Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT PT EL HU MT SK SL BG RO

IP/08/656

V Bruselu dne 29. dubna 2008

Reforma SZP: Rada formálně přijímá reformu vinařství, která posílí konkurenceschopnost evropských vín

Rada ministrů dnes formálně přijala rozsáhlou reformu společné organizace trhu s vínem, na níž se v prosinci shodli ministři zemědělství. Změny přinesou na trh s vínem rovnováhu, postupně odstraní nehospodárná a nákladná intervenční tržní opatření a umožní využít rozpočet na pozitivnější, aktivnější opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín. Reforma zavádí rychlou restrukturalizaci odvětví vína prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který poskytne alternativu pro nekonkurenceschopné producenty a který z trhu odstraní přebytky a nekonkurenceschopná vína. Podpory pro nouzovou destilaci a destilaci konzumního alkoholu budou postupně ukončeny a národní finanční rámce budou moci být použity na opatření jako propagace vína na trzích třetích zemí, inovace, restrukturalizace a modernizace vinic a sklepů. Reforma zajistí ochranu životního prostředí ve vinařských oblastech, zachování tradičních a osvědčených politik jakosti a zjednoduší pravidla pro označování, to vše ve prospěch jak producentů, tak spotřebitelů. Na úrovni EU bude rovněž od 1. ledna 2016 zrušen velmi restriktivní systém práv na výsadbu. Evropská komise nyní zahájí proces přijímání prováděcích nařízení, aby reforma mohla vstoupit v platnost dnem 1. srpna 2008.

Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu řekla: „Nyní můžeme pokračovat v závěrečných přípravách, aby mohl nový systém v srpnu vstoupit v platnost. Namísto plýtvání penězi na odstraňování nežádoucích přebytků nám reforma umožní soustředit se na boj s konkurenty a opětovné získání tržního podílu. Doufám, že členské státy správně využijí nové nástroje, které mají k dispozici.“

Hlavní body revidované společné organizace trhu s vínem

Národní finanční rámce: umožní členským státům přizpůsobit opatření jejich konkrétní situaci. Možnými opatřeními jsou propagace v třetích zemích, restrukturalizace a přeměna vinic, investice do modernizace produkčního řetězce a do inovací, podpora zelené sklizně, nová opatření krizového řízení a jednoduchá oddělená podpora.

Opatření k rozvoji venkova: Určitá částka peněz se přesune na opatření pro rozvoj venkova a bude vyhrazena pro vinařské oblasti. Opatření by mohlo zahrnovat zahájení činnosti mladých zemědělců, účinnější uvádění produktů na trh, odborné vzdělávání, podporu organizací producentů, podporu na pokrytí dodatečných nákladů a ztráty příjmů spojené se zachováním kulturní krajiny, předčasný odchod do důchodu.

Práva na výsadbu: do konce roku 2015 budou postupně rušena s možností prodloužit jejich platnost na vnitrostátní úrovni do roku 2018.

Postupné ukončování režimů destilace: Nouzová destilace se omezí na období čtyř let podle uvážení členských států do konce roku 2011/2012, přičemž maximální výdaje budou omezeny na 20 % národního finančního rámce v prvním roce, 15 % v druhém roce, 10 % v třetím roce a 5 % ve čtvrtém roce. Destilace konzumního alkoholu bude postupně ukončena v průběhu čtyř let, přičemž se na ni bude vztahovat vázaná platba pro přechodné období, kterou nahradí oddělená jednotná platba pro zemědělský podnik. Členské státy budou mít možnost požadovat destilaci vedlejších produktů, která bude hrazena z národního finančního rámce a jejíž úroveň bude významně nižší než v současnosti, přičemž pokryje náklady na sběr a zpracování vedlejších produktů.

Zavedení jednotné platby pro zemědělský podnik: Oddělená jednotná platba pro zemědělský podnik se rozdělí mezi pěstitele vinné révy podle uvážení členských států a mezi všechny pěstitele, kteří vyklučují vinice.

Klučení: Tříletý dobrovolný režim klučení pro celkovou plochu 175 000 hektarů s klesající výší prémie v průběhu tří let. Členský stát může klučení zastavit, pokud by oblast zabírala více než 8 % celkové plochy vinic příslušného členského státu nebo 10 % celkové rozlohy regionu. Komise může klučení zastavit, pokud by oblast představovala více než 15 % celkové plochy vinic členského státu. Členské státy mohou rovněž vyloučit klučení v horských oblastech a na příkrých svazích a také z ekologických důvodů.

Postupy vinifikace: Odpovědnost za schvalování nových nebo změnu stávajících enologických postupů se přesune na Komisi, která posoudí enologické postupy přijaté Mezinárodní organizací pro révu a víno (OIV) a zařadí některé z nich na seznam přijatých postupů EU.

Lepší pravidla pro označování: Koncept jakostních vín EU bude založen na vínech s chráněným zeměpisným označením a vínech s chráněným označením původu. Zůstanou zachovány osvědčené vnitrostátní politiky jakosti. Označování bude jednodušší a například umožní vínům z EU bez zeměpisného označení uvést na etiketě odrůdu a ročník sklizně. Nadále mohou být chráněny určité tradiční pojmy a tvary lahví.

Chaptalizace (přidávání cukru k obohacení vína): bude nadále povolena, bude však muset být snížena maximální míra obohacení ať již cukrem, nebo moštem. V důsledku mimořádných klimatických důvodů mohou členské státy požádat Komisi o zvýšení míry obohacení.

Podpora pro použití moštu: v současné podobě může být vyplácena po čtyři roky. Po uplynutí tohoto přechodného období se výdaje na podporu pro použití moštu mohou změnit na oddělené platby pro producenty hroznů.


Side Bar