Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Bρυξέλλες, 8 Mαΐου 2008

Καταναλωτές: Το 50% των παραπλανητικών ιστοχώρων αεροπορικών γραμμών διορθώθηκαν

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτή Επίτροπος της ΕΕ κ. Meglena Kuneva δημοσίευσε σήμερα την ενδιάμεση έκθεση για μια έρευνα που κάλυψε όλη την ΕΕ σε θέματα επιβολής της νομοθεσίας, στην οποία συμμετείχαν οι εθνικές αρχές 15 κρατών της ΕΕ καθώς και η Νορβηγία - κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων και των αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζουν ορισμένοι ιστοχώροι πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων. Από την έκθεση προκύπτει ότι «οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν σοβαρά και συνεχή προβλήματα» στο σύνολο του κλάδου των αερομεταφορών. Κατά τους τελευταίους 7 μήνες, ένας στους τρεις ιστοχώρους που εξετάστηκαν (δηλαδή στους 137 από τους 386 που ελέγχθηκαν αρχικά από τα 13 κράτη μέλη που υπέβαλαν στοιχεία) αποτέλεσε αντικείμενο μέτρων για την επιβολή της νομοθεσίας, λόγω παράβασης του δικαίου καταναλωτών της ΕΕ. Στο διάστημα αυτό έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις σε πάνω από το 50% των ιστοχώρων αυτών.

«Είναι απαράδεκτο ένας στους τρεις καταναλωτές που επιχειρεί να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο μέσω του διαδικτύου να εξαπατάται οικονομικά ή να παραπλανάται και να βρίσκεται σε σύγχυση» δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για θέματα καταναλωτή Meglena Kuneva. Από την εν λόγω έκθεση προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρά και πάγια προβλήματα που θίγουν τους καταναλωτές, όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων στο σύνολο του κλάδου των αερομεταφορών. Προτίθεμαι να συνεργαστώ με τα κράτη μέλη με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε η εν λόγω έρευνα να ολοκληρωθεί έως την 1η Μαΐου του προσεχούς έτους. Αλλά τα αποτελέσματα αυτά εκπέμπουν ένα ξεκάθαρο πολιτικό σήμα κινδύνου που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ελπίζω πως οι οικονομικοί παράγοντες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει τη σθεναρή βούληση της Επιτροπής να προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, όταν είναι απαραίτητο. Το μήνυμά μου προς τον κλάδο είναι σαφές, πρέπει να δραστηριοποιηθεί αμέσως, διαφορετικά θα δραστηριοποιηθούμε εμείς. Χρειαζόμαστε απτές αποδείξεις για την προσπάθεια εξάλειψης αυτών των πρακτικών πώλησης και εμπορίας στον κλάδο των αερομεταφορών έως την 1η Μαΐου του προσεχούς έτους, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να παρέμβουμε.»

Κύρια αποτελέσματα

Η μεσοπρόθεσμη έκθεση της Επιτροπής για την έρευνα σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια αποτυπώνει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η διαδικασία επιβολής της νομοθεσίας στις 22 Φεβρουαρίου 2008, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν 13 χώρες. Η έρευνα εστιάστηκε στην παραπλανητική τιμολόγηση, στη διαθεσιμότητα των προσφορών και στους αθέμιτους συμβατικούς όρους (μεταξύ των οποίων προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια, σαφείς συμβατικοί όροι στη γλώσσα του καταναλωτή). Τα κύρια πορίσματα ήταν τα εξής:

  • Σε έναν στους τρεις ιστοχώρους χρειάστηκε να επιβληθούν διορθωτικά μέτρα για παραβίαση του δικαίου καταναλωτών.
  • Πολλοί ιστοχώροι παρουσίαζαν πολλαπλά προβλήματα. Οι συνολικές τάσεις των προβλημάτων στο εσωτερικό του κλάδου είναι οι εξής: παραπλανητική τιμολόγηση, που αναδείχθηκε σε μείζον πρόβλημα εφόσον εντοπίστηκε στο 58% των ιστοχώρων που ελέγχθηκαν· παρατυπίες που συνδέονται με τους συμβατικούς όρους, που εντοπίστηκαν στο 49% των εν λόγω ιστοχώρων (ελλείπουσα ή εσφαλμένη γλωσσική απόδοση και προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια για προαιρετικές υπηρεσίες)· προβλήματα που συνδέονται με τη μη διαθεσιμότητα των διαφημιζόμενων προσφορών, που εντοπίστηκαν στο 15% των ιστοχώρων.
  • Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται σε όλο το φάσμα του κλάδου των αερομεταφορών – αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες (η διάκριση μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών παραδοσιακού τύπου και των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους γίνεται όλο και πιο ασαφής στην πράξη. Από τους 79 ιστοχώρους που ερευνήθηκαν για προβλήματα παραπλανητικής τιμολόγησης οι 44 (56%) είναι ιστοχώροι αερογραμμών, οι 27 (34%) ιστοχώροι ταξιδιωτικών γραφείων/ταξιδιωτικών πρακτόρων και οι 8 (10%) άλλου είδους, όπως ιστοχώροι σύγκρισης τιμών. Από τους 21 ιστοχώρους με προβλήματα μη διαθεσιμότητας προσφορών, 12 (57%) είναι ιστοχώροι αερογραμμών, 6 (28%) ιστοχώροι ταξιδιωτικών γραφείων και 3 «λοιποί» ιστοχώροι. Από τους 67 ιστοχώρους που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για αθέμιτους συμβατικούς όρους, 26 (39%) είναι ιστοχώροι αερογραμμών, 34 (51%) ταξιδιωτικά γραφεία και 7 (10%) «λοιποί» ιστοχώροι (δεδομένου ότι πολλοί ιστοχώροι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, οι στατιστικές για τα προβλήματα είναι περισσότερες από τον αριθμό των ιστοχώρων).
  • Προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται σε μεγάλο φάσμα εταιρειών. Οι 137 ιστοχώροι που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας αντιπροσωπεύουν περίπου 80 εταιρείες – μεταξύ των οποίων μεγάλες εμπορικές επωνυμίες και άλλες λιγότερο γνωστές εταιρείες.
  • Η επιβολή της νομοθεσίας έχει ξεπεράσει το 50%. Οι πίνακες της μεσοπρόθεσμης έκθεσης (βλέπε συνημμένο συνοπτικό πίνακα) παρουσιάζουν τα στοιχεία επιβολής όπως είχαν στις 22 Φεβρουαρίου 2008. Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, η διαδικασία επιβολής της νομοθεσίας συνεχίστηκε και έγιναν και άλλες διορθώσεις. Η Λιθουανία αναφέρει ότι όλοι οι ιστοχώροι στους οποίους είχαν εξακριβωθεί παρατυπίες, 13 συνολικά, διορθώθηκαν. Με βάση τα στοιχεία αυτά, στα τέλη Απριλίου το επίπεδο των διορθώσεων είχε ξεπεράσει το 50%.
  • Τα επίπεδα εθνικής και διασυνοριακής επιβολής της νομοθεσίας παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο συντελεστής επιβολής/διόρθωσης στους εθνικούς ιστοχώρους είναι 55% (50 από 90): οι εθνικές αρχές ασχολούνται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους. Το ποσοστό επιβολής της νομοθεσίας σε διασυνοριακές υποθέσεις είναι 12% (5 από 42): οι εθνικές αρχές ζητούν τη συνδρομή αρχής άλλου κράτους μέλους για την επιβολή της νομοθεσίας σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος.
  • Διαφάνεια. Περιορισμοί νομικής φύσεως εμποδίζουν τα περισσότερα κράτη μέλη να δημοσιεύουν τις επωνυμίες των εταιρειών στη φάση αυτή, για όσο διάστημα δηλαδή βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτό το ζήτημα είναι καθοριστικό για τη μελλοντική λειτουργία του δικτύου. Η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν δημοσιεύσει καταλόγους των ιστοχώρων των εταιρειών στους οποίους διεξάγεται έρευνα (βλέπε σύνδεσμο παρακάτω).

Τι μέλλει γενέσθαι;

Θα ενταθεί η επιβολή διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο του δικτύου, με απώτερο σκοπό την υποβολή έκθεσης μετά την 1η Μαΐου 2009. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο των αερομεταφορών τα προσεχή έτη και θα αξιολογεί, κατά περίπτωση, την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης. Κατά τη διάρκεια του 2008, θα δημοσιεύονται σε εθνικούς ιστοχώρους επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την επιβολή διορθωτικών μέτρων που θα είναι προσπελάσιμα μέσω του ιστοχώρου της Επιτροπής για θέματα των καταναλωτών.

Σελίδα σάρωσης http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar