Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV ET HU LT LV PL SK BG RO

IP/08/715

V Bruselu dne 7. května 2008

Komise posuzuje připravenost 10 zemí EU přijmout euro a navrhuje, aby Slovensko v roce 2009 vstoupilo do eurozóny

Evropská komise dnes dospěla k závěru, že Slovensko splňuje kritéria pro přijetí eura a v tomto smyslu také předložila Radě návrh. Pravidelná konvergenční zpráva o připravenosti k přijetí eura, kterou přijala Komise, uvádí, že ostatních devět zemí s tzv. „výjimkou“ dosáhlo pokroku na cestě k jednotné měně, avšak ještě nesplňuje všechny podmínky pro přijetí eura. Rada ministrů financí EU (ECOFIN) učiní konečné rozhodnutí o přijetí eura Slovenskem v červenci poté, co Parlament předloží své stanovisko a hlavy států a předsedové vlád prodiskutují tuto záležitost na červnovém summitu.

„Slovensko dosáhlo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence a je připraveno 1. ledna 2009 přijmout euro. Ovšem aby přijetí eura bylo úspěšné, Slovensko musí i nadále pokračovat v úsilí udržet nízkou inflaci, být ambicióznější, pokud jde o rozpočtovou konsolidaci, a posílit svou konkurenceschopnost. Musí také urychlit praktické přípravy, aby přechod proběhl hladce, jako tomu bylo v případě Kypru a Malty v lednu 2008,“ uvedl Joaquín Almunia, komisař EU pro hospodářské a měnové záležitosti, a dále dodal: „Z dnes vydané zprávy vyplývá, že ostatní země ‚s výjimkou‛ úspěšně pokračují na cestě k přijetí eura, ovšem nestejným tempem. Vyzývám všechny členské státy, aby intenzívně pokračovaly ve svém úsilí, jelikož je to bezpochyby v jejich dlouhodobém zájmu.“

Dnes Komise přijala svou pravidelnou konvergenční zprávu, která posuzuje pokrok deseti zemí EU „s výjimkou“ (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko) na cestě k přijetí eura. Země EU, které nesplňují maastrichtská konvergenční kritéria pro euro stanovená v čl. 121 odst. 1 Smlouvy o EU mají tzv. „výjimku“[1]. Kritéria sestávají ze čtyř hospodářských podmínek orientovaných na stabilitu, které se týkají stavu veřejných rozpočtů, cenové stability, stability směnného kurzu a konvergence dlouhodobých úrokových sazeb. Vnitrostátní právní předpisy týkající se měnových záležitostí musí být také v souladu se Smlouvou o EU.

Podle Smlouvy Komise podává o této záležitosti každé dva roky zprávu. Příslušné členské státy mohou kdykoli požádat o posouzení své připravenosti. Slovensko v nedávné době takovouto žádost předložilo, ačkoli konvergenční zpráva již byla ve fázi přípravy.

Posouzení Slovenska

Inflace

Průměrná 12měsíční inflace na Slovensku dosáhla v březnu[2] 2,2 %, což je výrazně pod referenční hodnotou stanovenou pro měsíc březen na 3,2 %. To je považováno za dostatečné rozpětí pro rozptýlení obav ze stoupající inflace. Slovensko ovšem bude muset věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby udrželo inflaci na nízké úrovni, zejména zachováním mzdové kázně, přijetím náročnější fiskální politiky a dalším pokračováním ve strukturálních reformách ke zlepšení fungování trhů s výrobky.

Veřejné finance

Schodek a dluh se nacházejí v přijatelných mezích pro posouzení konvergence: schodek byl v roce 2007 2,2 % HDP a v letošním roce se podle jarních prognóz Komise očekává jeho snížení na 2,0 % HDP[3]. Celkový veřejný dluh v roce 2007 představoval 29,4 % HDP. Komise se domnívá, že nadměrný schodek byl odstraněn důvěryhodným a udržitelným způsobem, a doporučuje, aby Rada ECOFIN pro Slovensko uzavřela postup o nadměrném schodku[4]. Pokud k tomu dojde, splní Slovensko kritérium týkající se stavu veřejných rozpočtů.

Úrokové sazby

Průměrná dlouhodobá meziroční úroková sazba dosáhla na Slovensku k únoru 2008 4,5 %, což je pod referenční hodnotou stanovenou na 6,5 %. Drží se pod referenční hodnotou již od vstupu do EU v roce 2004. Rozpětí výnosů dlouhodobých dluhopisů se v porovnání s eurozónou od roku 2002 výrazně snižovalo, což naznačuje, že trhy očekávají nízké zbytkové riziko země.

Směnný kurz

Pokud se týká kritéria směnného kurzu, slovenská koruna je od 28. listopadu 2005 součástí ERM II. Ačkoli se směnný kurz zvýšil vůči střednímu kurzu poměrně silně, Komise konstatuje, že důvody pro zhodnocení jsou opodstatněné a že koruna nebyla vystavena silným tlakům.

Slovenské právní předpisy v měnové oblasti jsou také v souladu s právními předpisy EU.

Na základě tohoto posouzení a konvergenční zprávy vypracované Evropskou centrální bankou Komise navrhuje, aby Slovensko v roce 2009 přijalo euro.
Ostatní členské státy s výjimkou

Zjistilo se, že žádná z ostatních devíti zemí posuzovaných ve zprávě nesplňuje všechna konvergenční kritéria pro přijetí eura.

S posouzením dosaženého pokroku se lze seznámit v konvergenční zprávě pro rok 2008 včetně technické přílohy, dostupné na následující internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12550_en.htm

Viz také samostatný dokument IP/08/716 o 10 letech eura a související zprávy MEMO/08/288, včetně zpráv o euru a jeho přínosu.


[1] Spojené království a Dánsko mají právní výjimku.

[2] Březen je poslední měsíc, pro který byly k dispozici harmonizované inflační statistiky pro všechny země EU.

[3] Viz IP/08/649 z 28. dubna.

[4] Viz samostatný dokument IP/08/714 z dnešního dne.


Side Bar