Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/762

Брюксел, 20 май 2008 г.

Храна и земеделие: „здравен преглед“ ще модернизира Общата селскостопанска политика (ОСП) и ще освободи земеделските стопани да отговорят на растящото търсене

Днес Европейската комисия предложи по-нататъшно модернизиране, опростяване и рационализиране на Общата земеделска политика и премахване на оставащите ограничения за земеделските стопани, което да ги подпомогне да отговорят на растящото търсене на храни. Така нареченият „здравен преглед“ ще доведе до по-нататъшно намаляване на връзката между преките плащания и производството, като по този начин ще позволи на земеделските стопани да следват възможно най-пълно сигналите на пазара. Предложената поредица от мерки включва премахване на земите под угар и постепенно увеличаване на квотите за мляко до тяхната отмяна през 2015 година, както и намаляване на интервенциите на пазара. Тези промени ще освободят земеделските стопани от ненужни ограничения и ще им позволят в максимална степен да оползотворят производствения си потенциал. Комисията предлага и увеличаване на модулацията, чрез което се намаляват преките плащания към земеделските стопани и парите се прехвърлят към Фонда за развитие на селските райони. Това ще позволи по-добре да се отговори на новите предизвикателства и възможности пред европейското земеделие, включително промяната на климата, нуждата от по-добро управление на водите и защитата на биоразнообразието.

Мариан Фишер Боул, еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони, заяви: „Основната цел на здравния преглед е да се освободят земеделските стопани да задоволят растящото търсене и да отговорят бързо на сигналите на пазара. Той цели също така да опрости, рационализира и модернизира ОСП и да даде на нашите земеделски стопани инструменти за справяне с новите предизвикателства, с които се сблъскват те, като например промяната в климата.“

Премахване на земите под угар: Комисията предлага да се отмени изискването към земеделските стопани с обработваеми земи да оставят 10 процента от тях необработвани. Това ще им позволи в максимална степен да оползотворят производствения си потенциал.

Постепенно премахване на квотите за мляко: квотите за мляко ще бъдат премахнати постепенно до април 2015 г. За да се осигури "меко приземяване“, Комисията предлага пет годишни увеличения на квотите с по един процент между 2009/10 и 2013/14 финансови години.

Премахване на зависимостта на помощта от производството: реформата на ОСП „отдели“ пряката помощ за земеделските стопани, т.е. плащанията не са свързани повече с обема на продукцията на определен продукт. Някои държави-членки избраха обаче да запазят някои „свързани“ с производството плащания. Комисията сега предлага да се премахнат оставащите свързани плащания и те да се прехвърлят по схемата на единно плащане с изключение на премиите за крави, кози и овце с бозаещи малки, където държавите-членки могат да запазят сегашното равнище на помощта, обвързана с производството.

Отказ от плащания въз основа на предишни плащания („исторически“ подход): земеделските стопани в някои държави-членки получават помощ въз основа на това, което са получили през определен референтен период. В други държави плащанията са на регионална основа — за хектар. С течение на времето става все по-трудно да се оправдае моделът за плащане въз основа на предишни плащания, така че Комисията предлага да се позволи на държавите-членки да преминат към система с по-уеднаквена ставка.

Удължаване на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП): десет от 12-те най-нови членки на ЕС прилагат Схемата за единно плащане на площ. Срокът на нейното действие следва да изтече през 2010 г., но Комисията предлага той да се удължи до 2013 г.

Кръстосано спазване: помощта за земеделските стопани е обвързана със съблюдаване на стандартите за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните и качеството на храните. Земеделски стопани, които не зачитат правилата, рискуват съкращения в помощта за тях. Така нареченото „кръстосано спазване“ ще бъде опростено чрез отмяна на стандарти, които нямат отношение или не са свързани с отговорността на земеделските стопани. Ще бъдат добавени нови изисквания, за да се запазят ползите за околната среда от оставянето на земи под угар и се подобри управлението на водите.

Помощ за сектори със специфични проблеми: понастоящем държавите-членки имат право да запазят по сектори 10 процента от своите бюджетни тавани за преки плащания за мерки за опазване на околната среда или за подобряване на качеството и маркетинга на продукти в съответния сектор. Комисията иска да направи този инструмент по-гъвкав. Няма да се изисква повече паричните средства да се използват в същия сектор; те ще могат да се използват за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи мляко, говеждо, козе и овче месо в регионите в неблагоприятно положение; те биха могли да се използват в подкрепа на мерки за управление на риска като схеми за застраховане срещу природни бедствия и взаимоспомагателни фондове за заболявания по животните; и държавите, прилагащи системата СЕПП, ще могат да участват в схемата.

Прехвърляне на парични средства от пряка помощ към развитие на селските райони: понастоящем за всички земеделски стопани, получаващи над 5 000 EUR под формата на пряка помощ, съответните плащания за тях се намаляват с 5 процента и тези парични средства се прехвърлят в бюджета за развитие на селските райони. Комисията предлага този дял да се увеличи на 13 процента до 2012 г. Допълнителни съкращения следва да се направят за по-големи земеделски стопанства (още 3 процента за земеделски стопанства, получаващи над 100 000 EUR годишно, 6 процента за получаващите над 200 000 EUR и 9 процента за получаващите над 300 000 EUR). Получените по този начин средства могат да се използват от държавите-членки за подсилване на програми в областта на промяната на климата, обновяемите енергийни източници, управлението на водите и биоразнообразието.

Интервенционни механизми: мерките за снабдяване на пазара не бива да забавят способността на земеделските стопани да отговорят на сигналите от пазара. Комисията предлага да се премахне интервенцията за твърда пшеница, ориз и свинско месо. За фуражни зърнени култури интервенцията ще се сведе до нула. За хлебна пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах ще се въведат тръжни процедури.

Ограничения в плащанията: държавите-членки следва да прилагат праг за плащанията от минимум 250 EUR за земеделско стопанство или за минимален размер от 1 хектар, или и за двете.
Други мерки: редица малки схеми за подпомагане ще бъдат отделени от производството и прехвърлени към Схемата за единно плащане (СЕП). За коноп, сух фураж, протеинови култури и орехи това ще стане незабавно. За ориз, картофи, произвеждани за нишесте, и дълговлакнест лен ще има известен преходен период. Комисията предлага също така да се отмени премията за култури, използвани като енергоизточници.
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm


Side Bar