Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bruselj, 14. aprila 2008

Okolje: Komisija pozdravlja dokončno sprejetje direktive o kakovosti zraka

Evropska komisija pozdravlja sprejetje direktive o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo. Direktiva ohranja večino vsebine predloga Komisije iz septembra 2005 in dokazuje trdno zavezanost Evropske unije za izboljšanje kakovosti zraka v EU z določitvijo zavezujočih standardov za drobne delce PM2,5.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Evropska unija je danes napravila pomemben korak v boju proti eni glavnih nevarnosti za zdravje in okolje. Evropski državljani so zaskrbljeni zaradi onesnaženosti zraka. Nova direktiva o kakovosti zraka se tega vprašanja loteva s postavljanjem ambicioznih, vendar uresničljivih standardov glede onesnaženosti z drobnimi delci PM2,5 v Evropski uniji.“

Določitev standardov za zmanjšanje koncentracij drobnih delcev

Z danes sprejeto direktivo bodo štiri direktive in ena odločba Sveta združeni v enotno direktivo o kakovosti zraka. Ta določa standarde in ciljne datume za zmanjšanje koncentracij drobnih delcev, ki skupaj z bolj grobimi delci PM10, ki jih obstoječa zakonodaja že ureja, spadajo med najbolj nevarna onesnaževala za zdravje ljudi.

Direktiva od držav članic zahteva zmanjšanje izpostavljenosti delcem PM2,5 na mestnih območjih za povprečno 20 % do leta 2020 glede na ravni iz leta 2010. V skladu z njo je treba do leta 2015 na teh območjih zmanjšati raven izpostavljenosti na manj kot 20 mikrogramov/m3. Države članice bodo morale na svojem celotnem ozemlju upoštevati mejno vrednost za PM2,5, ki znaša 25 mikrogramov/m3. To vrednost je treba doseči do leta 2015, če je mogoče, pa že do 2010.

Večja prožnost pri izpolnjevanju standardov kakovosti zraka

Nova direktiva uvaja nove cilje za drobne delce PM2,5, vendar ne spreminja obstoječih standardov kakovosti zraka. Namesto tega omogoča državam članicam več prožnosti pri izpolnjevanju nekaterih standardov na območjih, kjer so ti težko dosegljivi. Za 25 od 27 držav članic se je pokazalo, da s težavo izpolnjujejo zahteve po mejnih vrednostih za PM10 in da so te vsaj na delu njihovega ozemlja pogosto presežene (glej IP/07/1537).

Roke za izpolnitev standardov za PM10 bo mogoče odložiti za tri leta po začetku veljavnosti direktive (sredi leta 2011) ali za največ pet let za dušikov dioksid in benzen (2010–2015) pod pogojem, da se bo izvajala vsa zadevna zakonodaja EU, na primer o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaževanja (IPPC, glej MEMO/07/441), in bodo pripravljeni vsi ustrezni ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja. Direktiva vsebuje seznam ukrepov, ki jih je v skladu s tem treba proučiti.

Ozadje

Nova direktiva o kakovosti zraka (glej IP/07/1895 in MEMO/07/571) spada med ključne ukrepe iz tematske strategije o onesnaževanju zraka iz leta 2005, ki jo je sprejela Komisija septembra 2005 (IP/05/1170). Določa ambiciozne in stroškovno učinkovite cilje za izboljšanje zdravja ljudi in okolja do leta 2020.

Direktiva bo v Uradnem listu EU objavljena maja 2008, skupaj z njo pa tudi izjava Komisije o napredku pri razvijanju in sprejemanju nadaljnjih ukrepov za zmanjševanje emisij iz različnih virov.

Zakonodaja EU o emisijah izpušnih plinov lahkih vozil že obstaja, decembra 2007 pa je Komisija predstavila zakonodajni predlog o izboljšanju učinkovitosti zakonodaje EU o industrijskih emisijah in predlog o omejevanju izpušnih plinov iz motorjev težkih tovornih vozil.

Evropska unija na mednarodni ravni pozorno spremlja napredek, ki ga je dosegla Mednarodna pomorska organizacija (IMO) glede zmanjšanja največje dovoljene vsebnosti žvepla v gorivih za plovila.


Side Bar