Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Bryssel 13. toukokuuta 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komissio sovittaa tieto- ja viestintäteknologialle vihreää viittaa

Euroopan komissio ilmoitti tänään, että se aikoo tukea TVT:n (tieto- ja viestintäteknologia) käyttöä energiatehokkuuden parantamisessa kaikilla talouden aloilla. Ensimmäisiä kohteita ovat rakennukset, valaistus ja sähköverkko. Kyseessä on yksi osa komission toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. TVT mahdollistaa vihreämmän toimintatavan kaikkialla taloudessa, ja laajasti käytettynä se voi pienentää Euroopan ekologista jalanjälkeä dramaattisesti. Komissio kannustaa TVT-alaa näyttämään esimerkkiä vähentämällä omia hiilidioksidipäästöjään sekä keksimällä ja toteuttamalla koko taloutta hyödyttäviä ratkaisuja. Esimerkiksi kehittyneimmät tietokonepalvelimet kuluttavat saman verran energiaa kuin tavallinen hehkulamppu; laajasti käytettyinä ne voisivat säästää energiaa jopa 70 prosenttia.

”Jotta pystyisimme saavuttamaan Euroopan energiatehokkuustavoitteet vuoteen 2020 mennessä, tarvitsemme voimakkaasti kasvavan ja vähähiilisen talouden. Tutkimus sekä innovatiivisten ja energiatehokkaiden TVT-ratkaisujen ripeä käyttöönotto ovat avainasemassa päästöjen vähentämisessä koko taloudessa," totesi Viviane Reding, tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari. ”Kaikki hyötyvät: samalla kun TVT parantaa EU:n teollisuuden kilpailukykyä se on eturintamassa taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan.”

Jos mitään ei tehdä, EU:n energiankulutuksen arvioidaan lisääntyvän jopa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, mikä lisäisi EU:n päästöjä, uusiutuvia energianlähteitä koskevista tavoitteista huolimatta. Jos TVT:tä kuitenkin suunnataan kestävään käyttöön, energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kaikilla talouden aloilla. Samalla TVT säilyttäisi 40 prosentin osuutensa Euroopan tuottavuuden kasvusta. Tällaisen energiatehokkaan teknologian edelläkävijämarkkinoiden edistäminen voi turvata myös pitkän aikavälin kilpailukyvyn, kasvun ja työpaikat. Tämä käy ilmi komission tänään antamasta uudesta tiedonannosta.

Komissio kannustaa TVT-alaa, joka tällä hetkellä vastaa 2 prosentista maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä, näyttämään esimerkkiä matkalla kohti hiilineutraaliutta. Tämä toteutetaan kannustamalla tutkimusta, kehitystä ja komponenttien ja järjestelmien käyttöönottoa, ja sitä täydennetään esimerkiksi ympäristöä säästäviä hankintoja koskevin vapaaehtoisin sopimuksin. Vihreän TVT:n todellinen hyöty tulee energiatehokkaiden TVT-ratkaisujen kehittämisestä muille 98 prosentille maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä.

Osoittaakseen, että vihreä teknologia voi tuottaa voimakkaasti kasvavan ja vähähiilisen talouden, komissio keskittyy kolmeen energiaintensiiviseen alaan:

  • Energiantuotanto ja -jakelu käyttää kolmanneksen kaikesta primäärienergiasta. Sähköntuotantoa voitaisiin tehostaa 40 prosentilla ja sen siirtoa ja jakelua 10 prosentilla. TVT voisi paitsi tehostaa sähköverkkojen hallinnointia myös helpottaa uusiutuvien energianlähteiden integrointia. Tanska tuottaa puolet sähköstään hajautettujen verkkojen kautta, ja tuulivoima muodostaa 20 prosenttia sen kaikesta sähköstä. Tämän johdosta Tanskan hiilidioksidipäästöt laskivat 937:stä 517:een g/kWh vuosina 1990–2005.
  • Rakennusten lämmitys, jäähdytys ja valaistus muodostavat yli 40 prosenttia Euroopan energiankulutuksesta. TVT:n avulla voidaan jatkuvasti valvoa tietoja, joilla optimoidaan valaistuksen, ilmanvaihdon ja laitteiden suorituskykyä, ja antaa kuluttajille reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta. Tämä edistää käyttäytymismallien muuttumista. Suomessa tällainen älykäs mittaaminen on kannustanut kuluttajia parantamaan energiatehokkuutta 7 prosenttia.
  • 20 prosenttia maailman sähköstä käytetään valaistukseen. Siirtyminen energiatehokkaisiin hehkulamppuihin voisi puolittaa valaistukseen nykyisin kulutettavan energian määrän vuoteen 2025 mennessä. Vielä suurempiin vaikutuksiin voidaan yltää älykkäillä hehkulampuilla, jotka säätyvät automaattisesti luonnonvalon ja ihmisten läsnäolon mukaan.

Lisäksi komissio aikoo käynnistää kuulemisen ja yhteistyön mahdollisimman laajan sidosryhmäjoukon piirissä. Tässä prosessissa kohteena ovat ensisijaisesti kaupungit, koska ne kuluttavat yli 75 prosenttia maailman energiasta ja tuottavat 80 prosenttia sen hiilidioksidipäästöistä. Kaupunkialueet voivat tarjota myös sopivimmat puitteet uusien TVT-pohjaisten ratkaisujen testaamiselle, validoinnille ja käyttöönotolle.

Taustaa

Komissio antoi 10. tammikuuta 2007 energia- ja ilmastopaketin, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi, samoin kuin EU:n johtajat maaliskuussa 2007 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Paketilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasuja 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja saavuttamaan uusiutuville energianlähteille 20 prosentin osuus energialähteiden yhdistelmästä vuoteen 2020 mennessä (IP/07/29). Myöhemmin 23. tammikuuta 2008 komissio vahvisti kauaskantoisen toimenpidepaketin osoittaen, että sovitut ilmastonmuutostavoitteet ovat teknologisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja tarjoavat ainutlaatuisen liiketoimintamahdollisuuden tuhansille eurooppalaisille yrityksille (IP/08/80).

TVT:tä ja energiatehokkuutta koskeva EU-tutkimus on jo tuottanut tuloksia. Kuudennessa puiteohjelmassa, HIPEAC-ohjelmassa ja muissa tutkimushankkeissa on osoitettu, että tietokoneen suorituskyky voidaan eriyttää energiankulutuksesta (http://www.hipeac.net/), ja OLLA-hanke tuotti orgaaniset LED-valot (OLED), jotka ovat kaksi kertaa yhtä tehokkaita kuin standardilamput

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar