Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Briselē, 2008. gada 14. aprīlī

Vide: Komisija atzinīgi vērtē gaisa kvalitātes direktīvas pieņemšanu

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē gaisa kvalitātes direktīvas pieņemšanu tīrākam gaisam Eiropā. Direktīva pamatojas uz Komisijas 2005. gada septembrī sagatavoto priekšlikumu un apliecina Eiropas Savienības ciešo apņemšanos uzlabot gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā, nosakot saistošus standartus attiecībā uz smalkajām daļiņām PM2,5.

Par vides jautājumiem atbildīgais komisārs Stavross Dimass sacīja: „Eiropas Savienība šodien ir spērusi izšķirīgu soli svarīgas vides un veselības problēmas risināšanā. Eiropas iedzīvotājus uztrauc gaisa piesārņojums. Jaunā direktīva par gaisa kvalitāti risina šo problēmu, paredzot stingras, taču izpildāmas prasības attiecībā uz smalko daļiņu PM2,5 radīto piesārņojumu Eiropas Savienībā”.

Standartu noteikšana smalko daļiņu koncentrācijas samazināšanai

Šodien saskaņotā gaisa kvalitātes direktīva apvieno vienā tiesību aktā četras direktīvas un vienu Padomes lēmumu. Smalkās daļiņas, kuras kopā ar rupjajām daļiņām PM10 jau ir reglamentētas tiesību aktos, ir viens no cilvēka veselībai bīstamākajiem piesārņotājiem, un minētajā direktīvā ir noteikti standarti un termiņi smalko daļiņu koncentrācijas samazināšanai.

Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm ir prasīts līdz 2020. gadam samazināt PM2,5 radīto piesārņojumu pilsētu teritorijās par vidēji 20 %, pamatojoties uz 2010. gada datiem. Direktīva nosaka pienākumu līdz 2015. gadam samazināt piesārņojuma līmeni šajās teritorijās zem 20 mikrogramiem/m3. Katrai dalībvalstij būs jānodrošina, ka visā tās teritorijā gaisa piesārņojuma līmenis nepārsniedz noteikto PM2,5 robežvērtību — 25 mikrogrami/m3. Atbilstība šai robežvērtībai jāpanāk līdz 2015. gadam vai jau līdz 2010. gadam, ja tas ir iespējams.

Lielāks elastīgums gaisa kvalitātes prasību ievērošanai

Jaunā direktīva nosaka jaunus mērķus attiecībā uz smalkajām daļiņām PM2,5, taču nemaina spēkā esošās gaisa kvalitātes prasības. Tomēr tā sniedz dalībvalstīm lielāku elastīgumu dažu šo prasību ievērošanā tajās teritorijās, kurās dalībvalstīm ir grūti nodrošināt atbilstību. PM10 robežvērtību ievērošana ir sarežģīts uzdevums 25 no 27 ES dalībvalstīm, jo vismaz vienā to teritorijas daļā šis rādītājs ir pārsniegts (sk. IP/07/1537).

Pēc direktīvas spēkā stāšanās (2011. gada vidū) uz trim gadiem vai maksimums uz pieciem gadiem var atlikt termiņus PM10 robežvērtību ievērošanai attiecībā uz slāpekļa dioksīdu un benzolu (2010.–2015.) ar nosacījumu, ka saistītie ES tiesību akti, tādi kā rūpnieciskā piesārņojuma novēršanas un kontroles direktīva (IPPC, sk. MEMO/07/441), ir pilnībā pārņemti valsts tiesību aktos un ka tiek veikti visi atbilstīgie novēršanas pasākumi. Direktīvā paredzēta virkne pasākumu, kas ir jāapsver.

Priekšvēsture

Jaunā gaisa kvalitātes direktīva (sk. IP/07/1895 un MEMO/07/571) ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas ieskicēts 2005. gada tematiskajā stratēģijā par gaisa piesārņojumu, kuru Komisija pieņēma 2005. gada septembrī (IP/05/1170). Tajā noteikti stingri un izmaksu ziņā sasniedzami mērķi cilvēka veselības un vides kvalitātes uzlabošanai līdz 2020. gadam.

Direktīva tiks publicēta „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” 2008. gada maijā kopā ar Komisijas deklarāciju par virzību, kas panākta, izstrādājot un pieņemot turpmākus pasākumus emisiju samazināšanai no dažādiem avotiem.

Jau patlaban ir spēkā ES tiesību akti par vieglo automobiļu izplūdes gāzu emisijām, bet 2007. gada decembrī Komisija nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu ES rūpnieciskās emisijas reglamentējošo tiesību aktu efektivitātes uzlabošanai un vēl vienu tiesību akta priekšlikumu par kravas automobiļu motoru radīto izplūdes gāzu emisiju ierobežošanu.

Starptautiskajā arēnā Eiropas Savienība ar interesi vēro Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) darbu, kas paveikts, lai samazinātu maksimālo atļauto sēra saturu kuģu degvielā.


Side Bar