Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Brussel, 15 mei 2008

De Europese instellingen roepen 20 mei uit tot Europese maritieme dag

De Europese Unie heeft besloten de prestaties en het potentieel op het gebied van Europa’s oceaan en zeeën te vieren door 20 mei uit te roepen tot “Europese maritieme dag”. De officiële startceremonie zal plaatsvinden in Straatburg, waar de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, de voorzitter van de Raad, Janez Janša, en de voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering, een gemeenschappelijke tripartiete verklaring zullen ondertekenen. Deze Europese maritieme dag zal de gelegenheid bieden om de cruciale rol te benadrukken die oceanen en zeeën spelen in het leven van elke dag, niet alleen van de bewoners van de kustregio’s, maar van alle EU-burgers. Ook de bijzondere betekenis van oceanen en zeeën voor de duurzame groei en de werkgelegenheid in het algemeen in Europa zal worden onderstreept. Deze speciale dag van de zee, die er komt op voorstel van de Commissie, zal ook een beter rentmeesterschap over de kustzones, de zeeën en de oceanen door alle betrokken burgers en actoren bevorderen. In het Parlement zullen een fotosessie en een persconferentie worden georganiseerd.

“De zee, de maritieme sectoren en de mariene rijkdommen zijn essentieel voor de welvaart en het welzijn van Europa. Door een Europese maritieme dag in te stellen willen wij, als Europeanen, deze realiteit vieren, de mensen meer bewust maken van de mogelijkheden die de zee ons biedt en ze informatie verschaffen over ons nieuwe geïntegreerde maritieme beleid”, aldus José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie.

“Elk jaar een dag tot maritieme dag uitroepen om het belang van de oceanen en de zeeën te onderstrepen is een manier om het welzijn en de welvaart van alle Europeanen in deze geglobaliseerde sector te bevorderen,” verklaarde Joe Borg, commissaris voor Maritieme zaken en visserij. En hij voegde eraan toe: “Het is een idee dat veel steun kreeg tijdens het hele overleg over het nieuwe geïntegreerde maritieme beleid”.

De Commissie hoopt dat de burgers en de belanghebbenden die wonen en werken in de maritieme regio’s van Europa, de kans te baat zullen nemen om hun bijdrage tot de EU in haar geheel onder de aandacht te brengen en een ruim debat op gang te brengen over de uitdagingen waarvoor zij staan.

Op 20 mei 2008, de eerste Europese maritieme dag, zal het Europees Parlement stemmen over een verslag over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU. In dit verslag wordt onder meer gewezen op de buitengewone en multidimensionele betekenis die de zee heeft voor de EU, met haar lange kustlijn, haar eilanden en haar ultraperifere gebieden. Voorts worden de unieke mogelijkheden onder de aandacht gebracht die de maritieme sector biedt wat betreft innovatie, onderzoek, milieu en biodiversiteit, en wordt opgeroepen om daarmee ten volle rekening te houden bij de verdere uitstippeling van het geïntegreerde maritieme beleid. Daarnaast wordt in het verslag benadrukt hoe belangrijk de betrokkenheid van de regionale en de lokale partners voor het succes van het maritieme beleid is en wordt gepleit voor nauwere samenwerking tussen de Europese kustgebieden.

De Europese Commissie van haar kant zal op 19 en 20 mei in Brussel een conferentie van belanghebbenden houden, die toegankelijk zal zijn voor de pers. Joe Borg, Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Willi Piecyk, lid van het Europees Parlement en rapporteur voor het geïntegreerde maritieme beleid, en Michel Delebarre, eerste vicevoorzitter van het Comité van de Regio’s, Frans parlementslid en burgemeester van Dunkerque, zullen de voornaamste sprekers zijn. Er zal een ministerieel panelgesprek onder leiding van het Sloveense voorzitterschap plaatsvinden, waaraan leden van de regeringen van Frankrijk, Duitsland, Portugal en Noorwegen zullen deelnemen. De besprekingen zullen vooral gaan over hoe een permanente dialoog met de belanghebbenden kan worden aangemoedigd ter ondersteuning van de ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid en hoe kan worden bewerkstelligd dat het nieuwe beleid volledig zal zijn afgestemd op de regionale dimensie van de maritieme zaken.

Sinds de Europese Commissie het voorstel voor een geïntegreerd maritiem beleid in oktober 2007 heeft ingediend en de staatshoofden en de regeringsleiders dat voorstel vervolgens op de Europese Raad van 14 december 2007 hebben goedgekeurd, is er echt vooruitgang geboekt bij de opstelling van een coherent kader dat tot meer synergie moet leiden en mogelijke conflicten moet oplossen tussen de verschillende beleidsterreinen die betrekking hebben op de zee. Overeenkomstig het gedetailleerde actieplan dat zij in oktober heeft bekendgemaakt, heeft de Commissie zelf reeds voorstellen gedaan om de illegale visserij te bestrijden, de ontwikkeling van de havens en de havensteden in de EU te stimuleren, het sociale kader voor banen voor zeevarenden opnieuw te beoordelen en het energiebeleid en het maritieme beleid beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft zij een inventaris gemaakt van de systemen voor maritiem toezicht en van de offshoreactiviteiten en de bevoegdheden van de lidstaten.

Link naar de “Europese maritieme dag”

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar