Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Brüssel, 8. mai 2008

Tarbimine: 50% lennuettevõtete eksitavatest veebisaitidest parandatud

Täna avaldas Euroopa Komisjoni tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva vahearuande üleeuroopalise uurimise kohta, kus osalesid 15 ELi liikmesriigi ja Norra ametiasutused ning kus vaadeldi eksitavat reklaami ja ebaausaid müügivõtteid lennupiletite müügiga tegelevatel veebisaitidel. Aruandest ilmneb, et lennunduses tervikuna esineb „tõsiseid ja korduvaid tarbijakaitseprobleeme”. Iga kolmanda vaadeldud veebisaidi suhtes (137 veebisaiti 386-st, mida 13 aruandvat riiki algselt kontrollisid) tuli kontrollimise järel viimase seitsme kuu jooksul algatada ELi tarbijaõiguse rikkumiste eest täitemenetlus. Nüüdseks on rohkem kui pooled neist veebisaitidest parandatud.

„On vastuvõetamatu, et iga kolmas tarbija, kes broneerib lennupileti Interneti teel, saab petta või talle antakse eksitavat teavet,“ ütles Euroopa Komisjoni tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva. „See aruanne näitab, et lennunduses tervikuna on piletimüügis tõsiseid ja korduvaid probleeme. Ma kavatsen tegutseda koos liikmesriikidega, et teha kõik võimalik, et see uurimine viidaks lõpule järgmise aasta 1. maiks. Need tulemused on selgeks poliitiliseks märguandeks, mida me ei või ignoreerida. Ma loodan, et ettevõtjad on nüüdseks mõistnud komisjoni otsustavust tegutseda vajaduse korral tarbijate nimel. Mul on tööstusele selge sõnum: tegutsege kohe või me tegutseme ise. Me tahame näha usaldusväärseid tõendeid paranemise kohta lennundussektoris kõnealuste müügi- ja turundustavade osas järgmise aasta 1. maiks või meil ei jää muud üle kui sekkuda.“

Peamised tulemused

Lennupiletite uurimist käsitlev komisjoni vahearuanne annab hetkeülevaate täitetegevuse olukorra kohta 22. veebruari 2008 seisuga ja selle aluseks on kättesaadavad andmed 13 riigi kohta. Uurimises keskenduti eksitavatele hindadele, pakkumiste kättesaadavusele ja ebaõiglastele lepingutingimustele (sealhulgas eeltäidetud „linnukesed“ valikute juures, selgete lepingutingimuste kättesaadavus tarbija keeles). Peamised tulemused on järgmised:

  • Iga kolmanda veebisaidi suhtes tuli kontrollimise järel algatada seoses tarbijaõiguse rikkumisega täitemenetlus.
  • Paljudel veebisaitidel esines mitmeid probleeme. Sektoris esinevate probleemide üldised suundumused on järgmised: suurimaks probleemiks olid eksitavad hinnad, mida esines 58 protsendil uuritud veebisaitidest. Lepingutingimustega seotud rikkumisi leiti 49 protsendil (puuduv või vale keeleversioon ning eeltäidetud „linnuke” valikteenuste juures). Olukordi, kus reklaamitud pakkumised ei olnud saadaval, esines 15 protsendil veebisaitidest.
  • Probleemid eksisteerivad lennunduses tervikuna nii lennuettevõtete kui ka reisikorraldajate puhul (erinevus nn odavlennufirmade ja tavalennufirmade vahel muutub tegelikkuses aina ähmasemaks). Eksitavate hindade osas uuritud 79 veebisaidist kuulus 44 (56%) lennuettevõtetele, 27 (34%) reisibüroodele/reisikorraldajatele ning 8 (10%) olid muud laadi veebisaidid nagu näiteks hinnavõrdlussaidid. 21 veebisaidist, mille puhul oli tegemist pakkumiste kättesaadavusega, kuulus 12 (57%) lennuettevõtetele, 6 (28%) reisibüroodele ja 3 kategooriasse: „muud“. Ebaõiglaste lepingutingimuste osas uuritud 67 saidist kuulus 26 (39%) lennuettevõtetele, 34 (51%) reisibüroodele ja 7 (10%) kategooriasse: „muud“. (Paljudel saitidel oli mitmeid probleeme, seepärast on probleeme puudutav statistika arvuliselt suurem kui veebisaitide arv).
  • Probleemid esinevad suure hulga erinevate ettevõtete puhul. 137 uurimisalust veebisaiti esindavad ligikaudu 80 äriühingut – sealhulgas suurfirmad ning vähemtuntud ettevõtted.
  • Täitemeetmed on nüüdseks ületanud 50% piiri. Vahearuande tabelites (vt kokkuvõttev tabel lisatud märgukirjas) esitatakse täitemeetmeid käsitlevad andmed 2008. aasta 22. veebruari seisuga. Sellest saadik on täitemeetmete võtmist jätkatud ning on tehtud veel parandusi. Leedu on teatanud, et kõik saidid, mille puhul ebakorrapärasuste esinemine oli kinnitatud, on nüüd parandatud (13 lisandunud saiti). Neid andmeid arvestades on paranduste tase ületanud aprilli lõpus 50% piiri.
  • Riiklike ja piiriüleste täitemeetmete edenemisastmed erinevad üksteisest oluliselt. Aruanne näitab riigisiseste veebisaitide puhul, kus ametiasutused tegelevad oma riigis asuvate ettevõtetega, 55% täitmis-/paranduste määra (50 saiti 90-st). Piiriüleste saitide puhul on täitmismäär 12% (5 saiti 42-st). Nendel juhtudel küsivad riigiasutused abi teise riigi ametiasutustelt, et jõustada õigusnormid selles liikmesriigis asuva ettevõtte puhul.
  • Läbipaistvus. Juriidilised kitsendused ei lase enamikul liikmesriikidest lennuettevõtete nimesid praeguses etapis avaldada, sest käimas on haldus- või õigusmenetlused. See on võrgustiku edasise toimimise põhiküsimuseks. Norra ja Rootsi on avaldanud uurimisaluste ettevõtete veebisaitide nimekirja (vt linki allpool).

Mis saab edasi?

Koostöövõrgus intensiivistatakse täitetegevust, et esitada järgmine aruanne pärast 1. maid 2009. Komisjon jälgib järgneva aasta jooksul lennundussektoris toimuvat arengut ning hindab seejärel vajadust edasisteks meetmeteks. 2008. aasta jooksul esitatakse ajakohastatud andmed täitemeetmete kohta riiklikel veebilehtedel, kuhu pääseb komisjoni tarbijakaitseküsimuste veebisaidi kaudu.

Lisateave http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar