Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Брюксел, 17 април 2008 г.

Защита на потребителите: Годишният доклад за системата RAPEX показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

Броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни продукти се е повишил с 53 % през 2007 г. в сравнение с 2006 г., разкрива днес ежегодният доклад на Комисията за функционирането на системата за бързо предупреждение RAPEX. Увеличението на броя на сигналите от 1051 през 2006 г. на 1605 през миналата година показва, че от година на година възможностите на държавите-членки за осъществяване на надзор се подобряват, а европейските потребители днес са по-добре защитени от всякога. Играчките са категорията продукти, за която е сигнализирано най-много през 2007 г., с което безопасността на децата се утвърждава като основен приоритет за органите за пазарен надзор, макар че моторните превозни средства, електроуредите и козметичните продукти също имат сериозно присъствие в системата RAPEX. Китай отново е страната на произход на повече от половината от всички открити опасни стоки (700 сигнала). Това може донякъде да бъде обяснено с големия брой стоки, внасяни в ЕС от Китай, и с повишеното внимание към китайските стоки от страна на органите за пазарен надзор след миналогодишното лято, белязано от изтеглянето на продукти от пазара. В тази връзка комисар Кунева представи последни данни за обширната работа по укрепването на контрола по прилагане на правилата в съответствие с препоръките от изготвения миналата есен преглед на Комисията за постигнатото в областта на безопасността на продуктите (вж. IP/07/1746). Тя също така представи основните инициативи, предвидени през 2008 г., включващи актуализиране на настоящия Меморандум за разбирателство между ЕС и Китай и провеждане в Брюксел през ноември 2008 г. на тристранна среща на високо равнище между ЕС, САЩ и Китай по въпросите за безопасността на продуктите.

Комисарят по защитата на потребителите Меглена Кунева заяви: „След лятото на изтеглянето на продукти от пазара дойде зимата на извършването на оценки, които проправиха пътя към пролетта и лятото на промените. Днешният доклад за системата RAPEX показва, че все повече продукти биват откривани и унищожавани преди да успеят да навредят на потребителите в ЕС. Публичните власти бележат очевиден напредък по отношение на изпълнението на отговорностите си във връзка със защитата на потребителите. Целта на RAPEX и другите ни механизми за безопасност е да гарантират, че гражданите на ЕС могат да пазаруват спокойно, без да се тревожат как да разпознаят безопасните продукти от опасните.“

Увеличението на броя на сигналите с 53 % е положителна тенденция

Броят на сигналите към RAPEX рязко се повиши през последните няколко години, като увеличението е повече от три пъти — от 468 през 2004 г. (когато влезе в сила новото законодателство за безопасността на продуктите) до 1 605 през 2007 г. Устойчивият ръст на броя на сигналите към RAPEX може да бъде отдаден на по-ефективното прилагане от страна на националните органи на правилата за безопасност на продуктите, по-добрата осведоменост на представителите на бизнеса за задълженията им, по-активното сътрудничество с трети страни и координираните от Комисията действия по създаване на мрежи.

Намаляват разликите в степента на участие на държавите-членки

Разликата между най-често сигнализиращите държави и тези с най-малък брой подадени сигнали значително намаля през миналата година, което показва по-балансиран принос към системата RAPEX на участващите страни. Това се потвърждава и от факта, че общият дял на петте най-активни държави е достигал 61 % през 2006 г., но само 44 % през 2007 г. Германия е била най-активната държава-членка в системата RAPEX (163 сигнала, приблизително 12 %), следвана от Гърция (115 сигнала, приблизително 8 %), Словакия (114 сигнала, приблизително 8 %), Унгария (109 сигнала, приблизително 8 %) и Испания (108 сигнала, приблизително 8 %).

Играчките и моторните превозни средства са на върха на класацията

На играчките (417), моторните превозни средства (197) и електроуредите (156) се падат повече от половината подадени сигнали през 2007 г. Повече от един на всеки три продукта, за които е подаден сигнал, е бил или играчка, или продукт, предназначен за деца, което свидетелства за значението, което органите за пазарен надзор отдават на проверките на тази категория стоки.

Китай все още е основният източник на опасни стоки

Китайската народна република остава страната, от която са открити най-голям брой продукти, представляващи сериозен риск. Тези данни трябва да бъдат разглеждани, като се има предвид фактът, че много голям дял от целия внос в ЕС идва от Китай (например 80 % от всички играчки), както и че контролът на продуктите от Китай е много по-строг, отколкото на продуктите от други страни. В сравнение с предишни години през 2007 г. също така се отбелязва намаляване на броя на сигналите към RAPEX за стоки с неизвестен произход (20 % през 2005 г., 17 % през 2006 г. и 13 % през 2007 г.), и вероятно някои продукти, за които преди е било сигнализирано като за стоки с неизвестен произход, сега са идентифицирани като продукти, идващи от Китай.

През миналата година Комисията значително активизира сътрудничеството си с Китай в областта на безопасността на продуктите. По-конкретно след първото посещение на комисар Кунева в Китай през 2007 г. беше въведена нова система за представяне на тримесечни доклади за действията на Китай по прилагане на правилата за безопасност, с цел откриване на опасните стоки, за които е сигнализирано в системата RAPEX Китай, още при появата им. Първите резултати очертават положителна тенденция. Между юли и септември 2007 г. китайските власти са разследвали 184 случая от системата RAPEX, в сравнение със само 84 случая за предишните 12 месеца.

Коригиращи мерки са предприети в 43 % от случаите. Тримесечният доклад за септември—ноември 2007 г. показва, че китайските власти са продължили да извършват последващи дейности и са разследвали нови 89 сигнала от ЕС. Освен това беше докладвано, че Китай е постигнал значителен напредък в усилията си за по-стриктен контрол над играчките. В рамките на сравнително кратък период 3 540 лицензирани да извършват износ производители бяха проверени и, когато се оказа необходимо, бяха принудени да подобрят системите си за контрол на безопасността на продуктите. На общо 701 фирми бяха отнети лицензите за извършване на износ. (за подробна информация за инициативите за укрепване на сътрудничеството между ЕС и Китай през 2007 г. вж. приложението). Комисар Кунева ще посети Китай през юни 2008 г., за да разгледа постигнатия напредък през последните 12 месеца и да потърси начини за активизиране на сътрудничеството.

За повече информация: MEMO/08/252

и http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Снимки на някои от опасните продукти могат да бъдат видени на следния адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar