Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Brüssel, 17. aprill 2008

Tarbimine: RAPEXi aastaaruanne näitab ohtlike kaupade avastamise suurenemist

ELi turult kõrvaldatud ohtlike kaupade arv suurenes 2007. aastal 53% võrra võrreldes 2006. aastaga, selgub Euroopa komisjoni täna avaldatud kiirhoiatussüsteemi (RAPEX) käsitlevast aastaruandest. Teavitamiste kasv 1051-lt 2006. aastal 1605-ni eelmisel aastal näitab, et liikmesriikide järelevalvevõime paraneb aasta aastalt, ning et Euroopa tarbijad on täna paremini kaitstud kui kunagi varem. Kõige enam esitati 2007. aastal teatisi mänguasjade kohta, mis annab tunnistust sellest, et laste ohutus on turujärelevalveasutuste jaoks üks suurimaid prioriteete, kuigi silmapaistvalt palju teatisi tuli ka mootorsõidukite, elektriliste seadmete ja kosmeetikakaupade kohta. Taas oli rohkem kui pool ohtlikest toodetest pärit Hiinast (700 teatist). Osaliselt võib seda seletada Hiinast ELi imporditavate kaupade suure hulgaga ning sellega, et pärast mitmeid kaupade turult kõrvaldamisi eelmise aasta suvel, pöörasid turujärelevalveasutused Hiina toodangule kõrgendatud tähelepanu. Sellega seoses kirjeldas volinik Kuneva selle ulatusliku töö hetkeseisu, mida on tehtud järelevalve tugevdamiseks vastavalt soovitustele, mis esitati eelmisel sügisel avaldatud komisjoni tooteohutust käsitlevas ülevaates (vt IP/07/1746). Samuti visandas ta suuremate algatuste kavad 2008. aastaks, mille hulgas on kehtiva ELi–Hiina vastastikuse mõistmise memorandumi täiustamine ning ELi–USA–Hiina kolmepoolne tooteohutuse teemaline tippkohtumine Brüsselis 2008. aasta novembris.

Tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Suvine kaupade turult kõrvaldamine tõi kaasa talvised hindamised ning see on rajanud teed kevadistele ja suvistele muutustele. Tänane RAPEXi aruanne näitab, et aina rohkem ohtlikke tooteid avastatakse ja kõrvaldatakse enne kui nad saavad ELi tarbijatele kahju teha. Riigiasutused suhtuvad tõsiselt tarbijakaitset puudutavatesse kohustusse. RAPEXi ja muude ohutusmehhanismide eesmärk on tagada ELi kodanike kindlustunne poes käies, et nad ei peaks muretsema selle pärast, kuidas eristada ohutuid tooteid ohtlikest.”

53%-line teatamiste kasv on positiivne suund

RAPEXi teatiste arv on mõne viimase aastaga järsult kasvanud ja on enam kui kolmekordistunud: 468-lt teatiselt 2004. aastal (kui jõustus uus tooteohutuse alane õigusakt) 1605 teatiseni 2007. aastal. RAPEXi teatiste pideva kasvu võib panna selliste tegurite arvele nagu riigiasutuste tõhusam tooteohutuse rakendamine, äriettevõtete suurem teadlikkus oma kohustustest, parem koostöö kolmandate riikidega ja komisjoni koordineeritav võrgustiku loomine.

Erinevused liikmesriikide tegevusaktiivsuses vahel vähenevad

Erinevus kõige rohkem ja kõige vähem teatisi esitavate liikmesriikide vahel vähenes eelmisel aastal märkimisväärselt, mis näitab riikide ühtlasemat osalemist RAPEXi süsteemis. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2006. aastal esitasid viis kõige aktiivsemat riiki 61% kõigist teatistest, kuid 2007. aastal ainult 44%. Kõige aktiivsem liikmesriik RAPEXi süsteemis oli Saksamaa (163 teatist, umbes 12%), järgnesid Kreeka (115 teatist, umbes 8%), Slovakkia (114 teatist, umbes 8%), Ungari (109 teatist, umbes 8%) ja Hispaania (108 teatist, umbes 8%).

Mänguasjad ja mootorsõidukid on nimekirja tipus

Üle poole teatistest 2007. aastal oli esitatud mänguasjade (417 teatist), mootorsõidukite (197) ja elektriliste seadmete (156) kohta. Igast kolmest teatatud tootest oli rohkem kui üks kas mänguasi või imikutarve, mis näitab kui suurt tähelepanu pööravad turujärelevalveasutused selle kategooria kaupade kontrollimisele.

Hiina on ikka veel peamine ohtlike kaupade allikas

Hiina Rahvavabariik on jätkuvalt see riik, kelle toodete hulgast avastati kõige rohkem tõsist ohtu kujutavaid kaupu. Seda tuleb siiski vaadelda selles kontekstis, et väga suur osa kogu ELi impordist pärineb Hiinast (näiteks 80% kõigist mänguasjadest), ning et Hiina tooteid jälgitakse rangemalt kui paljude muude riikide tooteid. Samuti langes ka teadmata päritoluga toodetest teatamine RAPEXi kaudu 2007. aastal võrreldes eelmiste aastatega (20% 2005. aastal, 17% 2006. aastal ja 13% 2007. aastal) ning on tõenäoline, et teatavate selliste toodete puhul, millest varem oli teatatud kui teadmata päritoluga toodetest, tehti 2007. aastal kindlaks Hiina päritolu.

Komisjon suurendas eelmisel aastal märkimisväärselt tooteohutuse alast koostööd Hiinaga. Eelkõige on pärast volinik Kuneva 2007. aasta juunis toiminud esimest Hiina visiiti RAPEXi Hiina süsteemis loodud uus Hiina järelevalvemeetmete kvartaliaruannete süsteem, mille eesmärk on avastada ohtlike kaupade allikas. Esimesed suunad on positiivsed. Hiina ametiasutused uurisid 184 RAPEXi juhtumit juulis–septembris 2007 võrreldes vaid 84 juhtumiga eelnenud 12 kuu jooksul. Parandavaid meetmeid võeti 43% juhtumite puhul. 2007. aasta septembri–novembri kvartaliaruandest nähtub, et Hiina ametiasutused toetasid järelmeetmeid ning uurisid veel 89 teatist EList. Lisaks märgiti, et Hiina tegi märkimisväärseid pingutusi mänguasjade kontrolli tugevdamisel. Suhteliselt lühikese aja jooksul kontrolliti 3540 ekspordilitsentsi omavat tootjat ning vajadusel sunniti neid täiustama oma ohutuskontrolli süsteeme. 701 äriühingut kaotasid oma ekspordilitsentsi. (ELi–Hiina koostöö tugevdamise üksikasjad 2007. aastal leiab lisatud teatisest). Volinik Kuneva külastab Hiinat 2008. aasta juunis, et vaadata, kuidas asjad on viimase 12 kuu jooksul edenenud ning kuidas hoogustada koostööd.

Lisateavet vaadake: MEMO/08/252

ja http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Mõned ohtlike toodete fotod on nähtaval aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar