Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

V Bruseli 13. mája 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Podľa Komisie majú IKT pomáhať životnému prostrediu

V rámci svojho úsilia v oblasti zmeny klímy dnes Európska komisia prejavila svoju podporu používaniu informačných a komunikačných technológií (IKT) na zvyšovanie energetickej účinnosti v celom hospodárstve, predovšetkým v prípade budov, osvetlenia a elektrickej siete. IKT môžu v rámci celého hospodárstva podnietiť zodpovednejšie správanie z hľadiska ekológie. V prípade ich masového rozšírenia sa výrazne zníži množstvo emisií CO2, ktoré Európa produkuje. Komisia podporí sektor IKT pri prevzatí iniciatívy na znižovanie vlastných emisií CO2 a pri hľadaní a vyvíjaní riešení, ktoré prinesú úžitok z hľadiska celého hospodárstva. Ako príklad možno uviesť najmodernejšie počítačové servery, ktoré majú rovnakú spotrebu energie ako klasická žiarovka. V prípade ich masového využívania by bolo možné dosiahnuť úsporu energie až do 70 %.

„Aby Európa mohla do roku 2020 splniť ciele, ktoré si stanovila v oblasti energetickej účinnosti, potrebuje vysokú mieru rastu a hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2. Výskum a rýchle zavádzanie inovatívnych a energeticky účinných riešení IKT budú kľúčové z hľadiska znižovania emisií v celom hospodárstve,” uviedla Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Situácia, v ktorej budú IKT prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a zároveň zohrávať významnú úlohu pri boji proti zmene klímy, je výhodná pre všetkých..“

V prípade, že sa nepodniknú žiadne kroky, sa do roku 2012 očakáva nárast spotreby energie v EÚ až o 25 %, čo by znamenalo zvýšenie emisií v EÚ napriek cieľom stanoveným v oblasti obnoviteľných energií. V prípade, že sa IKT budú používať udržateľným spôsobom, by mohli pomôcť pri zvyšovaní energetickej účinnosti vo všetkých oblastiach hospodárstva a súčasne si udržať 40 % podiel na raste európskej produktivity. Podpora progresívneho trhu zameraného na takéto energeticky účinné technológie by z dlhodobého hľadiska viedla k zvýšeniu konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. K týmto záverom dospela Komisia vo svojom novom oznámení, ktoré dnes prijala.

Komisia bude povzbudzovať sektor IKT, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za 2 % celosvetových emisií CO2, aby pri prechode na hospodárstvo s nulovými emisiami CO2 išiel príkladom. Tento cieľ chce dosiahnuť pomocou zintenzívnenia výskumu a vývoja, ako aj šírenia a praktického využívania komponentov a systémov a takisto na základe dobrovoľných dohôd (napríklad o ekologickom verejnom obstarávaní). Reálny úžitok ekologických IKT však spočíva vo vývoji energeticky účinných riešení IKT, ktoré sa prejavia na zvyšných 98 % celosvetových emisií.

Aby sa preukázalo, že ekologické technológie môžu pre celé hospodárstvo znamenať „nižšie množstvo emisií, vyšší rast“, sa Komisia zameria na tri energeticky náročné sektory:

  • V sektore výroby a distribúcie energie sa využíva tretina všetkej primárnej energie. Bolo by možné dosiahnuť zvýšenie energetickej účinnosti o 40 % pri výrobe elektrickej energie a o 10 % pri jej preprave a distribúcii. IKT by mohli nielen zlepšiť účinnosť správy elektrickej siete, ale aj uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Dánsko polovicu svojej elektrickej energie vyrába pomocou decentralizovaných sietí, pričom 20 % celkovej elektrickej energie sa vyrába pomocou veternej energie. Vďaka tomu došlo v tejto krajine v rokoch 1990 až 2005 k poklesu emisií CO2 z 937 na 518 g/kWh.
  • Vykurovanie, chladenie a osvetlenie budov predstavuje viac ako 40 % európskej spotreby energie. Vďaka IKT je možné nepretržite monitorovať údaje a vďaka tomu optimalizovať osvetlenie, ventiláciu a výkon zariadení, ako aj informovať spotrebiteľov v reálnom čase o ich aktuálnej spotrebe energie a motivovať ich k zmene správania. Vo Fínsku sa vďaka takémuto inteligentnému meraniu spotreby podarilo dosiahnuť zvýšenie energetickej účinnosti domácností o 7 %.
  • Na osvetlenie sa globálne spotrebuje 20 % elektrickej energie. Vďaka prechodu na energeticky úsporné žiarovky by sa do roka 2025 mohlo podariť znížiť súčasnú spotrebu energie na osvetlenie o polovicu. Ešte lepší účinok budú mať „inteligentné“ žiarovky, ktoré sa automaticky prispôsobujú prirodzenému svetlu a prítomnosti človeka.

Komisia začína aj proces konzultácie a partnerstva, do ktorého by mal byť zapojený čo možno najširší okruh zainteresovaných strán. Vzhľadom na to, že mestá spotrebúvajú vyše 75 % svetovej energie a produkujú 80 % svetových emisií CO2, považujú sa v rámci tohto procesu za prioritu. Mestské oblasti majú vhodné predpoklady aj na to, aby slúžili na testovanie a vyhodnocovanie, ako aj šírenie a praktické používanie nových riešení založených na IKT.

Súvislosti

Dňa 10. januára 2007 prijala Komisia balík opatrení v oblasti energetiky a zmeny klímy, ktorý schválil Európsky parlament aj vedúci predstavitelia EÚ na zasadnutí Európskej rady v marci 2007 a ktorý mal za cieľ dosiahnuť 20 % zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s hodnotami z roku 1990 a 20 % využívanie obnoviteľných energií do roku 2020 (IP/07/29). Dňa 23. januára 2008 prijala Komisia ambiciózny balík konkrétnych opatrení, z ktorých jasne vyplýva, že dohodnuté ciele v oblasti zmeny klímy sú z technického a hospodárskeho hľadiska realizovateľné a predstavujú jedinečnú obchodnú príležitosť pre tisícky európskych spoločností (IP/08/80).

Výskum EÚ v oblasti IKT na zvýšenie energetickej účinnosti už priniesol prvé výsledky. Sieť HIPEAC a ostatné výskumné projekty v rámci šiesteho rámcového programu ukázali, že je možné oddeliť výkon počítačov od spotreby energie (http://www.hipeac.net/), kým v rámci programu OLLA boli vyvinuté organické svetelné diódy (OLED), ktoré sú dvojnásobne úspornejšie ako štandardné žiarovky

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar