Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

V Bruseli 8. mája 2008

Spotrebiteľom: v 50 % prípadoch klamlivých internetových stránok leteckých spoločností došlo k náprave

Komisárka EÚ zodpovedná za ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva dnes zverejnila strednodobú správu o výsledkoch kontrolnej akcie na úrovni EÚ, na ktorej sa zúčastnilo 15 vnútroštátnych orgánov členských štátov EÚ, plus Nórska, a ktorá bola zameraná proti klamlivej reklame a nekalým praktikám na internetových stránkach ponúkajúcich predaj leteniek. Zo správy vyplýva, že v odvetví leteckej dopravy ako takom sa spotrebitelia stretávajú s „vážnymi a sústavnými problémami“. V prípade 1 z 3 preverených internetových stránok (137 z 386, ktoré boli pôvodne preverované 13 štátmi na základe nimi zverejnených údajov) museli byť za posledných 7 mesiacov použité nápravné opatrenia z dôvodu porušenia právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa. Počas tohto obdobia bolo opravených viac ako 50 % z nich.

„Je neprípustné, aby 1 z 3 spotrebiteľov, ktorí si chcú zarezervovať letenky na Internete bol okradnutý alebo podvedený, či zavádzaný“, uviedla komisárka EÚ zodpovedná za ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva. Zo správy vyplýva, že v odvetví leteckej dopravy ako takom sa aj naďalej vyskytujú problémy s predajom leteniek. „V spolupráci s členskými štátmi chcem urobiť všetko preto, aby sme prešetrovanie stihli ukončiť do 1. mája budúceho roka. Tieto zistenia sú však jasným politickým signálom, ktorý nemôžeme ignorovať. Dúfam, že si už predajcovia uvedomili, že Komisia je pripravená konať v mene spotrebiteľov vždy keď to bude potrebné. Môj odkaz pre zástupcov tohto odvetvia je jasný: konajte teraz, inak budeme konať my. Do 1. mája budúceho roka chceme vidieť jasné dôkazy, že sa tieto predajné a marketingové postupy v odvetví leteckej dopravy zlepšili, inak nám neostane nič iné než zakročiť.“

Hlavné závery

V strednodobej správe Komisie o prešetrovaní predajcov leteniek sa uvádza stručný prehľad súčasného štádia kontroly na základe údajov, ktoré 22. februára 2008 poskytlo 13 štátov. Prešetrovanie bolo zamerané na klamlivé ceny, dostupnosť akciových ponúk a nečestnosť zmluvných podmienok (vrátane vopred zakliknutých rámčekov pre voľbu doplnkových služieb, či jasných zmluvných podmienok v jazyku spotrebiteľa). Najdôležitejšie zistené fakty:

  • v prípade 1 z 3 internetových stránok bolo nutné uložiť nápravné opatrenia z dôvodu porušenia právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa
  • Na viacerých internetových stránkach bolo zistených hneď niekoľko problémov. Najčastejšími problémami v tomto odvetví sú: zavádzajúce ceny, ktoré sa v prípade 58 % prešetrovaných stránok ukázali ako problém najväčší. 49 % prešetrovaných stránok vykazovalo nedostatky v zmluvných podmienkach (chýbajúca alebo nesprávna jazyková verzia a vopred zakliknuté rámčeky pre voľbu doplnkových služieb). Problémy s nedostupnosťou ponúkaných akciových zliav malo 15 % stránok.
  • Uvedené problémy sa týkajú celého odvetvia leteckej dopravy – leteckých spoločností i tour operátorov (rozdiely medzi tzv. nízkonákladovými a tradičnými leteckými spoločnosťami sa v praxi stále viac stierajú). Zo 79 internetových stránok prešetrovaných kvôli klamlivým cenám bolo 44 (56 %) stránok leteckých spoločností, 27 (34 %) stránok cestovných kancelárií/tour operátorov a 8 (10 %) bolo stránok iného charakteru, ako napr. stránok, ktoré porovnávajú ceny. Z 21 stránok, na ktorých sa vyskytli problémy s dostupnosťou akciových ponúk bolo 12 (57 %) stránok leteckých spoločností, 6 (28 %) stránok cestovných kancelárií a 3 boli stránky „iného charakteru“. Zo 67 stránok prešetrovaných kvôli nečestným zmluvným podmienkam bolo 26 (39 %) stránok leteckých spoločností, 34 (51 %) stránok cestovných kancelárií/tour operátorov a 7 (10 %) bolo stránok „iného charakteru“. (Na viacerých internetových stránkach bolo zistených hneď niekoľko problémov, preto je štatistika problémov vyššia ako počet stránok).
  • Problémy sa vyskytujú v širokej škále spoločností. 137 prešetrovaných internetových stránok predstavuje asi 80 spoločností vrátane veľkých značiek i menej známych firiem.
  • Počet náprav prekročil 50 % hranicu. Tabuľky uvedené v strednodobej správe (pozri priloženú súhrnnú tabuľku) obsahujú údaje o nápravných opatreniach platné k 22. februáru 2008. Kontrolné procesy pokračovali aj po tomto dátume a došlo k ďalším nápravám. Litva oznámila, že všetky internetové stránky, na ktorých boli zistené nezrovnalosti, boli opravené, t. j. ďalších 13 stránok. Na základe týchto údajov došlo koncom apríla k prekročeniu 50 % hranice počtu náprav.
  • Počet náprav vyplývajúcich z vnútroštátnych a cezhraničných kontrol sa podstatne líši. Zo správy vyplýva, že pomer kontrol k nápravným opatreniam v prípade vnútroštátnych stránok, ak orgány kontrolujú spoločnosti so sídlom v danej krajine, je 55 % (50 z 90). V prípade cezhraničných kontrol, keď vnútroštátne orgány žiadajú o pomoc pri presadzovaní pravá orgány iného štátu, na ktorého území má dotknutá spoločnosť svoje sídlo, je tento pomer 12 % (5 z 42).
  • Transparentnosť. Právne prekážky bránia väčšine členských štátov zverejniť zoznam spoločností v priebehu administratívnych a právnych konaní. Toto je kľúčový problém v otázke budúceho fungovania kooperačnej siete. Nórsko a Švédsko už vypracovali zoznamy internetových stránok spoločností, ktoré sú vyšetrované (pozri odkaz uvedený nižšie).

Čo bude nasledovať?

Dôjde k zintenzívneniu kontrol v rámci siete s cieľom uverejniť ďalšiu správu po 1. máji 2009. Komisia bude v priebehu roka monitorovať vývoj v odvetví leteckej dopravy a posúdi potrebu zavedenia ďalších krokov. V priebehu roka 2008 sa na vnútroštátnych internetových stránkach budú objavovať aktuálne informácie o nápravných opatreniach. Prístup na tieto stránky je možný cez internetovú stránku Komisie venovanú spotrebiteľskej politike.

infostránka: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar