Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/706

Bruksela, 6 maja 2008 r.

System monitorowania i informacji o ruchu statków: Komisja wnosi sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła wnieść sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewłaściwą transpozycją do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących systemu monitorowania i informacji o ruchu statków na wodach europejskich.

Chodzi o dyrektywę[1], której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu morskiego poprzez poprawę skuteczności działań władz w razie wypadków, kolizji lub w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie na morzu, przez co przyczynia się ona do skuteczniejszego zapobiegania i wykrywania zanieczyszczeń powodowanych przez statki.

Dyrektywa jest kluczowym elementem drugiego pakietu morskiego przyjętego przez Wspólnotę w związku z katastrofą tankowca Erika. Wprowadza ona obowiązek informowania władz morskich, w szczególności w przypadku przewożenia przez statek ładunków niebezpiecznych lub zanieczyszczających. Dyrektywa przewiduje również monitorowanie niebezpiecznych statków i procedurę interwencji w razie wypadków na morzu. W tym zakresie nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia planów na wypadek konieczności przyjęcia zagrożonych statków na swoich wodach przybrzeżnych. Transpozycji przepisów dyrektywy należało dokonać do dnia 1 maja 2004 r. (data przystąpienia).

Komisja stwierdziła, że polskie przepisy krajowe w sposób niedostateczny uwzględniają przepisy dyrektywy dotyczące zgłaszania wypadków lub kolizji na morzu, informowania o ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających oraz wyłączenia z zakresu dyrektywy wszelkich łodzi rekreacyjnych.


[1] Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10).


Side Bar