Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bryssel den 14 april 2008

Miljö: Kommissionen välkomnar det slutliga antagandet av direktivet om luftkvalitet

Europeiska kommissionen välkomnar antagandet av direktivet om luftkvalitet och renare luft i Europa. Direktivet återspeglar kommissionens förslag från september 2005 och ger uttryck för Europeiska unionens starka engagemang när det gäller att förbättra luftkvaliteten i EU genom att fastställa bindande normer för fina partiklar (PM2,5)

Kommissions ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas, sade följande: ”Europeiska unionen har idag vidtagit en viktig åtgärd för att lösa problemet med en av de största orsakerna till miljö- och hälsoproblemen. Medborgarna i Europa är bekymrade över luftföroreningarna. Det nya direktivet om luftkvaliteten tar upp denna fråga genom att tillhandahålla realistiska, men samtidigt ambitiösa, normer för föroreningar genom fina partiklar (PM2,5) i Europeiska unionen.

Fastställande av normer för minskade koncentrationer av fina partiklar

Det direktiv som antagits idag samlar och ersätter fyra direktiv och ett rådsbeslut i ett enda direktiv om luftkvalitet. I direktivet fastställs normer och måldatum för minskade koncentrationer av fina artiklar som tillsammans med grövre partiklar kallade PM10 som redan omfattas av lagstiftningen hör till de farligaste förorenande ämnena för människors hälsa.

Enligt direktivet måste medlemsstaterna minska människors exponering för PM2,5 i tätortsområden med i genomsnitt 20 % senast 2020 jämfört med 2010 års nivåer. Enligt direktivet måste de se till att exponeringsnivåerna sänks till under 20 mikrogram/m3 senast 2015 i dessa områden. Sett till medlemsstaternas totala territorium måste de följa gränsvärdet för PM2,5 på 25 mikrogram/m3. Detta värde måste följas senast 2015, eller i möjligaste mån redan 2010.

Större flexibilitet för uppfyllande av luftkvalitetsnormerna

Genom det nya direktivet införs nya mål för fina partiklar PM2,5 utan att de gällande luftkvalitetsnormerna ändras. Genom direktivet får medlemsstaterna emellertid större flexibilitet när det gäller uppfyllandet av dessa normer inom de områden där de har svårt att följa bestämmelserna. Uppfyllande av gränsvärdena för PM10 har visat sig vara en stor utmaning för de 25 medlemsstater som överskrider dessa gränsvärden på åtminstone en plats inom sitt territorium (se IP/07/1537).

Den tidsfrist som gäller för att följa normerna för PM10 kan förlängas tre år efter det att direktivet trätt i kraft (i mitten av 2011) eller maximalt fem år för kvävedioxid eller bensen (2010–2015) under förutsättning att den gällande EU-lagstiftningen om exempelvis förebyggande och begränsning av industriföroreningar (IPPC, se MEMO/07/441) helt genomförts och alla åtgärder vidtagits för att minska föroreningarna. I direktivet finns en förteckning över alla åtgärder som måste beaktas.

Bakgrund

Det nya direktivet om luftkvalitet (se IP/07/1895 och MEMO/07/571) är en av de huvudåtgärder som fastställs i den temainriktade strategin om luftförorening som antogs av kommissionen i september 2005 (IP/05/1170). I strategin fastställs omfattande, kostnadseffektiva mål för att förbättra människors hälsa och miljökvaliteten till 2020.

Direktivet kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i maj 2008 tillsammans med kommissionens förklaring om framstegen när det gäller att utarbeta och anta ytterligare åtgärder för att lösa problemen med utsläpp från olika källor.

Det finns redan EU-lagstiftning om avgasutsläppen från lätta fordon, men i december 2007 lade kommissionen fram ett lagförslag om förbättrad EU-lagstiftning om industriutsläpp och ett om begränsning av avgasutsläppen från motorer i tunga fordon.

Europeiska unionen följer med stort intresse de framsteg som görs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) när det gäller att minska svavelhalten i marina bränslen.


Side Bar