Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Brüssel, 22. aprill 2008

Videomängud – alaealiste kaitse on paranenud 23 liikmesriigis, kuid komisjon ootab tootjatelt paremat tegevusjuhendit mängude müümiseks

Euroopa videomängude sektor on dünaamiline ja selle oodatav tulu 2008. aasta lõpuks on 7,3 miljardit eurot. Kuid ühiskonna mure, et videomängud põhjustavad agressiivset käitumist, mida süvendavad koolitulistamised nagu viimati Helsingis (Soomes, novembris 2007) on viinud mitmetes riikides selliste videomängude nagu "Manhunt 2" (e.k inimjaht) levitamise keelu või peatamiseni. Euroopa Komisjon on sellele vastuseks uurinud praegu olemasolevaid meetmeid, mis on võetud alaealiste kaitsmiseks ELi kõigis 27 liikmesriigis. Alates 2003. aastast kasutavad 20 liikmesriiki üleeuroopalist mänguteabe süsteemi PEGI (Pan European Games Information), mis on videomängutootjate endi poolt ELi toetusel väljaarendatud vanusepiirangute süsteem. Komisjoni arvates tuleks mängutootjatel PEGI süsteemi tõhustamisse ja eriti pidevasse ajaga kaasaskäimisesse rohkem investeerida, et PEGI oleks tõesti tõhus üleeuroopaline abivahend. Tootjad ja riik peaksid tegema paremat koostööd, et klassifitseerimise ja vanusepiirangute seadmise süsteeme laiemalt tutvustada ja vältida mitmete süsteemide samaaegse kasutamisega tekkivat segadust. Jaemüüjatele tuleb lähema kahe aasta jooksul koostada tegevusjuhend alaealistele mõeldud videomängude müümise kohta.

„Videomängudest on saanud Euroopa audiovisuaaltööstuse üks tugisammas ja nende müük on kõikjal Euroopas plahvatuslikult kasvanud. See on iseenesest tervitatav, kuid nõuab tootjatelt suuremat vastutustunnet, et vanemad teaksid, mis mänge nende lapsed mängivad", sõnas Viviane Reding, Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik. „PEGI, mis on hea näide vastutustundlike tootjate eneseregulatsioonist ja ainus omasugune süsteem, mis katab peaaegu kogu Euroopat, on kahtlemata väga tubli esimene samm. Sellele vaatamata võib minu arvates asja veelgi parandada nii Euroopas kui ka kaugemal, kui avalikkust süsteemi olemasolust paremini teavitada ja rakendada täielikult PEGI Online süsteemi. Ma kutsun liikmesriike ja tootjaid üles reguleerima videomängude poodides müümist nii, et peetaks kinni peamisest nõudest – kaitsta alaealisi.“

„Kõik tarbijad vajavad teadlike valikute tegemiseks selget ja tõest teavet. Ja see on eriti oluline laste puhul, kes kuuluvad ühiskonna kõige vastuvõtlikumate tarbijate hulka. Soovime täna anda selge sõnumi, et tootjad ja riiklikud ametiasutused peavad võtma rohkem meetmeid, et kõikidel vanematel oleks voli teha enda ja oma lapse jaoks kõige õigemaid otsuseid", lisas Meglena Kuneva, Euroopa Komisjoni tarbijaküsimuste volinik.

Komisjoni uuringu kohaselt kastutatakse PEGI süsteemi 20 liikmesriigis. 2 riiki (Saksamaa ja Leedu) on kehtestanud konkreetsed siduvad õigusaktid ja Malta rakendab üldisi õigusakte. Kuid 4 liikmesriiki (Küpros, Luksemburg, Rumeenia ja Sloveenia) ei ole rakendanud mingeid meetmeid. 15 liikmesriigis on kehtestatud õigusaktid, mis käsitlevad alaealistele kahjuliku sisuga videomängude müüki poodides (õigusaktide reguleerimisala küll erineb liikmesriigiti). Siiani on 4 riiki (Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Ühendkuningriik) teatavad vägivaldsed videomängud ära keelanud.

2003. aastal vastu võetud PEGI märgistusega antakse vanusepiirang ja hoiatused vägivalla või ropu keelekasutuse eest. See aitab vanematel otsustada, mis mäng lapsele sobib, ning võimaldab täiskasvanud mängijatel endale sobivaid mänge valida. Euroopa peamised konsoolide tootjad kasutavad samuti PEGI-süsteemi. 2007 käivitati vastukaaluks võrgus mängitavate videomängude kiirele levikule võrgumängude hindamissüsteem PEGI Online, mida kaasrahastati ELi turvalisema Interneti programmist (IP/08/310).

Komisjon on siseturul rakendatavate põhimõtete ühtlustamiseks soovitanud võtta mitmeid meetmeid.

  • Videomängude tootjad peaksid PEGI ja PEGI Online süsteeme pidevalt täiendama ja neile paremat reklaami tegema.
  • Liikmesriigid peaksid lõimima PEGI süsteemi oma klassifikatsioonisüsteemidega ja levitama teavet PEGI kohta, eriti lapsevanemate ja laste hulgas.
  • Liikmesriigid, klassifitseerimisasutused ja teised huvigrupid peaksid tegema koostööd, et leida innovatiivseid lahendusi lapse vanuse kontrollimiseks.
  • Lähema kahe aasta jooksul peaksid kõik huvigrupid jõudma kokkuleppele üleeuroopalise tegevusjuhendi osas, mis käsitleb videomängude müümist alaealistele.

Taust

Üha enam saab videomänge mängida Interneti ja mobiiltelefonide kaudu, oodatavalt moodustab see 2010. aastaks kuni 33% kogu videomängudest saadavast tulust. Euroopa videomängude turu väärtus on praegu juba sama suur kui pool kogu muusikaturu väärtusest Euroopas ja ületab kinopiletite läbimüügist saadud tulu.

Komisjon on juba toetanud Euroopa tootjate eneseregulatsiooni mobiiltelefone kasutavate alaealiste kaitsmiseks (IP/07/139). Piiriülese koostööga tõhustatud eneseregulatsiooni rakendatakse ka audiovisuaalteenuste puhul piirideta televisiooni direktiivi raames (IP/07/138).

Komisjoni teatis tarbijate ja eelkõige alaealiste kaitse kohta seoses videomängude kasutamisega

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

ELi turvalisema Interneti programm

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar