Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Bryssel den 15 maj 2008

20 maj: EU-institutionerna organiserar Havets dag i Europa

EU har beslutat att uppmärksamma de resultat som har uppnåtts inom sjöfartssektorn samt potentialen hos Europas oceaner och hav genom att göra den 20 maj till ”Havets dag i Europa”. Den officiella invigningsceremonin kommer att hållas i Strasbourg, där kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Janez Janša och Europaparlamentets ordförande Hans-Gert Pöttering kommer att underteckna en gemensam trepartsdeklaration. Havets dag i Europa kommer att bli ett tillfälle att framhäva den avgörande roll som oceaner och hav spelar i det dagliga livet – för kustsamhällen, för alla EU-medborgare, för en hållbar tillväxt i Europa och för sysselsättningen. Genom denna särskilda Havets dag, som införs efter ett förslag från kommissionen, kommer man också att uppmuntra alla berörda medborgare och aktörer att förvalta kustzoner, hav och oceaner bättre. Ett fototillfälle och ett pressmöte kommer att organiseras i parlamentet.

”Havet, sjöfartssektorerna och marina resurser är av avgörande betydelse för Europas välstånd och välbefinnande. Genom att inrätta en Havets dag i Europa vill vi, som européer, uppmärksamma detta och öka medvetenheten om sjöfartssektorn möjligheter och om vår nya integrerade havspolitik”, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

”Att införa en särskild dag varje år för att markera oceanernas och havens betydelse är ett sätt att främja välbefinnandet och välfärden för alla européer i denna globaliseringens tidsålder”, sade Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske. Han tillade: ”Det är en idé som har fått ett brett stöd genom hela samrådsförfarandet för den nya integrerade havspolitiken”.

Kommissionen hoppas att medborgare och aktörer som bor och arbetar i Europas havsregioner, kommer att ta tillfället i akt för att visa upp sitt bidrag till EU som helhet och främja en bred debatt om kommande utmaningar.

På den första Havets dag i Europa, den 20 maj 2008, kommer Europaparlamentet att rösta om en rapport om EU:s integrerade havspolitik. I rapporten understryks bland annat hur EU:s långa kustlinje, dess öar och yttersta randområden tillför sjöfartssektorn en särskild dimension. Rapporten tar också upp de unika möjligheter som sjöfartssektorn ger när det gäller innovation, forskning, miljö och biologisk mångfald. I rapporten krävs att dessa faktorer ska beaktas fullt ut i den integrerade havspolitik som håller på att utformas. Rapporten betonar vidare att engagemang från regionala och lokala partner är av avgörande betydelse för en framgångsrik havspolitik. Rapporten förordar också närmare samarbete mellan Europas kustregioner.

Samtidigt kommer Europeiska kommissionen att organisera en konferens i Bryssel den 19 och 20 maj för berörda aktörer. Konferensen kommer att vara öppen för media. Bland huvudtalarna märks Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, Willi Piecyk, ledamot i Europaparlamentet och föredragande för den integrerade havspolitiken samt Michel Delebarre, förste vice ordförande för Regionkommittén och borgmästare och parlamentsledamot för Dunkerque. I en paneldiskussion, under ledning av det slovenska ordförandeskapet, kommer regeringsmedlemmar från Frankrike, Tyskland, Portugal och Norge att delta. Diskussionerna kommer att vara inriktade på hur man kan främja fortsatt dialog mellan berörda parter till stöd för utvecklingen av en integrerad havspolitik, och hur man ska göra för att anpassa den nya politiken till havsfrågornas regionala dimension.

Förslaget om en integrerad havspolitik presenterades av Europeiska kommissionen i oktober 2007. Det stöddes av stats- och regeringscheferna vid Europeiska rådets möte den 14 december 2007. Därefter har konkreta framsteg gjorts i arbetet med att bygga upp en sammanhängande ram för att främja synergieffekter och lösa potentiella konflikter mellan olika havsrelaterade politikområden. I linje med den detaljerade handlingsplan som offentliggjordes i oktober har kommissionen redan lagt fram förslag för att bekämpa olagligt fiske, främja utvecklingen av EU:s hamnar och hamnstäder, ompröva det sociala regelverket för sjöfartsjobb och främja en bättre balans mellan energipolitik och sjöfartspolitik. Kommissionen har också utvärderat sjöövervakningssystem samt medlemsstateras verksamheter och befogenheter till havs.

Länk till Havets dag i Europa

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar