Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Bryssel den 17 april 2008

Konsumentskydd: Årlig Rapex-rapport visar att allt fler farliga produkter upptäcks

Antalet farliga produkter som drogs tillbaka från EU:s marknad ökade med 53 % 2007 från 2006 visar kommissionens årliga rapport om systemet för snabb varning (Rapex) i dag. Ökningen från 1 051 anmälningar under 2006 till 1 605 förra året visar att medlemsstaternas övervakning förbättras år från år och att EU-konsumenterna aldrig tidigare varit så bra skyddade. Leksaker var den produktkategori som de flesta anmälningar gällde under 2007, vilket bekräftar att barns säkerhet är en hög prioritering för marknadsövervakningsmyndigheterna. Även motorfordon, elektriska apparater och kosmetika förekommer ofta i Rapex-systemet. Kina var återigen ursprungsland för mer än hälften av alla farliga produkter (700 anmälningar). Detta förklaras delvis av det stora antal produkter som importeras till EU från Kina och marknadsövervakningsmyndigheternas ökade uppmärksamhet på kinesiska produkter efter förra sommarens många återkallanden av produkter. Mot denna bakgrund presenterade kommissionsledamoten Meglena Kuneva en uppdatering av det omfattande arbete som görs för att förstärka kontrollen av efterlevnaden av reglerna efter rekommendationerna i kommissionens rapport om produktsäkerhetsöversyn i höstas (se IP/07/1746). Meglena Kuneva planerar också för en del större initiativ under 2008, bl.a. en uppdatering av samförståndsavtalet mellan EU och Kina och ett toppmöte om produktsäkerhet mellan EU, USA och Kina i Bryssel i november 2008.

”Sommarens många återkallanden av produkter ledde till en vinter av utvärderingar som har banat väg för förändringar under våren och sommaren. Dagens Rapex-rapport visar att allt fler produkter upptäcks och förstörs innan de kommer till skada för EU-konsumenterna. De offentliga myndigheterna tar ett tydligt ökat ansvar för konsumentskyddet. Syftet med Rapex och andra åtgärder i fråga om säkerhet är att se till att EU-medborgarna kan handla utan att behöva oroa sig och vara tvungna att skilja mellan säkra produkter och de produkter som inte är säkra”, konstaterar konsumentskyddskommissionär Meglena Kuneva.

En ökning av antalet anmälningar med 53 % är en positiv utveckling

Antalet Rapex-anmälningar har stigit brant under de senaste åren och har mer än tredubblats från 468 under 2004 (när en ny produktsäkerhetslagstiftning trädde i kraft) till 1 605 under 2007. Den stadiga ökningen av Rapex-anmälningar beror på en effektivare tillsyn på produktsäkerhetsområdet av de nationella myndigheterna, ökad medvetenhet hos företagen om deras skyldigheter, ökat samarbete med länder utanför EU och nätverksbyggande som samordnats av kommissionen.

Utjämning mellan medlemsstaterna

Skillnaden mellan de flitigaste anmälarländerna och de länder med det lägsta antalet anmälningar minskade betydligt under förra året, vilket visar ett jämnare deltagande i Rapex-systemet bland deltagarländerna. Detta bekräftas av att den sammanlagda andelen anmälningar av de fem mest aktiva länderna uppgick till 61 % under 2006, men bara till 44 % under 2007. Tyskland var mest aktiv i Rapex-systemet (163 anmälningar, ca 12 %), därefter Grekland (115 anmälningar, ca 8 %) och Slovakien (114 anmälningar, ca 8 %), Ungern (109 anmälningar, ca 8 %) och Spanien (108 anmälningar, ca 8 %).

Leksaker och motorfordon toppar listan

Leksaker (417 anmälningar), motorfordon (197 anmälningar) och elektriska apparater (156 anmälningar) stod för över hälften av alla anmälningar under 2007. Mer än en av tre produkter som anmäldes var antingen en leksak eller barnartikel, vilket visar den vikt marknadsövervakningsmyndigheterna lägger vid att kontrollera denna produktkategori.

De flesta farliga produkter kommer fortfarande från Kina

Kina är fortfarande det land från vilket de flesta antalet produkter som innebär allvarliga risker kommer från. Uppgifterna ska ses mot bakgrund av det faktum att en mycket stor andel av all import till EU kommer från Kina (t.ex. 80 % av alla leksaker) och att övervakningen av kinesiska produkter är strängare än för många andra länder. Även antalet anmälningar av produkter med okänt ursprung via Rapex-systemet sjönk under 2007 jämfört med föregående år (20 % under 2005, 17 % under 2006 och 13 % under 2007). Det är sannolikt att vissa produkter som tidigare hade anmälts som produkter av okänt ursprung under 2007 konstaterades vara av kinesiskt ursprung.

Kommissionen intensifierade betydligt sitt samarbete med Kina när det gäller produktsäkerhet under förra året. Sedan Kuneva för första gången besökte Kina i juni 2007 har ett nytt system införts med kvartalsvis rapportering om tillsynsåtgärder i Kina, i syfte att spåra farliga produkter som anmälts inom ramen för Rapex-systemet för Kina. De första trenderna är positiva. De kinesiska myndigheterna granskade 184 Rapex-ärenden mellan juli och september 2007, jämfört med bara 84 ärenden under de föregående tolv månaderna. Korrigeringsåtgärder vidtogs i 43 % av ärendena. Kvartalsrapporten för september–november 2007 visar att de kinesiska myndigheterna fortsatte sin uppföljning och undersökte ytterligare 89 anmälningar från EU. Det rapporterades dessutom att Kina gjorde betydande ansträngningar för att stärka kontrollen av leksaker. Under en ganska kort period granskades 3 540 tillverkare med exportlicenser, som vid behov tvingades förbättra sina system för säkerhetskontroll. Sammanlagt 701 företag förlorade sina exportlicenser (se bifogat Memo med fullständiga upplysningar om initiativen för att stärka samarbetet mellan EU och Kina under 2007). Meglena Kuneva kommer att besöka Kina i juni 2008 för att se över framstegen under de senaste tolv månaderna och för att se hur samarbetet kan förstärkas.

För mer information, se MEMO/08/252

och följande webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Fotografier på farliga produkter:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar