Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/750

Bruxelles, den 15. maj 2008.

20. maj: EU-institutionerne afholder en europæisk havdag

EU har besluttet at hædre allerede opnåede resultater i relation til Europas have og oceaner og disses potentiale ved at erklære den 20. maj for en særlig “Europæisk Havdag”. Den officielle indvielsesceremoni afholdes i Strasbourg, hvor Kommissionens formand José Manuel Barroso, Rådets formand Janez Janša og Europa-Parlamentets formand Hans-Gert Pöttering vil underskrive en fælles trepartserklæring. Den europæiske havdag vil give lejlighed til at sætte fokus på den afgørende rolle, som oceaner og have spiller i hverdagen – ikke blot for kystsamfund, men for alle EU-borgere og for EU's bæredygtige vækst og beskæftigelse generelt. Denne særlige havdag, der indføres efter et forslag fra Kommissionen, vil også opmuntre alle borgere og berørte parter til at forvalte kystområder, have og oceaner bedre.

“Havet, søfartssektorerne og havets ressourcer har afgørende betydning for Europas velstand og velfærd. Ved at indføre en europæisk havdag ønsker vi som europæere at fremhæve dette og øge opmærksomheden på mulighederne i søfartssektorerne og vores nye integrerede havpolitik”, udtalte Kommissionens formand José Manuel Barroso.

“Indførelsen af en særlig dag hvert år for at markere oceanernes og havenes betydning er et middel til at fremme velfærden og velstanden for alle europæere i denne globaliseringens tidsalder”, erklærede Joe Borg, kommissær for maritime anliggender og fiskeri. Han tilføjede: “Denne idé fik bred tilslutning under hele høringsprocessen om den nye, integrerede EU-havpolitik”.

Kommissionen håber, at borgere og interessenter, der lever og arbejder i Europas havområder, vil benytte denne lejlighed til at fremvise deres bidrag til EU som helhed og tilskynde til en bred debat om de udfordringer, de står overfor.

På den allerførste europæiske havdag vil Europa-Parlamentet foretage en afstemning om en betænkning om en integreret EU-havpolitik. I betænkningen fremhæves bl.a. den særlige maritime dimension, som dets vidtstrakte kystlinje, øerne og regionerne i den yderste periferi giver EU. Den fremhæver også de enestående muligheder inden for den maritime sektor, hvad angår innovation, forskning, miljøanliggender og biodiversitet, som bør tages i betragtning i forbindelse med en integreret EU-havpolitik. Endvidere understreges det i betænkningen, at inddragelsen af regionale og lokale partnere er vigtig for at opnå en vellykket havpolitik, og der tales for et tættere samarbejde mellem de europæiske kystområder.

Kommissionen vil sideløbende hermed afholde en interessentgruppekonference i Bruxelles den 19.-20. maj med adgang for pressen. Programmet omfatter som hovedtalere kommissær for maritime anliggender og fiskeri Joe Borg, medlem af Europa-Parlamentet og ordfører for betænkningen om en integreret EU-havpolitik Willi Piecyk og første næstformand for Regionsudvalget samt borgmester og medlem af nationalforsamlingen for Dunkerque Michel Delebarre. Der vil også være et panel af ministre til stede under ledelse af det slovenske formandskab med deltagelse af medlemmer af regeringerne i Frankrig, Portugal, Tyskland og Norge. Drøftelserne vil fokusere på, hvordan en fortsat dialog med interessenterne skal fremmes til støtte for udviklingen af en integreret EU-havpolitik, og hvordan det sikres, at den nye politik helt og fuldt er tilpasset de maritime anliggenders regionale dimension.

Siden Kommissionen fremsatte sit forslag om en integreret havpolitik i oktober 2007, og stats- og regeringscheferne efterfølgende gav deres tilslutning på Det Europæiske Råd den 14. december 2007, er der sket reelle fremskridt med hensyn til at opbygge en sammenhængende ramme for at fremme synergier og løse potentielle konflikter mellem forskellige havrelaterede politikområder. I tråd med den detaljerede handlingsplan, der er offentliggjort i oktober, har Kommissionen allerede fremsat forslag med henblik på at bekæmpe ulovligt fiskeri, sætte skub i udviklingen af EU’s havne og havnebyer, tage den social- og arbejdsmarkedslovgivning, der regulerer søfartserhvervene, op til fornyet overvejelse og skabe en bedre overensstemmelse mellem energipolitikken og havpolitikken. Den har også gjort status over farvandsovervågningsystemer og medlemsstaternes offshore-aktiviteter og –kompetencer.

Link til den europæiske havdag

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritime-day-2008_en.html


Side Bar