Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Bryssel 17. huhtikuuta 2008

Kuluttajansuoja: vuosittainen RAPEX-raportti osoittaa havaittujen vaarallisten tuotteiden määrän kasvaneen

EU:n markkinoilta poistettujen vaarallisten tuotteiden määrä kasvoi 53 prosentilla vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta komission vuosittaisesta RAPEX-raportista (Rapid Alert System – nopea hälytysjärjestelmä). Vuonna 2006 tehtiin 1 051 ilmoitusta, ja viime vuonna niitä tehtiin 1 605, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden valvontavalmiudet paranevat vuosi vuodelta ja että eurooppalaisia kuluttajia suojataan nyt paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Lelut olivat eniten ilmoituksia aiheuttanut tuoteluokka vuonna 2007, mikä vahvistaa, että markkinavalvontaviranomaiset pitävät lasten turvallisuutta etusijalla, vaikkakin myös moottoriajoneuvot, sähkölaitteet ja kosmetiikka olivat näkyviä ryhmiä RAPEX-järjestelmässä. Jälleen kerran yli puolet kaikista löydetyistä vaarallisista tuotteista oli peräisin Kiinasta (700 ilmoitusta). Tätä voi osittain selittää Kiinasta EU:hun tuotavien tuotteiden suuri määrä ja markkinavalvontaviranomaisten huomion kohdistuminen tehostetusti kiinalaisiin tuotteisiin sen jälkeen, kun tuotteita vedettiin markkinoilta ennätysmäärä viime kesänä. Tätä taustaa vasten komissaari Kuneva esitteli ajantasaisen katsauksen siihen laajamittaiseen työhön, jota on tehty täytäntöönpanon valvonnan vahvistamiseksi jatkotoimina suosituksiin, jotka annettiin tuoteturvallisuutta koskevassa komission katsauksessa viime syksynä (ks. IP/07/1746). Hän esitteli myös suunnitelmat vuoden 2008 merkittäviksi aloitteiksi, joihin kuuluu muun muassa EU:n ja Kiinan nykyisen yhteisymmärryspöytäkirjan ajantasaistaminen sekä EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan kolmenvälinen tuoteturvallisuutta käsittelevä huippukokous, joka on tarkoitus järjestää Brysselissä marraskuussa 2008.

Kuluttaja-asioista vastaavan komissaari Meglena Kunevan mukaan ”markkinoilta pois vedettyjen tuotteiden ennätyskesä antoi sysäyksen talvella tehtyihin arviointeihin, jotka valmistelivat tietä kevään ja kesän muutoksille. Tänään esiteltävä RAPEX-raportti osoittaa, että yhä enemmän ja enemmän tuotteita havaitaan ja tuhotaan ennen kuin ne voivat vahingoittaa EU:n kuluttajia. Viranomaiset ovat selvästi tehostamassa toimintaansa velvollisuuksiensa täyttämiseksi, kun on kyse kuluttajansuojasta. RAPEX-järjestelmän ja muiden turvallisuusmekanismien tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kuluttajat voivat tehdä ostoksia rauhallisin mielin tarvitsematta huolehtia turvallisten ja vaarallisten tuotteiden erottamisesta toisistaan.”

Ilmoitusten lisääntyminen 53 prosentilla on myönteinen suuntaus

RAPEX-ilmoitusten määrä on noussut jyrkästi viime vuosina, ja se on enemmän kuin kolminkertaistunut 468 ilmoituksesta vuonna 2004 (jolloin uusi tuoteturvallisuuslainsäädäntö tuli voimaan) 1 605 ilmoitukseen vuonna 2007. RAPEX-hälytysten tasaisen kasvun voidaan katsoa johtuvan kansallisten viranomaisten tehokkaammasta täytäntöönpanosta tuoteturvallisuuden alalla, yritysten lisääntyneestä tietoisuudesta niitä koskevista velvollisuuksista, tehostetusta yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa sekä komission koordinoimista verkostoitumistoimista.

Kuilu eri jäsenvaltioiden suoritusten välillä kutistumassa

Kuilu eniten ja vähiten ilmoituksia tekevien maiden välillä kutistui huomattavasti viime vuonna, mikä osoittaa tasaisempaa osallistumistasoa RAPEX-järjestelmässä siinä mukana olevien maiden välillä.

Tämän havainnon vahvistaa se seikka, että viiden aktiivisimman maan osuus ilmoituksista oli yhteensä 61 prosenttia vuonna 2006, mutta vain 44 prosenttia vuonna 2007. Saksa oli aktiivisin jäsenvaltio RAPEX-järjestelmässä (163 ilmoitusta, n. 12 %), ja sitä seurasivat Kreikka (115 ilmoitusta, n. 8 %) ja Slovakia (114 ilmoitusta, n. 8 %) sekä Unkari (109 ilmoitusta, n. 8 %) ja Espanja (108 ilmoitusta, n. 8 %).

Lelut ja moottoriajoneuvot listan kärjessä

Pelkästään lelujen (417), moottoriajoneuvojen (197) ja sähkölaitteiden (156) osuus vuonna 2007 tehdyistä ilmoituksista oli yli puolet. Useampi kuin joka kolmas ilmoitetuista tuotteista oli joko lelu tai lastenhoitotarvike, mikä osoittaa, miten tärkeänä markkinavalvontaviranomaiset pitävät tämän tuoteluokan tarkastuksia.

Kiina edelleen vaarallisten tuotteiden pääasiallinen alkuperämaa

Kiinan kansantasavalta on edelleen maa, josta tulevissa tuotteissa havaittiin suurin määrä vakavan vaaran aiheuttavia tuotteita. Tätä lukua tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että hyvin suuri osuus kaikesta EU:n tuonnista tulee Kiinasta (esimerkiksi 80 % kaikista leluista), ja kiinalaisten tuotteiden valvonta on tiukempaa kuin monista muista maista tulevien tuotteiden valvonta. Lisäksi sellaisten RAPEX-järjestelmän kautta tehtyjen ilmoitusten määrä, joissa alkuperä on tuntematon, laski vuonna 2007 aiempiin vuosiin verrattuna (20 % vuonna 2005, 17 % vuonna 2006 ja 13 % vuonna 2007), ja on todennäköistä, että tietyt aiemmin alkuperältään tuntemattomaksi ilmoitetut tuotteet todettiin vuonna 2007 kiinalaista alkuperää oleviksi.

Komissio on kuluneen vuoden aikana tiivistänyt huomattavasti tuoteturvallisuutta koskevaa yhteistyötään Kiinan kanssa. Erityisesti sen jälkeen, kun komissaari Kuneva vieraili ensimmäisen kerran Kiinassa kesäkuussa 2007, on otettu käyttöön uusi neljännesvuosittainen raportointi Kiinan täytäntöönpanotoimista – näin pyritään jäljittämään alkulähteilleen vaaralliset tuotteet, jotka on ilmoitettu RAPEX-Kiina-järjestelmän piirissä. Ensimmäiset suuntaukset ovat positiivisia. Kiinan viranomaiset tutkivat 184 RAPEX-tapausta heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2007 verrattuna vain 84 tapaukseen edeltävien 12 kuukauden aikana. Korjaaviin toimiin ryhdyttiin 43 prosentissa tapauksista. Neljännesvuosittainen raportti vuoden 2007 syyskuun ja marraskuun väliseltä ajalta osoittaa, että Kiinan viranomaiset pitivät yllä jatkotoimia ja tutkivat 89 EU:lta saatua ilmoitusta. Lisäksi raportoitiin, että Kiina panosti voimakkaasti leluvalvonnan vahvistamiseen.

Suhteellisen lyhyen ajan kuluessa tarkastettiin 3 540 vientilisenssillä toimivaa valmistajaa, jotka tarvittaessa pakotettiin parantamaan turvallisuudenvalvontajärjestelmiään. Yhteensä 701 yritystä menetti vientilisenssinsä (ks. liitteenä oleva muistio, jossa on yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2007 aloitteista EU:n ja Kiinan yhteistyön vahvistamiseksi). Komissaari Kuneva vierailee Kiinassa kesäkuussa 2008, ja vierailun tarkoituksena on tarkastella kuluneiden 12 kuukauden aikana saavutettua edistymistä ja keinoja yhteistyön lisäämiseksi.

Lisätietoja, ks. MEMO/08/252

sekä http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

Valokuvia muutamista vaarallisista tuotteista, ks.

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm.


Side Bar