Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Брюксел, 8 май 2008 г.

Потребители: Нанесени корекции в 50 % от подвеждащи уебсайтове на авиокомпании

Европейският комисар за потребителите Меглена Кунева оповести днес междинен доклад от разследване как в ЕС се прилага законодателството срещу подвеждаща реклама и нелоялни практики на уебсайтовете за продажба на самолетни билети, в което се включиха 15 държави-членки и Норвегия. Докладът показва, че са налице „упорити сериозни проблеми за потребителите“ в авиационния сектор като цяло. В рамките на последните 7 месеца при всеки трети от наблюдаваните уебсайтове (137 от общо 386 първоначално проверени от 13-те докладващи страни) е било необходимо да бъдат предприети правоприлагащи действия за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите. Повече от 50 % от въпросните уебсайтове междувременно са коригирани.

„Недопустимо е, че един на всеки трима потребители, които са резервирали самолетни билети онлайн, е бил излъган или подведен и объркан“, заяви европейският комисар за потребителите Меглена Кунева. Докладът показва, че продължават да съществуват сериозни проблеми със защитата на потребителите в авиационния сектор като цяло. Възнамерявам да работя с държавите-членки, за да направим всичко възможно разследването да приключи до 1 май следващата година. Все пак тези резултати изпращат ясен политически сигнал, който не можем да пренебрегнем. Надявам се операторите вече да си дават сметка за решимостта на Комисията да действа от името на потребителите, когато това е необходимо. Моето послание до отрасъла е ясно — предприемайте действия сега или ще ги предприемем ние. До 1 май догодина са ни необходими недвусмислени доказателства за това, че тези търговски и маркетингови практики в авиационния сектор, са вече изоставени. В противен случай нямаме друг избор освен да се намесим.“

Основни резултати

Междинният доклад на Комисията от разследването във връзка със самолетните билети представя „моментното състояние“ на процеса по правоприлагане към 22 февруари 2008 г. и се основава на наличните данни от 13 страни. Разследването се занима със подвеждащото ценообразуване, наличност на офертите и некоректни договорни условия (включително предварително маркирани полета, ясни договорните условия достъпни на езика на потребителя). Основните констатации са следните:

  • При всеки трети уебсайт е било необходимо да бъде предприето правоприлагащо действие за нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите.
  • При много от сайтовете са забелязани редица проблеми. Общите тенденции, които създават проблеми в отрасъла, са следните: най-мащабен се оказва проблемът с подвеждащите цени, регистриран при 58 % от проверяваните сайтове; при 49 % от сайтовете са регистрирани нередности с договорните условия (несъществуващ или неверен превод и предварително маркирани полета за допълнителни услуги). При 15 % от сайтовете са установени проблеми, свързани с липса на някои рекламирани оферти.
  • Въпросните проблеми засягат авиационния сектор като цяло, както авиокомпании така и туроператори (на практика разграничението между така наречените нискобюджетни и традиционните авиолинии е все-по недоловимо). От общо 79 сайта, обект на разследването заради проблем със подвеждащо ценообразуване, 44 (56 %) са сайтове на авиокомпании, 27 (34 %) са на туристически агенции/туроператори и 8 (10%) са от друг тип като например сайтове, които предлагат сравняване на цени. Измежду 21 уебсайта с проблеми във връзка с наличността на офертите 12 (57%) са сайтове на авиокомпании, 6 (28 %) са на туристически агенции и 3 спадат към „други“. От общо 67 сайта, обект на разследването заради некоректни договорни условия 26 на брой (39%) са сайтове на авиокомпании, 34 (51%) са на туристически агенции и 7 (10%) спадат към „други“. (При много от сайтовете са налице редица проблеми, поради което сумарно броят на сайтовете в разбивката превишава реалния им брой).
  • Проблемите са упорити при широк кръг от компании. 137-те уебсайта, обект на разследването, принадлежат на близо 80 компании, между които присъстват както големи търговски имена така и не толкова познати.
  • Към настоящия момент правоприлагащи действия са предприети в повече от 50 % от случаите. Таблиците в междинния доклад (вж. обобщителната таблица в приложената записка) отразяват данните от правоприлагането към 22 февруари 2008 г. След тази дата процесът на правоприлагане е продължил и са направени по-нататъшни корекции. Литва сигнализира, че всички сайтове, посочени от нея като съдържащи потвърдени нередности, са вече коригирани, което допълва картината с 13 сайта. С тези данни нивото на направените корекциите превишава 50 % към края на април.
  • Нивата на правоприлагане в национален и транснационален план значително се различават. За националните сайтове докладът посочва ниво от 55 % прибягване до правоприлагане/корекции (50 от 90 на брой), при което органите се занимават с установили се в страната им компании. За сравнение нивото при трансграничните случаи е от 12 % (5 от 42 на брой), когато националните органи искат от орган в друга страна, в която се е установила компанията, съдействие при правоприлагането спрямо въпросната компания.
  • Прозрачност. Правни пречки не позволяват на мнозинството от държавите-членки да публикуват имената на компаниите на този етап — докато са в ход административни или съдебни производства. Това е от основно значение за работата на мрежата в бъдеще. Норвегия и Швеция оповестиха списъци с уебсайтове на компании, които са обект на разследването (вж. посочения по-долу сайт).

Какво предстои?

Дейността по правоприлагане в рамките на мрежата ще бъде активизирана като се има предвид, че следващият доклад е предвиден за след 1 май 2009 г. През следващата година Комисията ще следи какво се случва в авиационния сектор, след което ще прецени необходимостта от по-нататъшни действия. В течение на цялата 2008 г. на национални уебсайтове, достъпът до които е възможен чрез уебсайта на Комисията за защита на потребителите, ще бъдат публикувани новини за хода на правоприлагането.

Интернет страницата на акцията за правоприлагане: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar