Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Brysselissä 15. toukokuuta 2008

EU:n toimielimet nimeävät 20. päivän toukokuuta Euroopan meripäiväksi

Euroopan unioni on päättänyt juhlistaa Euroopan merien merkitystä ja mahdollisuuksia julistamalla 20. päivän toukokuuta "Euroopan meripäiväksi". Virallinen avajaisseremonia järjestetään Strasbourgissa, jossa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, neuvoston puheenjohtaja Janez Janša ja Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering allekirjoittavat yhteisen kolmikantajulistuksen. Euroopan meripäivä tarjoaa tilaisuuden korostaa merien elintärkeää roolia ei pelkästään rannikkoalueiden vaan kaikkien EU:n kansalaisten jokapäiväisessä elämässä sekä Euroopan kestävän kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Tämän komission ehdotukseen perustuvan teemapäivän avulla voidaan myös parantaa merialan toimijoiden ja kaikkien eurooppalaisten suhtautumista rannikkoalueisiin, meriin ja valtameriin.

"Meri sekä siihen liittyvät toiminnot ja sen luonnonvarat ovat Euroopan vaurauden ja hyvinvoinnin kannalta olennaisen tärkeitä. Euroopan meripäivän lanseeraamisen kautta haluamme eurooppalaisina juhlistaa tätä tosiseikkaa sekä lisätä tietoisuutta meren tarjoamista mahdollisuuksista sekä EU:n tuoreesta yhdennetystä meripolitiikasta", totesi komission puheenjohtaja Barroso.

"Merten merkitystä korostavan vuosittaisen teemapäivän avulla on mahdollista parantaa kaikkien eurooppalaisten hyvinvointia tänä globalisaation aikakautena", sanoi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg, ja lisäsi, että teemapäivän järjestämistä kannatettiin laajasti uutta yhdennettyä meripolitiikkaa koskeneessa kuulemismenettelyssä.

Komissio toivoo, että Euroopan merien lähialueilla asuvat ja työskentelevät kansalaiset ja sidosryhmät hyödyntävät tätä teemapäivää esitelläkseen omaa panostaan koko EU:lle ja virittääkseen laajaa keskustelua alaan liittyvistä haasteista.

Euroopan parlamentti äänestää ensimmäisenä Euroopan meripäivänä 20. toukokuuta EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa koskevasta mietinnöstä. Mietinnössä korostetaan muun muassa sitä erityistä merellistä ulottuvuutta, joka EU:lla on pitkän rantaviivansa, saariensa ja syrjäisimpien alueidensa ansiosta. Lisäksi siinä painotetaan, että meriala tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia muun muassa innovaation, tutkimuksen, ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden alalla ja että tulevan yhdennetyn eurooppalaisen meripolitiikan on hyödynnettävä näitä mahdollisuuksia. Mietinnössä todetaan myös, että alueellisten ja paikallisten kumppaneiden osallistuminen on erittäin tärkeää eurooppalaisen meripolitiikan menestymisen kannalta ja kehotetaan tiivistämään Euroopan rannikkoalueiden välistä yhteistyötä.

Samassa yhteydessä Euroopan komissio järjestää Brysselissä 19. ja 20. toukokuuta lehdistölle avoimen sidosryhmien konferenssin. Sen pääpuhujina ovat meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg, Euroopan parlamentin jäsen ja yhdennetystä meripolitiikasta laaditun mietinnön esittelijä Willi Piecyk ja alueiden komitean 1. varapuheenjohtaja, Dunkerquen kaupunginjohtaja ja Ranskan alueparlamentin jäsen Michel Delebarre. Konferenssissa järjestetään puheenjohtajamaa Slovenian johdolla ministeripaneeli, johon osallistuu Ranskan, Saksan, Portugalin ja Norjan hallituksen jäseniä. Keskusteluissa keskitytään pohtimaan sitä, miten voitaisiin edistää sidosryhmien välistä jatkuvaa vuoropuhelua yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen tueksi sekä varmistaa, että uudessa politiikassa on kaikilta osin otettu huomioon meriasioiden alueellisuus.

Sen jälkeen, kun Euroopan komissio teki lokakuussa 2007 yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan ehdotuksen ja valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät sen 14. joulukuuta 2007 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa, on saavutettu todellista edistystä sellaisen yhtenäisen järjestelmän luomisessa, joka edistää synergiaetuja ja jonka avulla voidaan ratkaista mereen liittyvien eri politiikan alojen välillä mahdollisesti syntyviä ristiriitoja. Komissio itse on lokakuussa julkaistun yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman mukaisesti jo esittänyt ehdotuksia laittoman kalastuksen torjumiseksi, EU:n satamien ja satamakaupunkien kehittämiseksi, merenkulkualan työpaikkoja koskevan sosiaalisen sääntelyn uudelleenarvioimiseksi sekä energia- ja meripolitiikan sovittamiseksi paremmin yhteen. Tämän lisäksi se on kartoittanut merenkulun valvontajärjestelmiä sekä jäsenvaltioiden offshore-toimintoja ja toimivaltuuksia.

Linkki Euroopan meripäivä -sivuille

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar