Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bruksela, dnia 14 kwietnia 2008 r.

Środowisko naturalne: Komisja wyraża zadowolenie z ostatecznego przyjęcia dyrektywy w sprawie jakości powietrza

Komisja Europejska z zadowoleniem wita przyjęcie dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy. Dyrektywa pokrywa się w znacznej mierze z wnioskiem Komisji z września 2005 r. i świadczy o silnym zaangażowaniu Unii Europejskiej w działania służące poprawie jakości powietrza w UE poprzez ustalenie wiążących norm w odniesieniu do pyłu PM2,5.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Unia Europejska uczyniła w dniu dzisiejszym decydujący krok w walce z najważniejszą przyczyną problemów związanych ze środowiskiem naturalnym i zdrowiem. Obywatele Europy niepokoją się zanieczyszczeniem powietrza. Nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza wychodzi naprzeciw tym obawom poprzez ustanowienie ambitnych, lecz realistycznych norm dotyczących zanieczyszczenia pyłem PM2,5 w Unii Europejskiej.”

Ustalenie norm służących zmniejszeniu stężenia pyłu

Przyjęta w dniu dzisiejszym dyrektywa w sprawie jakości powietrza łączy w sobie elementy czterech dyrektyw i jednej decyzji Rady. Określono w niej normy i docelowe terminy zmniejszenia stężenia drobnych cząstek pyłu, które wraz z większymi cząstkami, określanymi jako PM10 i objętymi już przepisami prawnymi, stanowią dla zdrowia ludzi jeden z najniebezpieczniejszych czynników zanieczyszczających.

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie są zobowiązane do zmniejszenia do 2020 r. narażenia na działanie pyłu PM2,5 na obszarach miejskich o średnio 20 proc. w porównaniu z poziomem z roku 2010. Na obszarach tych poziom narażenia należy zredukować do 2015 r. do wartości poniżej 20 mikrogramów/m3. Na całym swoim terytorium państwa członkowskie będą zmuszone do przestrzegania dopuszczalnej wartości dla PM2,5 wynoszącej maksymalnie 25 mikrogramów/m3. Wartość tą należy osiągnąć do 2015 r., a w miarę możliwości do 2010 r.

Większa elastyczność w zakresie norm dotyczących jakości powietrza

W nowej dyrektywie wprowadzono nowe cele dotyczące pyłu PM2,5, lecz nie zmieniono obowiązujących norm w zakresie jakości powietrza. Państwa członkowskie mogą jednak w bardziej elastyczny sposób dążyć do osiągnięcia zgodności z niektórymi normami w dziedzinach, w których napotykają w tym względzie na trudności. Osiągnięcie docelowych wartości dopuszczalnych dla PM10 okazuje się dużym wyzwaniem dla 25 z 27 państw członkowskich UE, w których na co najmniej jednej części terytorium wartości te są przekroczone (patrz IP/07/1537).

Termin osiągnięcia zgodności z normami dotyczących PM10 może zostać przedłużony o trzy lata po wejściu w życie dyrektywy (połowa roku 2011) lub, w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, o maksymalnie pięć lat (2010-2015) pod warunkiem, że w pełni wdrożono odnośne unijne instrumenty prawne, takie jak dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC, MEMO/07/441), oraz że podjęto wszystkie stosowne środki służące ograniczeniu zanieczyszczeń. W dyrektywie zawarto wykaz środków, które należy rozważyć.

Informacje ogólne

Nowa dyrektywa w sprawie jakości powietrza (patrz IP/07/1895 i MEMO/07/571) jest jednym z kluczowych elementów strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, przyjętej przez Komisję we wrześniu 2005 r. (IP/05/1170). W dyrektywie określono ambitne i efektywne pod względem kosztów cele służące poprawie zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego do 2020 r.

Dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w maju 2008 r. wraz z deklaracją Komisji na temat postępów w planowaniu i podejmowaniu dalszych działań w zakresie ograniczania emisji z różnych źródeł.

Przepisy unijne regulują już kwestię emisji spalin przez pojazdy lekkie, jakkolwiek Komisja przedstawiła w grudniu 2007 r. wniosek legislacyjny w sprawie zwiększenia skuteczności unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych oraz wniosek w sprawie ograniczenia emisji spalin przez pojazdy ciężarowe.

Na arenie międzynarodowej Unia Europejska z zainteresowaniem śledzi postępy osiągane przez Międzynarodową Organizację Morską w zakresie zmniejszenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu zawartości siarki w paliwach okrętowych.


Side Bar