Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Brusel, 14 apríla 2008

Životné prostredie: Komisia uvítala konečné prijatie smernice o kvalite ovzdušia

Európska komisia uvítala prijatie smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu. Smernica do veľkej miery odzrkadľuje návrh Komisie zo septembra 2005 a je dôkazom pevného odhodlania Európskej únie stanoviť záväzné normy pre jemné častice PM2.5 a prispieť tak k zlepšeniu kvality vzduchu v EÚ.

Ako vyhlásil komisár pre životné prostredie Stavros Dimas: „Európska únia dnes podnikla rozhodujúci krok v boji proti jednej z hlavných príčin environmentálnych a zdravotných problémov. Občanov EÚ znečistenie ovzdušia znepokojuje. Reakciou na ich obavy je nová smernica o kvalite ovzdušia, v ktorej sa stanovujú ambiciózne ale zároveň realistické normy znečistenia jemnými časticami PM2.5 v Európskej únii.“

Normy na zníženie koncentrácií jemných častíc

Odsúhlasená smernica o kvalite ovzdušia vznikla zlúčením štyroch smerníc a jedného rozhodnutia Rady. Sú v nej stanovené normy a lehoty na zníženie koncentrácií jemných častíc, ktoré spoločne s väčšími časticami známymi ako PM10, ktoré sú v právnych predpisoch už ošetrené, patria k najnebezpečnejším znečisťovateľom pre ľudské zdravie.

Podľa smernice sa vyžaduje, aby členské štáty do roku 2020 znížili mieru vystavenia ľudí časticiam PM2.5 v mestských oblastiach v porovnaní s hladinami častíc v roku 2010 priemerne o 20 %. Do roku 2015 sú povinné znížiť mieru vystavenia v mestských oblastiach pod 20 mikrogramov/m3. Na celom svojom území budú povinné dodržiavať stanovenú hraničnú hodnotu PM2.5 25 mikrogramov/m3. Táto hodnota by sa podľa možnosti mala dosiahnuť do roku 2010, ale v každom prípade najneskôr do roku 2015.

Umožnenie väčšej pružnosti pri napĺňaní noriem kvality

V novej smernici sa zavádzajú nové ciele v súvislosti s časticami PM2.5, no platné normy kvality ovzdušia sa ňou nemenia. Umožňuje sa v nej však väčšia pružnosť členských štátov pri napĺňaní niektorých noriem v tých oblastiach, v ktorých súlad nedosahujú jednoducho. Z 27 členských štátov má 25 ťažkosti dosiahnuť hraničné hodnoty častíc PM10, ktoré prekračujú minimálne na časti svojich území (pozri IP/07/1537).

Lehoty splnenia noriem PM10 sa môžu predĺžiť o 3 roky po tom, ako smernica nadobudne účinnosť (v polovici roka 2011), alebo maximálne o 5 rokov v prípade oxidu dusičitého a benzénu (2010 – 2015), a to za predpokladu, že príslušné právne predpisy EU, ako napríklad o prevencii a kontrole priemyselného znečisťovania (industrial pollution prevention and control, IPPC, pozri MEMO/07/441) sa uplatňujú v plnej miere a realizujú sa všetky vhodné opatrenia na zníženie objemu uvedených látok v ovzduší. Zoznam opatrení, ktoré treba zvážiť, je súčasťou novej smernice.

Súvislosti

Nová smernica o kvalite ovzdušia (pozri IP/07/1895 a MEMO/07/571) je jedným z kľúčových opatrení uvedených v Tematickej stratégii o znečistení ovzdušia z roku 2005, ktorú Komisia v septembri 2005 prijala (IP/05/1170). Vytýčili sa v nej ambiciózne a nákladovo efektívne ciele so zámerom zlepšiť zdravie ľudí a kvalitu životného prostredia do roku 2020.

V Úradnom vestníku EÚ sa smernica uverejní v máji 2008 spolu s vyhlásením Komisie o pokroku pri vyvíjaní a prijímaní ďalších opatrení na boj proti emisiám z rozličných zdrojov.

Existujú už napríklad právne predpisy o emisiách z osobných vozidiel a v decembri Komisia predložila návrh právneho predpisu o zlepšení účinnosti právnych predpisov EÚ o priemyselných emisiách a ďalší o obmedzení emisií z motorov ťažkých úžitkových vozidiel.

Na medzinárodnej úrovni Európska únia so záujmom sleduje pokrok, ktorý dosahuje Medzinárodná námorná organizácia (IMO) pri znižovaní maximálneho povoleného objemu síry v lodných palivách.


Side Bar