Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Брюксел, 13 май 2008 г.

[Graphic in PDF & Word format]

Комисията предоставя екологична роля на ICT

Като част от усилията ѝ за борба с изменението на климата, днес Европейската комисия обяви, че ще насърчи използването на ICT (информационни и комуникационни технологии) за подобряване на енергийната ефективност в икономиката, като се започне от сградите, осветлението и електрическата мрежа. ICT могат да дадат възможност за по-екологосъобразно поведение в икономиката като цяло, което при широко използване да доведе до мащабно намаляване емисиите на въглерод в Европа. Комисията ще насърчи ICT сектора да покаже лидерство при намаляването на собствените си емисии на CO2 и при определянето и създаването на решения, които да са от полза за икономиката като цяло. Например, най-съвременните компютърни сървъри потребяват същото количество енергия, както и стандартната електрическа крушка. Ако се използват широко, те биха могли да донесат до 70 % потенциални енергийни спестявания.

За да се постигнат целите за енергийна ефективност на Европа до 2020 г., ние се нуждаем от нисковъглеродна икономика с висок растеж. Научните изследвания и бързото внедряване на новаторски, енергийно-ефективни ICT решения ще са от ключово значение за намаляване на емисиите в икономиката като цяло“, заяви Вивиан Рединг, комисар за информационното общество и медиите.Налице е ситуация, която е печеливша за всички заинтересовани страни, при която ICT ще насърчават конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, като в същото време водят битката срещу изменението на климата.“

Ако не се предприемат мерки, потреблението на енергия в ЕС се очаква да се повиши с 25 % до 2012 г., което би повишило емисиите на ЕС независимо от целите за възобновяеми енергийни източници. ICT обаче, ако са насочени към устойчиви форми на използване, могат да увеличат енергийната ефективност във всички области на икономиката, като продължат да бъдат източник на 40 % от растежа на производителността в Европа. Насърчаването на високотехнологичен пазар за такива енергийно-ефективни технологии е и потенциален дългосрочен източник на конкурентоспособност, растеж и работни места. Това са заключенията в новото съобщение, прието от Комисията днес.

Комисията ще насърчи ICT сектора, представляващ понастоящем 2 % от глобалните емисии на CO2, да даде водещ пример за неутралност по отношение на въглерода. Това ще бъде направено, като се засилят научните изследвания, развитието и разпространението на компоненти и системи, допълнени от доброволни споразумения, например относно екологичния характер на политиката относно обществените поръчки. Реалните ползи от по-екологичните ICT ще дойдат от развитието на енергийно-ефективни ICT решения, които оказват влияние върху останалите 98 % от глобалните емисии.

За да покаже, че екологосъобразните технологии могат да доведат до „висок растеж при ниски въглеродни емисии“, Комисията ще се съсредоточи върху три сектора с голямо потребление на енергия:

  • При производството и разпределението на енергия се използва една трета от всички първични източници на енергия. Производството на електроенергия може да стане по-ефективно с 40 %, а нейният пренос и разпределение с 10 %. ICT могат не само да направят управлението на електрическите мрежи по-ефективно, но и да улеснят интегрирането на източниците на възобновяема енергия. Дания произвежда половината от своята електроенергия чрез децентрализирани мрежи, като производството на електроенергия от енергията на вятъра представлява 20 % от цялата електроенергия. В резултат на това нейните емисии на C02 намаляха от 937 на 517 g/kWh за периода 1990―2005 г.
  • Отоплението, охлаждането и осветлението на сгради представляват повече от 40 % от европейското потребление на енергия. ICT могат постоянно да осъществяват мониторинг на данните, за да се оптимизират осветлението, вентилацията и оборудването и да предоставят на потребителите актуализации в реално време на тяхното потребление на енергия, за да се стимулира промяна на поведението. Във Финландия това интелигентно отчитане насърчи потребителите да увеличат енергийната ефективност със 7 %.
  • 20 % от електроенергията в света се използва за осветление. Преминаването към енергийно-ефективни електрически крушки може да намали наполовина потреблението на енергия за осветление до 2025 г. Интелигентните електрически крушки, които автоматично се приспособяват към естествената светлина и присъствието на хора, ще имат дори още по-голям ефект.

Комисията също така започва консултация и процес на партньорство, включващи възможно най-широк кръг от заинтересованите страни. В този процес градовете се считат за приоритет, тъй като те потребяват над 75 % от енергията в света и произвеждат 80 % от емисиите в него. Градските зони могат също така да предоставят точната среда за тестване, валидация и разпространение на новите, базирани на ICT решения.

История на досието

На 10 януари 2007 г. Комисията прие пакет за енергията и изменението на климата, одобрен както от Европейския парламент, така и от лидерите на ЕС на Европейския съвет през март 2007 г., целящ намаление с 20 % на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 90-те години и 20 % използване на възобновяеми източници на енергия до 2020 г. (IP/07/29). На 23 януари 2008 г. Комисията прие широкообхватен пакет, демонстриращ, че договорените цели по отношение на изменението на климата са технологично и икономически постижими и предоставят уникални възможности за бизнес за хиляди европейски дружества (IP/08/80).

Изследванията на ЕС в областта на ICT за енергийна ефективност вече дадоха резултати. В рамките на Шестата рамкова програма, HIPEAC и други изследователски проекти доказаха, че функционирането на компютърните технологии може да бъде отделено от потреблението на енергия (http://www.hipeac.net/), а OLLA даде органични диоди, излъчващи светлина (OLEDs), които са два пъти по-ефективни от стандартните лампи

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar