Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Briselē, 2008. gada 17. aprīlī

Patērētāju aizsardzība. Ikgadējais RAPEX ziņojums liecina, ka atklāts vairāk bīstamu ražojumu

Šodien publiskotajā Komisijas ikgadējā ziņojumā par ātrās ziņošanas sistēmu RAPEX atklāts, ka 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, bijis par 53 % vairāk bīstamo ražojumu, kas izņemti no ES tirgus. Šis palielinājums no 1051 paziņojuma 2006. gadā līdz 1605 paziņojumiem pērn liecina, ka dalībvalstu uzraudzības spējas gadu no gada uzlabojas un Eiropas patērētāji pašlaik ir tik labi aizsargāti kā vēl nekad agrāk. 2007. gadā visvairāk ziņots par rotaļlietām — tas norāda, ka tirgus uzraudzības iestādēm lielākā prioritāte ir bērnu drošība, tomēr RAPEX sistēmā ir arī liela daļa paziņojumu par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, elektroprecēm un kosmētikas līdzekļiem. Valsts, no kuras nākusi vairāk nekā puse ražojumu, kas atzīti par potenciāli bīstamiem, atkal ir Ķīna, par kuru iesniegts 700 paziņojumu. Daļēji to var skaidrot ar faktu, ka Eiropas Savienībā no Ķīnas importē ļoti daudz ražojumu un ka pēc pagājušā gada „atsaukumu” vasaras tirgus uzraudzības iestādes Ķīnas precēm pievērsušas sevišķu vērību. Ņemot to vērā, komisāre Kuneva darīja zināmu jaunāko informāciju par darbu izpildes kontroles stiprināšanai, ko plaši izvērsa pēc Komisijas pieņemtajiem ieteikumiem, kas pagājušajā rudenī bija izklāstīti ražojumu drošuma „uzskaites” ziņojumā (sk. IP/07/1746). Viņa arī vēstīja par plāniem 2008. gadā nākt klajā ar lielām iniciatīvām, tostarp ieceri 2008. gada novembrī Briselē trīspusējā sammitā par ražojumu drošumu atjaunināt pašreizējo ES un Ķīnas saprašanās memorandu.

Patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: „„Atsaukumu” vasara vēra durvis novērtējumu ziemai, un pēc tās klāt ir pārmaiņu pavasaris un vasara. Šodienas RAPEX ziņojums vēstī, ka atklāj un iznīcina aizvien vairāk ražojumu, pirms tie nodara kaitējumu ES patērētājiem. Valsts iestādes nepārprotami uzņemas aizvien vairāk pienākumu, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību. RAPEX un citu drošuma mehānismu galvenais uzdevums ir panākt, lai ES iedzīvotāji varētu mierīgi iepirkties, neraizējoties par to, kā nošķirt drošos ražojumus no bīstamajiem.”

Par 53 % vairāk paziņojumu — pozitīva virzība

Dažos pēdējos gados strauji palielinājies RAPEX paziņojumu skaits, un kopš 2004. gada, kad stājās spēkā jauni tiesību akti, tas ir vairāk nekā trīskāršojies (2004. gadā 468 paziņojumi, 2007. gadā — 1605). Nepārtraukto RAPEX paziņojumu skaita palielinājumu var skaidrot ar to, ka valsts iestādes arvien lielāku uzmanību pievērš ražojumu drošumam, uzņēmumi aizvien labāk apzinās savus pienākumus, pastiprinās sadarbība ar ārpuskopienas valstīm un top sadarbības tīkli, kurus koordinē Komisija.

Dalībvalstu dalība kļuvusi līdzsvarotāka

Pagājušajā gadā lielā mērā mazinājušās atšķirības starp valstīm, kas ziņo daudz, un valstīm, kas ziņo maz. Tas liecina, ka RAPEX sistēmā iesaistīto valstu aktivitāte līdzsvarojas.

Fakti apstiprina, ka piecu aktīvāko valstu kopējais ieguldījums 2006. gadā bijis 61 %, savukārt 2007. gadā — vairs tikai 44 %. Visrosīgākā dalībvalsts RAPEX sistēmā bijusi Vācija (163 paziņojumi, aptuveni 12 %), tai seko Grieķija (115 paziņojumu, aptuveni 8 %), Slovākija (114 paziņojumu, aptuveni 8 %), Ungārija (109 paziņojumi, aptuveni 8 %) un Spānija (108 paziņojumi, aptuveni 8 %).

Visvairāk ziņots par rotaļlietām un mehāniskajiem transportlīdzekļiem

Par rotaļlietām (417), mehāniskajiem transportlīdzekļiem (197) un elektroierīcēm (156) 2007. gadā iesniegta vairāk nekā puse no visiem paziņojumiem. Vairāk nekā trešdaļa no trim ražojumu veidiem, par ko ziņots, bija vai nu rotaļlietas, vai bērniem domāti izstrādājumi. Tātad tirgus uzraudzības iestādes ļoti lielu uzmanību veltījušas šīs kategorijas preču pārbaudēm.

Vēl aizvien visvairāk bīstamo preču — no Ķīnas

Joprojām tieši no Ķīnas Tautas Republikas ieved visvairāk ražojumu, kurus atzīst par tādiem, kas var izraisīt nopietnu kaitējumu. Skaitļi gan jāskata saistībā ar faktu, ka ļoti liela daļa importa Eiropas Savienībā ir no Ķīnas (piemēram, 80 % no visām rotaļlietām) un Ķīnas ražojumus uzrauga daudz stingrāk nekā daudzu citu valstu preces. Arī paziņojumu par nezināmas izcelsmes precēm RAPEX sistēmā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem (20 % 2005. gadā, 17 % 2006. gadā un 13 % 2007. gadā), pērn bijis mazāk, un šķiet, ka atsevišķi ražojumi, kuru izcelsme iepriekš uzskatīta par nezināmu, 2007. gadā atzīti par Ķīnā ražotiem.

Pagājušajā gadā Komisija ievērojami intensificējusi sadarbību ar Ķīnu ražojumu drošuma jomā. Konkrēti, kopš komisāre Kuneva 2007. gada jūnijā pirmo reizi apmeklēja Ķīnu, tiek izmantota jauna ikceturkšņa ziņošanas sistēma par Ķīnas veiktajiem izpildes pasākumiem, kuru uzdevums ir noskaidrot to bīstamo preču izcelsmi, par kurām ziņots RAPEX sistēmā attiecībā uz Ķīnu. Pirmās pārmaiņas ir vērtējamas atzinīgi. No 2007. gada jūlija līdz septembrim Ķīnas iestādes izmeklējušas 184 lietas, par ko ziņots RAPEX, savukārt iepriekšējos 12 mēnešos izmeklētas tikai 84 lietas. Koriģējoši pasākumi veikti 43 % gadījumu. Ceturkšņa ziņojums par laikposmu no 2007. gada septembra līdz novembrim liecina, ka Ķīnas iestādes izvērsušas pēcpārbaudes un izmeklējušas vēl 89 paziņojumus no ES. Turklāt saņemtas ziņas, ka Ķīna daudz darījusi, lai pastiprinātu rotaļlietu kontroli. Relatīvi īsā laikā pārbaudīja 3540 ražotājus, kam ir eksporta licence, un vajadzības gadījumā tika noteikts, ka viņiem jāuzlabo drošuma kontroles sistēmas. Pavisam 701 uzņēmumam atsauca eksporta licenci. (Pilnīgu informāciju sk. norādītajā informatīvajā dokumentā par centieniem stiprināt ES un Ķīnas sadarbību 2007. gadā.) Komisāre Kuneva vēlreiz apmeklēs Ķīnu 2008. gada jūnijā, lai izvērtētu, kas sasniegts pēdējos 12 mēnešos un kā veicināt sadarbību.

Plašāku informāciju skatīt MEMO/08/252

un http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

Dažu bīstamo ražojumu foto var aplūkot

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm.


Side Bar