Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

V Bruselu dne 17. dubna 2008

Spotřebitelé: Výroční zpráva systému RAPEX poukazuje na nárůst počtu zjištěných nebezpečných výrobků

Podle dnes uveřejněné výroční zprávy Komise o systému rychlého varování (RAPEX) vzrostl v roce 2007 počet nebezpečných výrobků, které byly staženy z trhu EU, ve srovnání s rokem 2006 o 56 %. Tento nárůst z 1 051 oznámení v roce 2006 na 1 605 oproti loňskému roku ukazuje, že kontrolní kapacity členských států se rok od roku zlepšují a že evropští spotřebitelé jsou dnes chráněni lépe než kdykoli předtím. Nejvíce oznámení bylo v roce 2007 podáno v kategorii hraček, což potvrzuje, že bezpečnost dětí je pro orgány odpovídající za dozor nad trhem nejvyšší prioritou, i když motorová vozidla, elektronika a kosmetika byly v systému RAPEX rovněž významně zastoupeny. Již poněkolikáté byla zemí původu více než poloviny všech zjištěných rizikových produktů Čína (700 oznámení). To lze částečně vysvětlit vysokým počtem výrobků dovážených do EU z Číny a větším zaměřením orgánů odpovídajících za dozor nad trhem na čínské výrobky v důsledku „letního stahování výrobků“ v loňském roce. V této souvislosti představila komisařka Meglena Kunevová aktuální výsledky rozsáhlé činnosti, která je prováděna na základě doporučení Komise vyplývajících z analýzy situace bezpečnosti výrobků z loňského podzimu s cílem posílit prosazování kontrol (viz IP/07/1746). Komisařka rovněž předložila plány nejdůležitějších iniciativ na rok 2008, včetně aktualizace stávajícího memoranda o porozumění mezi EU a Čínou a trojstranného summitu o bezpečnosti výrobků mezi EU, Spojenými státy a Čínou, který se bude konat v listopadu 2008 v Bruselu.

Komisařka odpovědná za ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová uvedla: „Letní stahování výrobků podnítilo zimní hodnocení, které připravilo půdu pro jarní a letní změny. Z dnešní zprávy systému RAPEX vyplývá, že stále více výrobků je odhaleno a zničeno ještě před tím, než mohou spotřebitelům v EU uškodit. Je zřejmé, že v oblasti ochrany spotřebitelů veřejné orgány stále více prosazují své pravomoci. Smyslem systému RAPEX a našich dalších bezpečnostních mechanismů je zajistit, aby občané EU mohli nakupovat v klidu, aniž by se museli zabývat rozlišováním bezpečných a nebezpečných výrobků.“

Nárůst počtu oznámení o 53 % je pozitivní vývoj

Počet oznámení v rámci systému RAPEX během posledních několika let prudce vzrostl a od roku 2004, kdy nové právní předpisy o bezpečnosti výrobků vstoupily v platnost a kdy bylo podáno 468 oznámení, se ztrojnásobil na 1605. Stabilní růst počtu varování v rámci systému RAPEX lze připsat účinnějšímu prosazování bezpečnosti výrobků ze strany orgánů jednotlivých států, většímu povědomí podniků o vlastních povinnostech, intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi a opatřením, která koordinuje Komise a jejichž cílem je budování kontaktů.

Vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy

Rozdíl mezi státy, které podávají oznámení nejčastěji, a státy, které vykazují nejnižší počet oznámení, se během loňského roku výrazně zmenšil, což dokazuje rovnoměrnější zapojení zúčastněných států do systému RAPEX. To potvrzuje i skutečnost, že celkový podíl pěti nejaktivnějších zemí v roce 2006 dosahoval 61 %, avšak v roce 2007 jen 44 %. Nejaktivnějšími členskými státy v systému RAPEX byly Německo (163 oznámení, asi 12 %), dále Řecko (115 oznámení, asi 8 %) a Slovensko (114 oznámení, asi 8 %), Maďarsko (109 oznámení, asi 8 %) a Španělsko (108 oznámení, asi 8 %).

V čele seznamu jsou hračky a motorová vozidla

Více než polovinu všech oznámení představovaly v roce 2007 hračky (417), motorová vozidla (197) a elektrické spotřebiče (156). Více než jeden ze tří oznámených výrobků byla buď hračka nebo předmět pro péči o děti, což potvrzuje význam, který orgány odpovědné za dozor nad trhem kontrole těchto kategorií přikládají.

Hlavním zdrojem nebezpečného zboží zůstává Čína

Čínská lidová republika je i nadále zemí, z níž pochází největší počet výrobků, u nichž bylo odhaleno závažné riziko. Toto číslo by však mělo být zasazeno do kontextu, z něhož vyplývá, že značný podíl veškerého dovozu do EU pochází z Číny (například 80 % všech hraček) a že kontrola čínských výrobků je přísnější než kontrola mnoha dalších zemí. V roce 2007 také klesl ve srovnání s předchozími lety počet oznámení, kdy je původu výrobku neznámý (20 % v roce 2005, 17 % v roce 2006 a 13 % v roce 2007), a je pravděpodobné, že některé výrobky, které byly dříve oznámeny jako výrobky neznámého původu, byly v roce 2007 identifikovány jako výrobky pocházející z Číny.

Během loňského roku Komise svoji spolupráci s Čínou v oblasti bezpečnosti výrobků významně posílila. Od první návštěvy komisařky Megleny Kunevové v Číně v červnu 2007 byl především zaveden nový systém čtvrtletního podávání zpráv ohledně prosazování bezpečnostních opatření v Číně, jehož cílem je stanovit zdroj nebezpečného zboží oznámeného v rámci systému RAPEX pro Čínu. První výsledky jsou pozitivní. Od července do září 2007 prošetřily čínské orgány v rámci systému RAPEX 184 případů oproti 84 případům za 12 předcházejících měsíců. Nápravná opatření byla přijata ve 43 % případech. Čtvrtletní zpráva za období od září do listopadu 2007 dokládá, že čínské orgány se kontrolní činnosti věnovaly i nadále a prošetřily dalších 89 oznámení z EU. Kromě toho se ukazuje, že Čína vyvinula značné úsilí v oblasti posílení kontroly hraček. V relativně krátké době proběhl audit 3 540 výrobců, kteří mají vývozní licenci, a kde to bylo nutné, musely podniky své bezpečnostní kontrolní systémy zlepšit. Celkem 701 podniků o své vývozní licence přišlo (podrobné údaje o iniciativách na posílení spolupráce mezi EU a Čínou v roce 2007 jsou k dispozici v přiložené zprávě). Komisařka Meglena Kunevová navštíví Čínu v červnu 2008 s cílem zhodnotit pokrok za posledních 12 měsíců a prozkoumat další možnosti posílení spolupráce.

Další informace jsou k dispozici ve zprávě: MEMO/08/252

a na http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Fotografie některých nebezpečných výrobků jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar