Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Brüssel, 15. mai 2008

Euroopa institutsioonid kuulutasid 20. mai Euroopa merepäevaks

Euroopa Liit on otsustanud esile tõsta Euroopa saavutusi ja võimalusi ookeanide ja merede valdkonnas, kuulutades 20. mai Euroopa merepäevaks. Ametlikud avapidustused toimuvad Strasbourgis, kus komisjoni president José Manuel Barroso, Euroopa nõukogu eesistuja Janez Janša ja Euroopa Parlamendi president Hans-Gert Pöttering kirjutavad alla kolmepoolsele ühisdeklaratsioonile. Euroopa merepäev on hea võimalus rõhutada ookeanide ja merede olulisust mitte ainult randlaste, vaid kõigi ELi elanike igapäevaelus. Samuti on ookeanidel ja meredel laiem tähtsus seoses jätkusuutliku arengu ja töökohtade loomisega Euroopas. Merepäev luuakse komisjoni ettepanekul ning sellega innustatakse kõiki elanikke ja asjaosalisi pöörama rohkem tähelepanu rannikuvöönditele, meredele ja ookeanidele.

„Meri, merendussektorid ja mereressursid on tähtsad rikkuse ja heaolu tagamiseks Euroopas. Euroopa merepäeva tähistamisega tahame meie, eurooplased, seda väärtustada ja suurendada teadlikkust merendusega seotud võimalustest ning uuest terviklikust merenduspoliitikast,” ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

„Ookeanide ja merede tähtsuse rõhutamine iga aasta ühel kindlal päeval aitab edendada kõigi eurooplaste heaolu praegusel üleilmastumise ajajärgul,” ütles merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg. Ta lisas: „See mõte leidis laialdast toetust Euroopa Liidu uue tervikliku merenduspoliitika aruteludel.”

Komisjon loodab, et Euroopa merepiirkondades elavad ja töötavad inimesed ning sidusrühmad näitavad sel päeval oma toetust ELile kui tervikule ja algatavad laialdase arutelu lahendamist ootavate küsimuste üle.

Esimesel Euroopa merepäeval 20. mail 2008. aastal hääletab Euroopa Parlament ELi terviklikku merenduspoliitikat käsitleva aruande üle. Aruandes toonitatakse muu hulgas, et ELi pikk rannajoon, saared ja äärepoolseimad piirkonnad annavad ELile erakordse merendusalase mõõtme. Samuti rõhutatakse aruandes ainukordseid võimalusi, mida merendussektor pakub seoses uuendus- ja uurimistegevuse ning keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsega, ning selles kutsutakse üles võtma neid võimalusi täiel määral arvesse tervikliku merenduspoliitika kujundamisel. Lisaks toonitatakse aruandes, kuivõrd oluline on eduka merenduspoliitika kujundamisel piirkondlike ja kohalike partnerite kaasamine ning tihedama koostöö edendamine Euroopa rannikualade vahel.

Samal ajal korraldab Euroopa Komisjon 19.–20. mail Brüsselis sidusrühmade konverentsi, kuhu on oodatud ka ajakirjanikud. Konverentsi peaesinejad on ELi merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg, Euroopa Parlamendi liige ja tervikliku merenduspoliitika raportöör Willi Piecyk, Regioonide Komitee esimene asepresident ja Dunkerque'i linnapea ning parlamendiliige Michel Delebarre. Korraldatakse ministrite arutelu, mida juhib eesistujariik Sloveenia ja milles osalevad Prantsusmaa, Saksamaa, Portugali ja Norra valitsuse liikmed. Arutatakse, kuidas jätkata ja arendada dialoogi sidusrühmadega, et toetada tervikliku merenduspoliitika kujundamist ja tagada, et uus poliitikasuund arvestaks täielikult kalanduse piirkondlikku mõõdet.

Pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas 2007. aasta oktoobris terviklikku merenduspoliitikat käsitleva ettepaneku, mille riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid 14. detsembril 2007. aastal toimunud Euroopa Ülemkogul, on saavutatud tuntavat edu ühtse raamistiku loomisel, millega kutsuda esile sünergiat ja lahendada merendusega seotud eri poliitikavaldkondade vahelisi võimalikke vastuolusid. Komisjon on vastavalt oktoobris avaldatud üksikasjalikule tegevuskavale esitanud ettepanekuid, kuidas võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu, edendada ELi sadamate ja sadamalinnade arendamist, hinnata ümber merenduse valdkonna töökohtade sotsiaalõiguslikku raamistikku ning ühildada paremini energia- ja merenduspoliitikat. Samuti on komisjon viinud läbi kontrollimisi, mille käigus keskenduti mereseiresüsteemidele, avameretegevusele ja liikmesriikide pädevusele.

Euroopa merepäeva link:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar