Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Bruksela, dnia 15 maja 2008 r.

Instytucje europejskie ustanawiają dzień 20 maja Europejskim Dniem Morza

Unia Europejska postanowiła docenić bogactwo i potencjał europejskich mórz i oceanów, ogłaszając 20 maja Europejskim Dniem Morza. Uroczysta ceremonia otwarcia odbędzie się w Strasburgu, gdzie przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Rady Janez Janša oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering podpiszą wspólną trójstronną deklarację. Europejski Dzień Morza będzie okazją do podkreślenia niezwykle ważnej roli, jaką morza i oceany odgrywają w codziennym życiu nie tylko społeczności nadmorskich, lecz wszystkich obywateli UE, a także uwypuklenia ich znaczenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w całej Europie. Dzień ten, ustanowiony na wniosek Komisji, będzie również zachętą dla wszystkich obywateli i zainteresowanych podmiotów do lepszego zarządzania obszarami nadmorskimi, morzami i oceanami.

„Trudno przecenić znaczenie mórz, gospodarki morskiej i zasobów morskich dla europejskiego dobrobytu i pomyślnego rozwoju gospodarczego. Jako Europejczycy chcemy ustanowić Europejski Dzień Morza, aby uczcić ten fakt oraz zwiększyć wiedzę o możliwościach wykorzystania mórz i oceanów oraz o naszej nowej zintegrowanej polityce morskiej” – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Zdaniem Joe Borga, komisarza ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, „wyznaczając specjalny dzień, który co roku będzie podkreślał znaczenie mórz i oceanów, w dobie globalizacji promujemy dobrobyt wszystkich Europejczyków”. Komisarz dodał również: „Pomysł ten zyskał duże poparcie podczas konsultacji w sprawie nowej zintegrowanej polityki morskiej”.

Komisja ma nadzieję, że obywatele mieszkający w europejskich regionach nadmorskich oraz podmioty tam działające skorzystają z tej okazji, aby zaprezentować swój wkład na rzecz całej Unii Europejskiej oraz aby wzbudzić ożywioną dyskusję o nękających ich problemach.

Dnia 20 maja 2008 r., podczas pierwszego Europejskiego Dnia Morza, Parlament Europejski będzie głosował w sprawie sprawozdania na temat zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej. W sprawozdaniu podkreśla się między innymi, że w związku z długą linią brzegową, licznymi wyspami i regionami najbardziej oddalonymi morski wymiar Unii Europejskiej jest bardzo istotny. Zwraca się w nim również uwagę na wyjątkowe możliwości, jakie daje gospodarka morska jeśli chodzi o innowacje, badania naukowe, ochronę środowiska i bioróżnorodność, oraz apeluje się o uwzględnienie tych kwestii w tworzonej właśnie zintegrowanej polityce morskiej. W sprawozdaniu zwraca się również uwagę na to, jak ważne dla skutecznej polityki morskiej jest zaangażowanie partnerów regionalnych i lokalnych, oraz zaleca się bliższą współpracę między europejskimi regionami nadmorskimi.

W tym samym czasie, w dniach 19 i 20 maja w Brukseli, Komisja Europejska zorganizuje otwartą dla prasy konferencję z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. W programie znajdą się wystąpienia między innymi komisarza ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Joe Borga, posła do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcy ds. zintegrowanej polityki morskiej Williego Piecyka oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, posła i burmistrza Dunkierki Michela Delebarre. Prezydencja słoweńska poprowadzi panel ministrów z udziałem członków rządów Francji, Niemiec, Portugalii i Norwegii. Dyskusje dotyczyć będą tego, jak promować trwały dialog zainteresowanych stron na rzecz rozwoju zintegrowanej polityki morskiej oraz jak zapewnić pełne dostosowanie nowej polityki do regionalnego wymiaru kwestii morskich.

Od czasu wniosku w sprawie zintegrowanej polityki morskiej przedstawionego przez Komisję Europejską w październiku 2007 r., który został następnie zatwierdzony przez szefów państw i rządów podczas szczytu Rady Europejskiej 14 grudnia 2007 r., dał się zauważyć wyraźny postęp w budowaniu spójnych ram na rzecz promowania efektu synergii i rozwiązywania ewentualnych konfliktów między różnymi obszarami polityki związanymi z morzem. Zgodnie ze szczegółowym planem działania opublikowanym w październiku Komisja przedstawiła już propozycje zwalczania nielegalnych połowów, pobudzenia rozwoju portów i miast portowych w UE, przeprowadzenia ponownej oceny ram prawnych regulujących kwestie socjalne w kontekście zatrudnienia w sektorze żeglugi morskiej oraz działań na rzecz lepszego sprzężenia polityki morskiej z polityką energetyczną. Przeprowadziła ona również bilans systemów nadzoru morskiego oraz działań przybrzeżnych i kompetencji państw członkowskich.

Europejski Dzień Morza w Internecie:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar