Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

V Bruseli 17. apríla 2008

Spotrebitelia: Podľa výročnej správy systému RAPEX počet zistených nebezpečných výrobkov narastá

Vo výročne správe Komisie o Systéme rýchleho varovania (RAPEX) sa dnes uvádza, že počet nebezpečných výrobkov, ktoré boli v roku 2007 stiahnuté z trhu EÚ, vzrástol v porovnaní s rokom 2006 o 53 %. Tento nárast počtu hlásení z 1 051 v roku 2006 na 1 605 v minulom roku ukazuje, že možnosti dohľadu členských štátov sa z roka na rok zlepšujú a že európski spotrebitelia sú v súčasnosti chránení lepšie ako kedykoľvek predtým. Zďaleka najohlasovanejšou kategóriou výrobkov v roku 2007 boli hračky, čo potvrdzuje, že bezpečnosť detí patrí medzi najdôležitejšie priority orgánov dohľadu nad trhom, hoci motorové vozidlá, elektrospotrebiče a kozmetické výrobky tiež figurovali na popredných miestach v systéme RAPEX. Čína bola opäť krajinou pôvodu viac než polovice všetkých zistených rizikových výrobkov (700 hlásení). Toto môže byť čiastočne vysvetlené veľkým počtom výrobkov dovážaných do EÚ z Číny a intenzívnejším zameraním sa orgánov dohľadu nad trhom na čínske výrobky v nadväznosti na „leto stiahnutí“ v minulom roku. V tomto kontexte komisárka Kuneva predstavila aktualizovanú syntézu rozsiahleho projektu, na ktorom sa pracuje s cieľom posilniť kontroly presadzovania právnych predpisov v nadväznosti na odporúčania hodnotiaceho preskúmania Komisie, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, z minulej jesene (pozri IP/07/1746). Tiež predstavila plány hlavných iniciatív na rok 2008 vrátane vylepšenia súčasného Memoranda o porozumení medzi EÚ a Čínou a trilaterálneho summitu EÚ – USA – Čína o bezpečnosti výrobkov, ktorý sa uskutoční v Bruseli v novembri 2008.

Meglena Kuneva, komisárka pre ochranu spotrebiteľa, vyhlásila: „Po lete stiahnutí nasledovala zima hodnotení, ktorá pripravila cestu pre jar a leto zmien. Na základe dnešnej správy systému RAPEX je čoraz viac produktov, ktoré sa odhalia a zničia predtým, ako by mohli ohroziť spotrebiteľov v EÚ. Verejné orgány zreteľne posilňujú svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o problematiku ochrany spotrebiteľa. Cieľom systému RAPEX a iných našich bezpečnostných mechanizmov je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli nakupovať pokojne, bez toho, aby sa museli zaoberať rozlišovaním bezpečných výrobkov od nebezpečných.“

Nárast počtu hlásení o 53 % je pozitívnym trendom

Počet hlásení systému RAPEX v posledných niekoľkých rokoch prudko narástol na viac ako trojnásobok zo 468 prípadov v roku 2004 (kedy nadobudli účinnosť nové právne predpisy o bezpečnosti) na 1 605 prípadov v roku 2007. Neustály nárast varovaní systému RAPEX možno pripísať účinnejšiemu presadzovaniu bezpečnosti výrobkov zo strany vnútroštátnych orgánov, väčšiemu povedomiu podnikov o svojich povinnostiach, posilnenej spolupráci s tretími krajinami a akciám zameraným na budovanie sietí, ktoré koordinuje Komisia.

Zmenšujúci sa rozdiel v činnosti členských štátov

Rozdiel medzi najčastejšie ohlasujúcimi krajinami a tými s najnižším počtom hlásení sa v minulom roku výrazne zmenšil, čo poukazuje na rovnomernejšiu účasť na systéme RAPEX zo strany zúčastnených členských štátov.

Vyplýva to zo skutočnosti, že celkový podiel piatich najaktívnejších krajín roku 2006 predstavoval v 61 %, ale v roku 2007 iba 44 %. Najaktívnejším členským štátom zúčastňujúcim sa na systéme RAPEX bolo Nemecko (163 hlásení, približne 12 %), po ňom nasledovali Grécko (115 hlásení, približne 8 % ) a Slovensko (114 hlásení, približne 8 %), Maďarsko (109 hlásení, približne 8 %) a Španielsko (108 hlásení, približne 8 %).

Na zozname dominujú hračky a motorové vozidlá

Samotné hračky (417), motorové vozidlá (197) a elektrospotrebiče (156) boli predmetom v roku 2007 viac ako polovice hlásení. Viac ako jeden z troch ohlásených výrobkov bol buď hračka alebo výrobok určený na starostlivosť o dieťa, čo poukazuje na význam, ktorý orgány dohľadu nad trhom pripisujú kontrole tejto kategórie.

Čína naďalej zostáva hlavným zdrojom nebezpečného tovaru

Čínska ľudová republika zostáva krajinou, z ktorej sa zistil najväčší počet výrobkov predstavujúcich závažné riziko. Tento údaj by sa mal chápať v kontexte skutočnosti, že veľmi veľký podiel celkového dovozu EÚ pochádza z Číny (napríklad 80 % všetkých hračiek), a dohľad nad čínskymi výrobkami je prísnejší ako v prípade mnohých iných krajín. Takisto počet hlásení neznámeho pôvodu prostredníctvom systému RAPEX v roku 2007 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi poklesol (20 % v roku 2005, 17 % v roku 2006 a 13 % v roku 2007), a je pravdepodobné, že určité výrobky, ktoré boli predtým ohlásené ako výrobky neznámeho pôvodu, boli v roku 2007 identifikované ako výrobky čínskeho pôvodu.

Komisia v minulom roku výrazne zintenzívnila svoju spoluprácu s Čínou, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov. Predovšetkým, odkedy komisárka Kuneva po prvýkrát navštívila Čínu v júni 2007, je zavedený nový systém štvrťročného hlásenia o čínskych činnostiach zameraných na presadzovanie právnych predpisov – s cieľom zachytiť nebezpečné výrobky ohlásené v rámci systému RAPEX Čína pri zdroji. Prvé trendy sú pozitívne. Čínske orgány v období od júla do septembra 2007 prešetrili 184 prípadov systému RAPEX v porovnaní s iba 84 prípadmi v predchádzajúcich 12 mesiacoch. V 43 % prípadov sa prijali nápravné opatrenia. Štvrťročná správa za september až november 2007 ukazuje, že čínske orgány podporili následnú činnosť a prešetrili 89 ďalších hlásení z EÚ. Okrem toho bolo oznámené, že Čína vyvinula významnú snahu s cieľom posilniť kontroly hračiek. V relatívne krátkom časovom období bolo audítovaných 3540 výrobcov s vývoznou licenciou a v prípade potreby boli nútení zlepšiť svoje systémy kontroly bezpečnosti.

Celkovo 701 spoločnostiam boli vývozné licencie odobraté. (podrobné informácie o iniciatívach na posilnenie spolupráce medzi EÚ a Čínou v roku 2007 nájdete v priloženom memorande). Komisárka Kuneva navštívi Čínu v júni 2008 s cieľom prehodnotiť pokrok dosiahnutý v predchádzajúcich 12 mesiacoch a preskúmať možnosti zlepšenia spolupráce.

Ďalšie informácie možno nájsť v: MEMO/08/252

a na stránke http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Fotografie niektorých nebezpečných výrobkov nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar