Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych kodeksów postępowania

Europejski sektor gier wideo jest dynamiczny, a spodziewane dochody mają wynieść 7,3 mld euro do końca 2008 r. Jednak obawy społeczeństwa, że gry wideo mogą doprowadzić do agresywnego zachowania, zwiększone przypadkami użycia broni przez uczniów w szkołach, tak jak to miało miejsce np. w Helsinkach (Finlandia, listopad 2007 r.), spowodowały, że władze kilku państw członkowskich zakazały albo zablokowały gry wideo, takie jak „Manhunt 2”. W odpowiedzi Komisja Europejska zbadała istniejące środki ochrony małoletnich przed szkodliwymi grami wideo w 27 państwach członkowskich. Dwadzieścia państw członkowskich UE od 2003 r. stosuje PEGI (Ogólnoeuropejski System Informacji o Grach), system klasyfikacji ze względu na wiek opracowany przez sektor gier wideo, przy wsparciu UE. W opinii Komisji sektor ten musi podjąć większe starania w celu wzmocnienia, a w szczególności regularnej aktualizacji, systemu PEGI tak aby stał się on na prawdę skutecznym narzędziem ogólnoeuropejskim. Sektor gier wideo i władze publiczne powinny również wzmocnić współpracę w celu szerszego upowszechnienia systemów klasyfikacji ze względu na wiek oraz uniknięcia niezgodności spowodowanych jednoczesnym funkcjonowaniem różnych systemów. W okresie 2 lat powinien zostać opracowany kodeks postępowania dla sprzedawców detalicznych dotyczący sprzedaży gier wideo małoletnim.

„Gry wideo stały się istotną częścią europejskiego przemysłu w zakresie treści, a ich sprzedaż w Europie bardzo szybko wzrasta. Tę tendencję należy przyjąć z zadowoleniem, ale pociąga ona za sobą także większą odpowiedzialność sektora gier wideo w celu zapewnienia, że rodzice wiedzą, z jakiego rodzaju gier korzystają ich dzieci,” powiedziała Viviane Reding, komisarz UE odpowiedzialna za społeczeństwo informacyjne i media. „PEGI, jako przykład odpowiedzialnej samoregulacji branżowej i jedyny taki system z prawie ogólnoeuropejskim zasięgiem, jest na pewno bardzo dobrym pierwszym krokiem. Wierzę jednak, że może on być znacznie lepszy, w Europie i poza jej granicami, poprzez większe uświadomienie społeczeństwa o jego istnieniu oraz pełne stosowanie PEGI online. Wzywam także państwa członkowskie i sektor gier wideo do uregulowania sprzedaży gier wideo w sklepach, tak aby przestrzegany był podstawowy wymóg ochrony małoletnich.”

„Wszyscy konsumenci potrzebują jasnych i wiarygodnych informacji w celu dokonywania świadomych wyborów. Kwestia ta dotyczy szczególnie dzieci – jednych z najsłabiej zorientowanych konsumentów w społeczeństwie. I dlatego chcemy podkreślić, że sektor gier wideo oraz władze krajowe muszą podjąć dalsze działania w celu zapewnienia, że wszyscy rodzice mają możliwość podjęcia właściwych decyzji we własnym imieniu i dla dobra dziecka,” dodała Meglena Kuneva, komisarz UE odpowiedzialna za sprawy konsumentów.

Zgodnie z badaniem Komisji system PEGI jest obecnie stosowany w dwudziestu państwach członkowskich. Dwa państwa (Niemcy i Litwa) przyjęły szczególne, wiążące uregulowania prawne, podczas gdy Malta stosuje regulacje ogólne. Jednak cztery państwa członkowskie (Cypr, Luksemburg, Rumunia i Słowenia) nie stosują żadnego systemu. Piętnaście państw członkowskich posiada uregulowania prawne dotyczące sprzedaży w sklepach gier wideo zawierających treści szkodliwe dla małoletnich, ale zakres tych regulacji różni się między państwami członkowskimi. Do chwili obecnej cztery państwa (Niemcy, Irlandia, Włochy i Wielka Brytania) zakazały sprzedaży niektórych gier wideo zawierających sceny przemocy.

Przyjęte w 2003 r. oznaczenia PEGI zawierają klasyfikację ze względu na wiek i ostrzeżenia dotyczące przemocy albo nieodpowiedniego słownictwa, dając rodzicom możliwość zdecydowania, która gra jest odpowiednia dla ich dzieci, a dorosłym dokonania lepszego wyboru. PEGI wspierają główni producenci konsoli w Europie. PEGI online zostało zainicjowane w 2007 r., przy współfinansowaniu pochodzącym z unijnego programu Bezpieczniejszy Internet (IP/08/310), w odpowiedzi na szybki rozwój gier wideo online.

Komisja wezwała do przyjęcia kilku środków mających na celu ujednolicenie podejścia do gier wideo na wspólnym rynku:

  • Regularna poprawa i lepsze promowanie PEGI i PEGI online poprzez sektor gier wideo.
  • Państwa członkowskie powinny włączyć PEGI do ich własnych systemów klasyfikacji i podnieść świadomość w zakresie PEGI, głównie wśród rodziców i dzieci.
  • Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, organami klasyfikacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących weryfikacji wieku.
  • Przyjęcie w okresie dwóch lat ogólnoeuropejskiego kodeksu postępowania dotyczącego sprzedaży gier wideo małoletnim, uzgodnionego przez wszystkich zainteresowanych.

Informacje podstawowe:

Gry wideo są w coraz większym stopniu dostępne przez internet i telefony komórkowe - platformy te zgodnie z oczekiwaniami mają przynieść 33 proc. dochodów ogółem z gier wideo do 2010 r. Wartość europejskiego sektora gier wideo już obecnie wynosi połowę dochodów europejskiego rynku muzycznego i przewyższa wpływy z biletów kinowych.

Komisja już obecnie wspiera samoregulację na poziomie europejskim w celu ochrony małoletnich używających telefonów komórkowych (IP/07/139). Samoregulacja wzmocniona współpracą transgraniczną jest także stosowana w przypadku usług audiowizualnych w ramach dyrektywy o telewizji bez granic ((IP/07/138).

Komunikat Komisji w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności małoletnich, w odniesieniu do korzystania z gier wideo:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Program UE Bezpieczniejszy Internet

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar