Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Bruxelles, den 17. april 2008

Forbrugerbeskyttelse: Den årlige RAPEX-rapport viser stigning i antallet af farlige produkter, der opdages

Antallet af farlige produkter, der fjernes fra EU's marked, steg i 2007 med 53 % i forhold til 2006, fremgår det af Kommissionens årlige rapport om RAPEX-varslingssystemet, som offentliggøres i dag. Stigningen fra 1 051 anmeldelser i 2006 til 1 605 sidste år viser, at medlemsstaternes overvågningskapacitet er blevet forbedret fra år til år, og at de europæiske forbrugere er bedre beskyttet i dag end nogensinde før. Legetøj var den produktkategori, der oplevede klart flest anmeldelser i 2007, hvilket bekræfter, at børns sikkerhed er en topprioritet for markedsovervågningsmyndighederne. Motorkøretøjer, elartikler og kosmetik fyldte dog også godt i RAPEX-statistikkerne. Kina var endnu en gang oprindelsesland for over halvdelen af alle de risikobehæftede produkter (700 anmeldelser). Dette kan til dels forklares med det store antal produkter, der importeres til EU fra Kina, og med markedsovervågningsmyndighedernes øgede fokus på kinesiske produkter efter sidste sommer, hvor så mange produkter blev kaldt tilbage. Kommissær Kuneva gjorde på denne baggrund status over det omfattende arbejde, der gøres for at styrke kontrollen med håndhævelsesforanstaltningerne som opfølgning på anbefalingerne i forbindelse med Kommissionens gennemgang af forbrugervaresikkerheden sidste efterår (jf. IP/07/1746). Hun præsenterede også flere større initiativer, som er i støbeskeen for 2008, herunder forbedring af den nuværende fælles hensigtserklæring mellem EU og Kina og et trilateralt topmøde mellem EU, USA og Kina om produktsikkerhed, som skal afholdes i Bruxelles i november 2008.

Forbrugerkommissær Meglena Kuneva udtalte: "Sommeren med de mange tilbagekaldelser gav anledning til en evalueringens vinter, som har banet vejen for et forår og en sommer i forandringernes tegn. Dagens RAPEX-rapport viser, at stadig flere produkter opdages og destrueres, inden de kan skade EU's forbrugere. De offentlige myndigheder lever klart op til deres ansvar, når det drejer sig om øget forbrugerbeskyttelse. Målet med RAPEX og vore øvrige sikkerhedsmekanismer er at sikre, at EU's borgere trygt kan købe ind uden at skulle bekymre sig om, hvordan de skelner mellem sikre produkter og farlige produkter."

En stigning på 53 % i antallet af anmeldelser er en positiv udvikling

Antallet af RAPEX-anmeldelser er steget markant i de seneste år, idet tallet er mere end tredoblet fra 468 i 2004 (hvor nye produktsikkerhedsbestemmelser trådte i kraft) til 1 605 i 2007. Det støt stigende antal RAPEX-indberetninger kan tilskrives en mere effektiv håndhævelse af produktsikkerhedsbestemmelserne fra de nationale myndigheders side, større bevidsthed blandt virksomhederne om deres forpligtelser, udvidet samarbejde med tredjelande og netværksinitiativer koordineret af Kommissionen.

Mindre forskel på de forskellige landes indsats

Kløften mellem de lande, der indgiver flest anmeldelser, og landene med færrest anmeldelser indsnævredes væsentligt sidste år, dvs. at RAPEX-medlemslandene nu deltager i systemet på mere lige fod. Dette bekræftes af, at de fem mest aktive landes samlede andel af anmeldelserne, som i 2006 var på 61 %, i 2007 var faldet til blot 44 %. Tyskland var det mest aktive medlemsland i RAPEX-systemet (163 anmeldelser, hvilket svarer til ca. 12 %), efterfulgt af Grækenland (115 anmeldelser, svarende til ca. 8 %) og Slovakiet (114 anmeldelser/ca. 8 %), Ungarn (109 anmeldelser/ca. 8 %) og Spanien (108 anmeldelser/ca. 8 %).

Legetøj og motorkøretøjer øverst på listen

Legetøj (417), motorkøretøjer (197) og elartikler (156) tegnede sig alene for over halvdelen af alle anmeldelser i 2007. Mere end ét ud af tre produkter, der blev anmeldt, var enten et stykke legetøj eller en småbørnsartikel. Dette viser, hvor højt markedsovervågningsmyndighederne prioriterer kontrol af disse produkter.

Kina stadig hovedkilden til farlige produkter

Folkerepublikken Kina er fortsat oprindelsesland for størstedelen af de produkter, der udgør en alvorlig risiko og opdages. Dette tal skal ses i lyset af, at en meget stor del af EU's samlede import kommer fra Kina (bl.a. 80 % af alt legetøj), og at overvågningen af kinesiske produkter er mere intensiv end overvågningen af produkter fra mange andre lande. Antallet af anmeldelser af produkter af ukendt oprindelse i RAPEX faldt desuden i 2007 i forhold til de foregående år (20 % i 2005, 17 % i 2006 og 13 % i 2007), og det er sandsynligt, at visse produkter, der tidligere er blevet anmeldt som værende af ukendt oprindelse, i 2007 blev identificeret som værende af kinesisk oprindelse.

Kommissionen har intensiveret sit samarbejde med Kina om produktsikkerhed betydeligt inden for det seneste år. Først og fremmest er der, siden kommissær Kuneva første gang besøgte Kina i juni 2007, blevet etableret et nyt system for kvartalsvis rapportering om kinesiske håndhævelsesforanstaltninger - med det formål at opspore farlige produkter ved kilden inden for rammerne af RAPEX Kina-systemet. Situationen tegner foreløbig positivt. De kinesiske myndigheder efterforskede 184 RAPEX-sager fra juli til september 2007 mod blot 84 sager i de foregående 12 måneder. I 43 % af sagerne blev der truffet korrigerende foranstaltninger. Kvartalsrapporten for september-november 2007 viser, at de kinesiske myndigheder fortsatte det opfølgende arbejde og efterforskede yderligere 89 anmeldelser fra EU. Det rapporteredes desuden, at Kina gjorde en stor indsats for at styrke kontrollen med legetøj. På relativt kort tid kontrollerede man 3 540 producenter med eksporttilladelse, som - i det omfang, det var nødvendigt - blev pålagt at forbedre deres sikkerhedskontrolsystemer. I alt 701 virksomheder mistede deres eksporttilladelse. (Vedlagte Memo indeholder nærmere oplysninger om de initiativer, der blev taget for at styrke samarbejdet mellem EU og Kina i 2007.) Kommissær Kuneva vil besøge Kina i juni 2008 for at få et overblik over de seneste 12 måneders fremskridt og for at undersøge, hvordan samarbejdet kan intensiveres.

Yderligere oplysninger: MEMO/08/252

og http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Fotografier af nogle af de farlige produkter kan ses på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar