Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/744

V Bruselu dne 14. května 2008

Politika soudržnosti pro období 2007–2013: komisaři Hübnerová a Špidla vítají změny v prioritách s cílem podpořit zaměstnanost a růst

Díky intenzivním jednáním, při nichž se podařilo formulovat konkrétní řešení pro budoucí výzvy, byly stanoveny programy politiky soudržnosti pro období 2007-2013, které mají podpořit zaměstnanost a růst ve všech členských státech a regionech EU. Tak zní zpráva komisařů Danuty Hübnerové (regionální politika) a Vladimíra Špidly (sociální věci, zaměstnanost a rovné příležitosti), kteří dnes představili výsledky jednání.

Komisaři zveřejnili Sdělení o výsledcích jednání týkajících se strategií a programů politiky soudržnosti pro období 2007–2013. Autoři v něm analyzují 450 programů a na závěr konstatují, že členské státy a regiony provedly radikální změny svých priorit a v souladu s Lisabonskou strategií vyčlenily významné investice na podporu konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a růstu.

Komisařka Hübnerová sdělila, že „Politika soudržnosti podpoří vlajkové projekty, které mají za cíl prosazovat v celé Unii program růstu a zaměstnanosti, který doplní ostatní politiky Společenství. Všechny členské státy převzaly ve svých programech cíle Lisabonské strategie, jakož i nové výzvy, kterými jsou například zrychlující se proces globalizace, nové změny klimatu, stárnutí evropské populace či problémy migrace.“

Ocenila způsob, jakým toto kolo jednání dalo vzniknout přesně zaměřeným programům, a to díky zlepšenému vedení debat. Jednání tentokrát zahrnovala větší okruh aktérů – sociální a ekonomické partnery, jakož i občanskou společnost. Tato širší účast na programech ze strany lokálních aktérů přispěje k jejich realizaci, dodala komisařka. Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, uvedl na téma hlavního fondu EU pro zaměstnanost: „Úspěšné fungování Evropského sociálního fondu, našeho hlavního nástroje pro investice do zaměstnanosti a lidského potenciálu, bude pokračovat v dalších pěti letech, kdy v jeho rámci bude získávat princip sociální soudržnosti podobu hmatatelného přínosu pro milióny lidí.“ A dodal: Podpora růstu a zaměstnanosti je jednou z oblastí, na níž lidem v Evropě nanejvýš záleží, a Evropský sociální fond je v současnosti pro dosažení tohoto cíle důležitější, než kdy předtím. Každý musí mít příležitost přispět k rozvoji prosperující Evropské unie: ženy i muži, mladí i staří, lidé s různým původem a z různých etnických skupin, lidé se zdravotním postižením i další znevýhodněné skupiny.“

EU v období 2007 až 2013 v rámci politiky soudržnosti investuje celkem 347,4 miliard EUR. Členské státy si vytyčily jasné cíle:

Hlavní prioritou je nyní výzkum a inovace. Politika soudržnosti přispěje na výzkum, vývoj a inovace částkou přesahující 86 miliard EUR neboli 25 % prostředků politiky soudržnosti. V případě Španělska ačkoli finanční podpora pro tuto zemi ve srovnání s obdobím 2000–2006 klesla, výdaje na výzkum a vývoj jsou v absolutních hodnotách stanoveny na více než dvojnásobek, na přibližně 8 miliard EUR, neboli 23 % celkového finančního rámce.

Za důležité prostředky posílení regionálního rozvoje se považují informační a komunikační technologie. Očekává se, že celkové investice v rámci politiky soudržnosti do informačních a komunikačních služeb a infrastruktury se ve srovnání s předchozím programovým obdobím (2000–2006) více než zdvojnásobí, a v případě Polska, Itálie, Řecka, Slovenska a Španělska, které přislíbily nejvyšší rozpočet, dosáhnou až 15,3 miliard EUR.

Podpora podnikání malých a středních podniků činí zhruba 27 miliard EUR (8 % prostředků politiky soudržnosti). Finsko například podpoří začínající podniky částkou 343 milionů EUR, a Polsko použije investice politiky soudržnosti na to, aby usnadnilo vytváření nových podniků snížením počtu dnů požadovaných ke zřízení podniku z 60 na 7.

Téměř 26 miliard EUR bude investováno na zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a odborné přípravy. Podpořeny budou projekty, které mají podpořit celoživotní učení a zamezit předčasnému ukončování školní docházky, a to zejména v Portugalsku, Řecku a Itálii. 19 miliard EUR je určeno na odstraňování překážek v zaměstnávání, a to zejména u žen, mladých lidí, starších a nekvalifikovaných pracovníků, migrujících lidí a etnických menšin; 10 miliard EUR je určeno na pomoc těm, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením a narážejí na nejvíce překážek při návratu na trh práce. 2 miliardy EUR jsou určeny na zlepšení veřejné správy a služeb.

105 miliard EUR bude investováno s cílem zlepšit kvalitu životního prostředí. V mnoha členských státech EU-12 se prostřednictvím politiky soudržnosti financují velké základní investice s cílem zlepšit ekologickou infrastrukturu a pomoci zemím dosáhnout v této oblasti souladu s právními předpisy EU. Investice se pojí s kroky v oblasti odborné přípravy a zlepšování schopností environmentálního řízení. Rumunsko se kupříkladu rozhodlo využít 80 % prostředků politiky soudržnosti přidělených na životní prostředí k dosažení acquis v oblasti životního prostředí. Lotyšsko plánuje zvýšit procento obyvatel, kteří využívají služeb nakládání s odpadními vodami, z 9 % na 62 %. Potřeba zmírnit dopad změn klimatu se stala ústředním bodem programu Evropské politiky. Na řešení této nové výzvy bude investováno 48 miliard EUR.

Toto jsou tedy závazky, které členské státy a regiony přijaly. Nyní na tomto základě přistoupí k výběru těch nejlepších projektů. Jasné cíle umožní všem zúčastněným stranám monitorovat jejich provádění po celé programové období.

Více informací o nových programech soudržnosti najdete na stránkách:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm (Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti)

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm (programy Evropského sociálního fondu)


Side Bar