Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/60

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιστά ευκολότερη και προσιτότερη την υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή μετάφραση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα επιπλέον βήμα στις προσπάθειές της για να ενισχύσει την πολυγλωσσία ως καίριο συστατικό της ευρωπαϊκής ενότητας με σεβασμό της πολυμορφίας. Η συλλογή της Επιτροπής, που περιλαμβάνει περί το 1 εκατομμύριο πλήρεις φράσεις και τις υψηλής ποιότητας μεταφράσεις τους στις 22 από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ - συμπεριλαμβανόμενων και των μεταφράσεων στις γλώσσες των νέων κρατών μελών - αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή που συγκεντρώθηκε ποτέ σε τόσες πολλές γλώσσες, διατίθεται δε πλέον δωρεάν. Οι εταιρίες ανάπτυξης συστημάτων αυτόματης μετάφρασης επιζητούν επίμονα το είδος αυτό των δεδομένων. Στα συστήματα αυτόματης μετάφρασης, από κείμενα που έχουν μεταφραστεί με τον ανθρώπινο νου το λογισμικό «μαθαίνει» τον τρόπο κατά τον οποίο λέξεις και φράσεις μεταφράζονται ορθώς και ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να βοηθήσουν να αναπτυχθούν άλλα γλωσσικά εργαλεία λογισμικού όπως διορθωτές γραμματικής και ορθογραφίας, επιγραμμικά λεξικά και συστήματα ταξινόμησης πολυγλωσσικών κειμένων.

Ο αρμόδιος για την πολυγλωσσία Επίτροπος κ. Leonard Orban δήλωσε τα εξής: «Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να δώσει ώθηση στις τεχνολογίες ανθρώπινης γλώσσας, να στηρίξει την πολυγλωσσία και να καταστήσει ευκολότερη, φθηνότερη και προσιτότερη την υποβοηθούμενη από υπολογιστή μετάφραση. Οι πολίτες που είναι μέλη μικρότερων γλωσσικών κοινοτήτων θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε έγγραφα και ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες μόνο στις γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρύτερα».

Ο αρμόδιος για την επιστήμη και έρευνα Επίτροπος κ. Janez Potočnik, δήλωσε τα εξής: «Η μοναδική αυτή συλλογή δεδομένων γλώσσας συμβάλλει στη δημιουργία μιας νέας γενεάς εργαλείων λογισμικού για την επεξεργασία δεδομένων ανθρώπινης γλώσσας και υποβοηθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γλωσσικής βιομηχανίας, η οποία αποτελεί ήδη έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διαθέτουν περισσότερα πολύγλωσσα κείμενα από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, λόγω της απαιτούμενης διάθεσης του ευρωπαϊκού δικαίου σε καθεμία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι γλωσσικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων εργάζονται με 253 δυνατά ζεύγη γλωσσικών συνδυασμών, παράγουν δε περί το 1,5 εκατ. σελίδες μετάφρασης κατ’ έτος.

Ενώ στο Διαδίκτυο ανευρίσκονται μεγάλες ποσότητες μεταφράσεων αγγλικών ή γαλλικών κειμένων, τέτοιοι πόροι σπανίζουν για γλώσσες όπως τα Λετονικά ή τα Ρουμανικά, ενώ πρακτικώς δεν υπάρχουν καθόλου για το συνδυασμό δύο γλωσσών στις οποίες οι πόροι είναι ελάχιστοι.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των μεταφραστών της και του επιστημονικού προσωπικού της, θέτει στη διάθεση του κοινού τεράστιες συλλογές φράσεων από νομικά έγγραφα που καλύπτουν τεχνικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι ανωτέρω φράσεις είναι διαθέσιμες σε 22 γλώσσες. Στην παρακαταθήκη αυτή μεταφράσεων υπάρχει δυνατότητα ανεύρεσης φράσεων με τις ισοδύναμες μεταφράσεις τους σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες. Οι μόνες που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες είναι οι μεταφράσεις στα ιρλανδικά. Η διάθεση αυτή γλωσσικών δεδομένων στο κοινό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανοικτής πολιτικής που εφαρμόζει η Επιτροπή για την αξιοποίηση των πληροφοριακών της πόρων και έρχεται ως συνέχεια του ανοίγματος των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων τεκμηρίωσης (Eur-Lex) και ορολογίας (IATE).

Η Επιτροπή διαθέτει εκτενή εμπειρία ανάπτυξης εργαλείων επεξεργασίας πολυγλωσσικών κειμένων και πρωτοστατεί σε ζητήματα πολυγλωσσίας, προσφέροντας προσιτούς στο κοινό δικτυακούς τόπους αναζήτησης ενημερωτικού υλικού, οι οποίοι καλύπτουν έως και 35 γλώσσες, μέσω του εργαλείου της European Media Monitoring (Σύστημα παρακολούθησης των ευρωπαϊκών μέσων επικοινωνίας). Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης - στο σκέλος του για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (TΠE) - στηρίζει ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο την αυτόματη μετάφραση και άλλες συναφείς με τη γλώσσα τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα μετάφρασης διατίθενται στον ιστότοπο:

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

Το σύστημα παρακολούθηση των ευρωπαϊκών μέσων επικοινωνίας υπάρχει στον ιστότοπο:

http://emm.jrc.it/overview.html


Side Bar