Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Brüssel, 13. mai 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komisjon edendab info- ja sidetehnoloogia abil keskkonnasõbralikkust

Seoses eesmärgiga vähendada kliimamuutuse mõju teatas Euroopa Komisjon täna, et kavatseb edendada info- ja sidetehnoloogia kasutamist, et suurendada kogu majanduse energiatõhusust. Esmalt keskendutakse ehitistele, valgustusele ja elektrivõrkudele. Info- ja sidetehnoloogia võimaldab muuta majandustegevust keskkonnasõbralikumaks ja sellise tehnoloogia laialdane kasutamine aitaks oluliselt vähendada Euroopa ökoloogilist jalajälge. Komisjon julgustab info- ja sidetehnoloogia valdkonda olema eeskujuks CO2 heitkoguste vähendamisel ja looma ka kõigile teistele majandussektoritele kasu toovaid lahendusi. Näiteks kõige uuenduslikumad arvutiserverid tarbivad sama palju energiat kui tavaline lambipirn. Selliste serverite laialdase kasutamise korral oleks potentsiaalne energiasääst kuni 70%.

„Selleks et saavutada 2020. aastaks Euroopas seatud energiatõhususe eesmärgid, peab majanduskasv olema suur ja süsiniku heitkogused väikesed. Uurimistegevus ning uuenduslike info- ja sidetehnoloogia lahenduste kiire kasutuselevõtmine on oluline heitkoguste vähendamisel kõigis majandusharudes,” ütles infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Sellest võidavad kõik, kuna info- ja sidetehnoloogia aitab tõhustada ELi tööstust ja samal ajal vähendada kliimamuutuse mõju.”

Kui meetmeid ei võeta, tõuseb energia tarbimine ELis 2012. aastaks hinnanguliselt 25%, mis suurendaks ELi heitkoguseid, hoolimata taastuvenergia eesmärkidest. Samas suurendaks info- ja sidetehnoloogia jätkusuutlik kasutamine energiatõhusust kõigis majandusharudes ning moodustaks 40% Euroopa tootlikkuse kasvust. Uuendusliku turu edendamine selliste energiatõhusate tehnoloogiate jaoks toetab pikaajaliselt potentsiaalset konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist. Need on täna komisjonis vastu võetud uue teatise järeldused.

Komisjon julgustab info- ja sidetehnoloogia valdkonda, kes praegu tekitab 2% CO2 koguheidetest, olema eeskujuks valdkonna CO2-vabaks muutmisel. Selleks tuleks tõhustada uurimistegevust, arendada ja kasutada vastavaid komponente ja süsteeme ning sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid, näiteks keskkonnasõbralike hangete kohta. Keskkonnasõbraliku info- ja sidetehnoloogia kasutamise tegelik eelis seisneb energiatõhusate info- ja sidetehnoloogia lahenduste arendamises, mis mõjutab ülejäänud 98% üleilmsetest heitkogustest.

Selleks et näidata, kuidas keskkonnasõbralik tehnoloogia aitab vähendada süsinikuheiteid ja suurendada majanduskasvu kõigis sektorites, keskendub komisjon kolmele järgmisele energiamahukale sektorile:

  • Energia tootmiseks ja jaotamiseks kasutatakse üks kolmandik kogu primaarenergiast. Energiatootmist saaks tõhustada 40% võrra ning energiatransporti ja -jaotamist 10% võrra. Info- ja sidetehnoloogia aitaks tõhustada elektrivõrkude haldamist ja lihtsustaks ka taastuvate energiaallikate integreerimist võrku. Taani toodab poole oma energiast detsentraliseeritud võrkude abil, kusjuures tuuleenergia moodustab 20% kogu energiast. Tänu sellele vähenesid aastatel 1990–2005 Taanis C02 heitkogused 937 g/kWh-lt 517 g/kWh-le.
  • Hoonete kütmine, jahutamine ja valgustamine moodustab üle 40% Euroopa energiatarbimisest. Info- ja sidetehnoloogia abil on võimalik pidevalt jälgida andmeid, et optimeerida valgustust, ventilatsiooni ja seadmete tööd ning anda tarbijatele reaalajas teavet energiatarbimise kohta, et soodustada käitumise muutmist. Tänu sellisele arukale energia arvestamisele paranes energiatõhusus Soomes 7%.
  • 20% kogu maailma elektrist kulub valgustusele. Üleminek energiatõhusatele lambipirnidele tagaks, et 2025. aastal oleks energiatarbimine sama suur kui praegu. Automaatselt loomulikule valgusele ja inimeste kohalolule reageerivate arukate lambipirnide mõju oleks isegi suurem.

Samuti algatab komisjon konsultatsiooni- ja partnerlusprotsessi, mis hõlmab võimalikult palju asjaomaseid sidusrühmi. Selles protsessis on kesksel kohal linnad, kuna linnades tarbitakse üle 75% kogu maailma energiast ja tekitatakse 80% kogu maailma CO2 heitkogusest. Linnapiirkonnad võivad pakkuda sobivaid tingimusi info- ja sidetehnoloogiapõhiste lahenduste katsetamiseks, valideerimiseks ja rakendamiseks.

Taustateave

Komisjon võttis 10. jaanuaril 2007 vastu kliimamuutust ja energeetikat käsitleva meetmepaketi, mille Euroopa Parlament ja ELi juhid kiitsid heaks Euroopa Ülemkogul 2007. aasta märtsis. Selle meetmepaketi eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrreldes 1990. aasta tasemega ja suurendada 2020. aastaks taastuvenergia kasutust 20% võrra (IP/07/29). Komisjon võttis 23. jaanuaril 2008 vastu ulatusliku meetmepaketi, milles osutati, et kliimamuutusega seotud kokkulepitud eesmärgid on tehnoloogiliselt ja majanduslikult saavutatavad ning pakuvad tuhandetele Euroopa ettevõtjatele ainulaadseid ärivõimalusi (IP/08/80).

ELis toimuv uurimistegevus, mille eesmärk on info- ja sidetehnoloogia abil suurendada energiatõhusust, on juba vilja kandnud. HIPEAC ja muud kuuenda raamprogrammi raames rahastatavad uurimisprojektid on tõestanud, et arvuti võimsuse saab muuta energiatarbimisest sõltumatuks http://www.hipeac.net/ , samal ajal kui projekti OLLA raames esitleti orgaanilisi valgusdioode, mis on kaks korda võimsamad kui tavaline hõõglamp

http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar