Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Briselē, 2008. gada 15. maijā

20. maijs — Eiropas institūcijas iedibina Eiropas jūrniecības dienu

Eiropas Savienība pasludinājusi 20. maiju par Eiropas jūrniecības dienu, lai atzīmētu sasniegumus un iespējas Eiropas okeānā un jūrās. Eiropas jūrniecības dienas oficiālā atklāšanas ceremonija notiks Strasbūrā, kur Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu [José Manuel Barroso], Padomes priekšsēdētājs Janezs Janša [Janez Janša] un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings [Hans-Gert Pöttering] parakstīs kopīgu trīspusēju deklarāciju. Eiropas jūrniecības diena būs lieliska izdevība, lai uzsvērtu, cik nozīmīgi ir okeāni un jūras ne tikai piekrastes iedzīvotāju, bet visu ES iedzīvotāju ikdienas dzīvē, kā arī Eiropas ilgtspējīgai attīstībai un nodarbinātībai kopumā. Balstoties uz Komisijas priekšlikumu, šī diena arī rosinās iedzīvotājus un visas ieinteresētās puses rūpēties par labāku piekrastes zonu, jūru un okeānu pārvaldību.

„Jūrai, jūrniecībai un jūras resursiem ir izšķirīga nozīme Eiropas uzplaukumā un labklājībā. Iedibinot Eiropas jūrniecības dienu, mēs, eiropieši, vēlamies parādīt, ka apzināmies to, un vairot informētību par jūrniecības sniegtajām iespējām un mūsu jauno integrēto jūrniecības politiku,” sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

„Iedibinot īpašu dienu, ko ik gadus atzīmēs par godu okeāniem un jūrām, varēsim veicināt visu Eiropas iedzīvotāju labklājību un pārticību šajā globalizācijas laikmetā,” sacīja Džo Borgs [Joe Borg], zivsaimniecības un jūrlietu komisārs. Viņš piebilda: „Šo ieceri plaši atbalstīja apspriedēs par jauno integrēto jūrniecības politiku.”

Komisija cer, ka ikviens, kas dzīvo un strādā Eiropas piejūras reģionos, izmantos šo izdevību, lai iepazīstinātu ar savu devumu Eiropas Savienībā, un ka tā rosinās plašas debates par problēmām šajos novados.

Pirmo reizi Eiropas jūrniecības dienu atzīmēs 2008. gada 20. maijā, kad Eiropas Parlaments balsos par ziņojumu par ES integrēto jūrniecības politiku. Ziņojumā cita starpā uzsvērts, cik liela uzmanība ES jāpievērš jūrniecības lietām, jo tai ir ļoti gara piekraste, daudz salu un visattālāko reģionu. Tajā akcentētas arī unikālās izdevības, kas jūrniecības nozarē paveras inovācijām, pētniecībai, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, un pausts aicinājums šos faktorus ievērot topošajā integrētajā jūrniecības politikā. Turklāt ziņojumā uzsvērts, ka sevišķi svarīga ir reģionālo un vietējo partneru iesaistīšanās, lai jūrniecības politika būtu sekmīga, un rosināta Eiropas piekrastes reģionu ciešāka sadarbība.

Paralēli pasākumiem Strasbūrā Eiropas Komisija Briselē 19. un 20. maijā rīkos ieinteresēto aprindu konferenci, kurā varēs piedalīties arī preses pārstāvji. Programmā paredzēts, ka uzstāsies ES zivsaimniecības un jūrniecības lietu komisārs Džo Borgs, Eiropas Parlamenta deputāts un referents par integrēto jūrniecības politiku Villijs Pīciks [Willi Piecyk] un Reģionu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Dinkerkas mērs un deputāts Mišels Delebārs [Michel Delebarre]. Ministru darba grupā piedalīsies Francijas, Vācijas, Portugāles un Norvēģijas valdību pārstāvji, savukārt tās vadība būs Slovēnijas prezidentūras ziņā. Apspriedēs galveno uzmanību pievērsīs tam, kā rosināt pastāvīgu ieinteresēto aprindu dialogu, lai sekmētu integrētas jūrniecības politikas izveidi, un kā nodrošināt, ka šīs jaunās politikas nostādnes ir pilnā saskaņā ar jūrniecības lietu reģionālajiem aspektiem.

Eiropas Komisija priekšlikumu par integrēto jūrniecības politiku sagatavoja 2007. gada oktobrī, un 2007. gada 14. decembra Eiropadomes sanāksmē to apstiprināja valstu un valdību vadītāji. Kopš tā laika ir gūtas reālas sekmes, veidojot saskanīgu sistēmu, lai veicinātu sinerģiju un atrisinātu iespējamās pretrunas starp dažādām jūras politikas jomām. Saskaņā ar oktobrī publicēto sīki izstrādāto rīcības plānu Komisija jau ir iepazīstinājusi ar priekšlikumiem, kā apkarot maluzveju, veicināt ES ostu un ostas pilsētu attīstību, atkārtoti izvērtēt sociālo regulējumu attiecībā uz jūrniecības nozares darba vietām un sekmēt lielāku saskanību starp enerģētikas politiku un jūrniecības politiku. Komisija arīdzan izvērtējusi jūras uzraudzības sistēmas, kā arī dalībvalstu darbības un kompetenci atklātā jūrā.

Saite par Eiropas jūrniecības dienu

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar