Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/718

V Bruselu dne 7. května 2008

Telekomunikace: Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu

Evropská komise dnes požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zpětnou vazbu týkající se nařízení EU o roamingu, které vstoupilo v platnost dne 30. června 2007, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. Podle ustanovení tohoto nařízení musí Komise v roce 2008 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování nových pravidel roamingu a jejich účincích. Cílem veřejné konzultace je shromáždit do 2. července 2008 odpovědi od mobilních operátorů, podniků, sdružení spotřebitelů a jakýchkoli dalších zúčastněných stran.

Komise se pomocí veřejné konzultace snaží od všech zúčastněných stran získat zpětnou vazbu o fungování a dopadu stávajícího nařízení, jakož i o dalších specifických otázkách, mezi něž patří:

  • nechtěný roaming (nebo nedobrovolný roaming), jestliže spotřebitelé používají mobilní telefony v blízkosti hranice sousední země a jsou přepojeni na zahraniční síť;
  • dopad nařízení na menší operátory a na tuzemské ceny;
  • otázka skutečných a účtovaných minut (např. zda nedošlo v důsledku nařízení k nepříznivému posunu od účtování „za vteřinu“ k účtování „za minutu“);
  • otázka, zda je nařízení nezbytné pro služby datového roamingu a SMS vzhledem k současným maloobchodním cenám a vývoji trhu;
  • doba platnosti nařízení EU o roamingu (do 30. června 2010 nebo déle).

Základní informace

Nařízení EU o roamingu ze dne 30. června 2007 (IP/07/870) požaduje, aby operátoři nabízeli zákazníkům při používání roamingových hlasových služeb v ostatních členských státech „eurotarif“, a zavedlo stropy (bez DPH) ve výši 0,49 EUR za minutu pro odchozí hovory a 0,24 EUR za minutu pro příchozí hovory. Tyto ceny budou 30. srpna 2008 sníženy na 0,46 EUR, resp. 0,22 EUR a 30. srpna 2009 na 0,43 EUR, resp. 0,19 EUR. Koncem září 2007 mohlo výhody „eurotarifu“ využívat více než 400 milionů občanů EU.

Nařízení o roamingu se omezuje na hlasové služby a jeho platnost vyprší dne 30. června 2010, pokud Evropský parlament a Rada nerozhodnou na základě návrhu Evropské komise o jeho prodloužení. Komise musí v roce 2008 provést přezkum a podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu.

První zpráva skupiny evropských regulačních orgánů v lednu 2008 názorně doložila první pozitivní dopad nařízení na průměrné tarify a uvedla ceny za SMS a další datové služby (IP/08/58). Ve třetím čtvrtletí roku 2007 zaplatili uživatelé v průměru 5,24 EUR za 1 MB za datové služby a 0,29 EUR za SMS.

Dokument Komise k veřejné konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Informace lze zasílat na adresu: infso-roaming@ec.europa.eu

NAŘÍZENÍ (ES) č. 717/2007

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 27. června 2007

o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství

a o změně směrnice 2002/21/ES

Článek 11

Přezkum

1. Do 30. prosince 2008 Komise přezkoumá fungování tohoto nařízení a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména posoudí, zda bylo dosaženo cílů nařízení. Ve své zprávě Komise přezkoumá vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům a případně v této zprávě připojí doporučení ohledně potřeby regulace těchto služeb. [...]

2. Komise ve své zprávě posoudí, zda je s ohledem na vývoj na trhu a na hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele nutné prodloužit platnost tohoto nařízení i po období uvedeném v článku 13 [= 30. června 2010] nebo toto nařízení změnit, přičemž přihlédne k vývoji cen za mobilní hlasové a datové komunikační služby na vnitrostátní úrovni a k dopadům tohoto nařízení na postavení malých, nezávislých a začínajících operátorů v rámci hospodářské soutěže. Pokud Komise dojde k závěru, že jsou tato opatření nutná, předloží Evropskému parlamentu a Radě příslušný návrh.


Side Bar