Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Bruksela, dnia 13 maja 2008 r.

[Graphic in PDF & Word format]

Technologie ICT przyczynią się do ochrony środowiska

W ramach walki ze zmianami klimatu Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj, że będzie promowała wykorzystanie ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w celu poprawy efektywności energetycznej w całej gospodarce, począwszy od budynków, oświetlenia i sieci energetycznej. Ich szerokie zastosowanie umożliwiłoby bardziej ekologiczne rozwiązania w całej gospodarce, co w znacznym stopniu ograniczyłoby emisję CO2. Komisja będzie zachęcała sektor ICT do wykazania się wiodącą pozycją w ograniczaniu emisji CO2 oraz w zdefiniowaniu i stworzeniu rozwiązań korzystnych dla całej gospodarki. Przykładowo: najbardziej zaawansowane serwery komputerowe zużywają tyle samo energii, co standardowa żarówka; ich szerokie zastosowanie przyniosłoby oszczędności energii rzędu 70 proc.

„Aby zrealizować do 2020 r. cele dotyczące efektywności energetycznej, Europie potrzebna jest szybko rozwijająca się gospodarka niskoemisyjna. Prowadzenie badań oraz szybkie wdrażanie innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych to elementy kluczowe, jeśli chodzi o obniżenie emisji w całej gospodarce” oświadczyła komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, Viviane Reding. „Sytuacja, w której ICT przyczyniają się do promowania konkurencyjności UE, jednocześnie przewodząc walce ze zmianami klimatu, jest korzystna dla wszystkich.”

Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, przewidywane zużycie energii elektrycznej w UE wzrośnie nawet o 25 proc. do 2012 r., co spowodowałoby wzrost emisji w UE pomimo zastosowania energii odnawialnej. Jednakże zrównoważone wykorzystanie technologii ICT pozwoliłoby na zwiększenie efektywności energetycznej we wszystkich obszarach gospodarki, odpowiadając równocześnie za 40 proc. wzrostu wydajności. Promowanie rynku innowacyjnych technologii energooszczędnych stanowi potencjalne długoterminowe źródło konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Takie wnioski zawiera nowy komunikat przyjęty dzisiaj przez Komisję.

Komisja będzie zachęcała sektor ICT, który odpowiada obecnie za 2 proc. całkowitej emisji CO2, aby przewodniczył – poprzez dawanie przykładu – dążeniom do gospodarki neutralnej pod względem emisji. Nastąpi to w drodze promowania badań i rozwoju oraz zastosowania komponentów i systemów, jak również poprzez dobrowolne porozumienia, na przykład w dziedzinie ekologicznych zamówień. Rzeczywiste zyski z zastosowania ekologicznych technologii ICT pochodzić będą z opracowania energooszczędnych rozwiązań technologicznych, które będą miały wpływ na pozostałe 98 proc. emisji.

W celu wykazania, że ekologiczne technologie pozwolą na stworzenie niskoemisyjnej gospodarki o wysokim wzroście, Komisja skupi się na trzech sektorach o wysokim zużyciu energii:

  • Sektor wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystuje trzecią część całkowitej energii pierwotnej. Wydajność wytwarzania energii elektrycznej można poprawić o 40 proc, zaś jej transportu i dystrybucji o 10 proc. ICT przyczyniłyby się nie tylko do lepszego zarządzania siecią energetyczną, ale również ułatwiłyby integrację odnawialnych źródeł energii. Połowa energii elektrycznej w Danii wytwarzana jest w sieciach zdecentralizowanych; 20 proc. elektryczności pochodzi z energii wiatru. Dzięki temu w latach 1990-2005 poziom emisji CO2 w Danii spadł z 937 do 517 g/kWh.
  • Ponad 40 proc. energii w Europie wykorzystuje się do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia budynków. ICT pozwalają na ciągłe monitorowanie danych w celu optymalizacji oświetlenia, wentylacji i wydajności urządzeń oraz oferują konsumentom natychmiastowe informacje o zużyciu energii, co przyczynia się do zmiany zachowań. W Finlandii zastosowanie inteligentnych systemów pomiarowych zachęciło konsumentów do zwiększenia energooszczędności o 7 proc.
  • 20 proc. energii elektrycznej na świecie przeznacza się na oświetlenie. Zastosowanie żarówek energooszczędnych zmniejszyłoby zużycie energii o połowę do 2025 r. Efekt zastosowania inteligentnych żarówek, automatycznie dostosowujących się do naturalnego oświetlenia i obecności ludzi, byłby jeszcze większy.

Komisja rozpoczyna również proces konsultacji i partnerstwa z jak największym udziałem zainteresowanych stron. W procesie tym miasta uznawane są za priorytet, jako że zużywają ponad 75 proc. światowej energii i odpowiadają za 80 proc. emisji CO2. Obszary miejskie stanowią również odpowiednie środowisko do prowadzenia badań, weryfikacji wyników i wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Kontekst

W dniu 10 stycznia 2007 r. Komisja przyjęła pakiet w sprawie energii i zmian klimatu, któremu wsparcia udzieliły Parlament Europejski oraz przywódcy państw UE podczas szczytu Rady Europejskiej w marcu 2007 r., zakładający do 2020 r. 20 proc. obniżenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz 20 proc. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (IP/07/29). Następnie w dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja przyjęła szeroki pakiet wykazujący, że uzgodnione cele związane ze zmianami klimatu są wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym, oraz oferują tysiącom przedsiębiorstw europejskich wyjątkowe możliwości (IP/07/29).

Prowadzone w UE badania nad efektywnością energetyczną technologii ICT już przyniosły rezultaty: HIPEAC i inne projekty badawcze realizowane w ramach szóstego programu ramowego udowodniły, że wydajność komputerów można oddzielić od zużycia energii (http://www.hipeac.net/), zaś w ramach projektu OLLA stworzono organiczne diody emitujące światło (OLED) o wydajności dwa razy większej od standardowych żarówek

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar