Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Bryssel den 13 maj 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Kommissionen ger IKT en miljöroll

Som ett led i sitt arbete för att bekämpa klimatförändringen tillkännagav Europeiska kommissionen idag att den ska främja användningen av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för att förbättra energieffektiviteten inom alla delar av ekonomin. Satsningen kommer till en början att vara inriktad på byggnader, belysning och kraftnät. IKT kan möjliggöra ett mer miljövänligt beteende inom alla sektorer av ekonomin, något som i betydande grad skulle kunna minska Europas klimatavtryck. Kommissionen kommer att uppmuntra IKT-industrin att föregå med gott exempel genom att minska de egna CO2-utsläppen och genom att identifiera och skapa lösningar som kommer att gagna hela ekonomin. Exempelvis förbrukar de mest avancerade datorservrarna lika mycket energi som en vanlig glödlampa; om de skulle tas i bruk i stor omfattning skulle de kunna ge energibesparingar på upp till 70 %.

"Om vi ska klara Europas energieffektivitetsmål till år 2020 måste vi ha en ekonomi med hög tillväxt och låga koldioxidutsläpp. Forskning och snabbt ibruktagande av innovativa, energieffektiva IKT-lösningar kommer att vara av avgörande betydelse för att vi ska kunna minska utsläppen inom hela ekonomin,” sade Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och media.” ”Vi har en situation där alla parter har något att vinna, och där IKT kommer att främja EU-industrins konkurrensförmåga och samtidigt leda kampen mot klimatförändringen."

Om inga åtgärder vidtas förväntas EU:s energiförbrukning öka med upp till 25 % fram till 2012. Detta innebär att EU:s utsläpp skulle öka trots de mål man har i fråga om förnybar energi. Om IKT inriktas på hållbar användning skulle man emellertid kunna öka energieffektiviteten inom alla områden av ekonomin. Samtidigt skulle IKT fortsätta att stå för 40 % av Europas produktivitetstillväxt. Att främja en spjutspetsmarknad för sådana energieffektiva tekniska lösningar skulle också kunna främja konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning på lång sikt. Det är slutsatserna i ett nytt meddelande som antogs av kommissionen idag.

Kommissionen kommer att uppmuntra IKT-sektorn, som för närvarande står för 2 % av de globala CO2-utsläppen, att föregå med gott exempel när det gäller att sträva efter koldioxidneutralitet. Detta kommer att åstadkommas genom att man främjar forskning, utveckling och ibruktagande av komponenter och system. Åtgärderna kommer att kompletteras med frivilliga överenskommelser, exempelvis om grön upphandling. De verkliga vinsterna från grön IKT kommer att komma från utveckling av energieffektiva IKT-lösningar som påverkar resten (98 %) av de globala utsläppen.

För att visa att grön teknik kan främja ”låga koldioxidutsläpp och hög tillväxt” för hela ekonomin, kommer kommissionen att inrikta sig på tre energiintensiva sektorer:

  • Energiproduktion och energidistribution använder en tredjedel av all primärenergi. Effektiviteten i elproduktionen skulle kunna ökas med 40 %, och eltransporten och eldistributionen skulle kunna effektiviseras med 10 %. IKT skulle kunna effektivisera förvaltningen av kraftnäten och dessutom främja integreringen av förnybara energikällor. Danmark genererar hälften av sin elektricitet genom decentraliserade kraftnät, där vindkraft står för 20 % av all elproduktion. Som ett resultat av detta har Danmarks C02-utsläpp minskat från 937 till 517 g/kWh under perioden 1990–2005.
  • Uppvärmning, kylning och belysning i byggnader står för mer än 40 % av Europas energiförbrukning. Med hjälp av IKT kan man kontinuerligt övervaka data för att optimera prestanda för belysning, ventilation och utrustning. Vidare kan konsumenterna få realtidsinformation om sin energiförbrukning i syfte att främja ändrade beteenden. I Finland har sådan smart mätning uppmuntrat konsumenterna att öka energieffektiviteten med 7 %.
  • 20 % av världens elektricitet används för belysning. En övergång till energieffektiva glödlampor skulle kunna halvera dagens energiförbrukning för belysning fram till 2025. Intelligenta glödlampor, som automatiskt anpassar sig till naturligt ljus och människors närvaro, kommer att få en ännu större inverkan.

Kommissionen inleder också en samråds- och partnerskapsprocess som inbegriper bredast möjliga spektrum av relevanta aktörer. I denna process prioriteras städer eftersom de förbrukar över 75 % av världens energi och ger upphov till 80 % av CO2-utsläppen. Stadsområden kan också tillhandahålla de bästa förutsättningarna för testning, validering och ibruktagande av nya, IKT-baserade lösningar.

Bakgrund

Den 10 januari 2007 antog kommissionen ett energi- och klimatförändringspaket som fick stöd av både Europaparlamentet och av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte i mars 2007. Målet är att fram till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20% jämfört med 1990 års nivåer. Vidare ska 20 % av den energi som används komma från förnybara källor år 2020 (IP/07/29). Den 23 januari 2008 antog kommissionen ett långtgående paket med förslag som visade att de överenskomna klimatförändringsmålen är tekniskt och ekonomiskt genomförbara och att de innebär unika affärsmöjligheter för tusentals europeiska företag (IP/08/80).

EU-forskning om IKT och energieffektivitet har redan gett resultat. Inom sjätte ramprogrammet har HIPEAC och andra forskningsprojekt bevisat att ökade datorprestanda inte medför ökad energiförbrukning (http://www.hipeac.net/), och OLLA har utvecklat organiska lysdioder (OLED) som är dubbelt så effektiva som vanliga lampor (http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar