Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bryssel, 14.4.2008

Ympäristö: komissio tyytyväinen ilmanlaatudirektiivin lopulliseen hyväksymiseen

Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, että direktiivi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa on lopullisesti hyväksytty. Nyt annettu direktiivi noudattaa suuressa määrin komission syyskuussa 2005 tekemää ehdotusta ja on osoitus siitä, että Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut parantamaan ilmanlaatua EU:ssa asettamalla sitovia vaatimuksia pienhiukkasille (PM2,5).

Ympäristöasioista vastaava komissaari Dimas totesi: ”Euroopan unioni on tänään ottanut ratkaisevan askeleen toimissa, joilla puututaan ympäristö- ja terveysongelmien merkittävään aiheuttajaan. Eurooppalaiset ovat huolissaan ilman pilaantumisesta. Uudella ilmanlaatudirektiivillä vastataan tähän huoleen asettamalla kunnianhimoisia mutta samalla realistisia vaatimuksia pienhiukkasten (PM2,5) aiheuttaman pilaantumisen vähentämiseksi."

Vaatimukset pienhiukkaspitoisuuksien alentamiselle

Tänään annetussa direktiivissä yhdistetään neljä direktiiviä ja yksi neuvoston päätös yhdeksi ilmanlaatua koskevaksi direktiiviksi. Direktiivissä asetetaan vaatimukset ja määräajat pienhiukkaspitoisuuksien vähentämiselle. Pienhiukkaset samoin kuin karkeammat PM10-hiukkaset (joista on jo annettu lainsäädäntöä) kuuluvat ihmisten terveyden kannalta kaikkein vaarallisimpiin epäpuhtauksiin.

Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan vähennettävä altistumista PM2,5-hiukkasille kaupunkialueilla vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 20 prosentilla vuoteen 2010 verrattuna. Altistumistason on näillä alueilla laskettava alle 20 mikrogrammaan/m3 vuoteen 2015 mennessä. Koko alueellaan jäsenvaltioiden on noudatettava PM2.5-hiukkasten raja-arvoa 25 mikrogrammaa/m3. Tämä arvo on saavutettava vuoteen 2015 tai mikäli mahdollista, jo vuoteen 2010 mennessä.

Suurempaa joustoa ilmanlaatuvaatimusten täyttämiseen

Uudessa direktiivissä asetetaan pienhiukkasia (PM2.5) koskevia uusia tavoitteita, mutta siinä ei muuteta jo voimassa olevia ilmanlaatuvaatimuksia. Jäsenvaltioille annetaan kuitenkin enemmän joustoa joidenkin vaatimusten noudattamisessa alueilla, joilla tavoitteisiin pääseminen on vaikeaa. PM10-hiukkasten raja-arvojen noudattaminen on osoittautunut haastavaksi 25:lle EU:n 27:stä jäsenvaltiosta. Kyseissä jäsenvaltioissa raja-arvot ovat ylittyneet ainakin yhdellä alueella (katso IP/07/1537).

Määräaikaa PM10-hiukkasia koskevien vaatimusten noudattamiselle voidaan lykätä kolmen vuoden päähän direktiivin voimaantulosta (vuoden 2011 puoliväliin). Lisäksi typpidioksidin ja bentseenin osalta määräaikoja voidaan pidentää viidellä vuodella (2010–2015) sillä edellytyksellä, että asiaan liittyvää EU:n lainsäädäntöä, kuten teollisuuden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevaa lainsäädäntöä (IPPC, katso MEMO/07/441), noudatetaan kaikilta osin ja että on ryhdytty kaikkiin tarvittaviin toimiin hiukkasten torjumiseksi. Direktiivissä luetellaan kyseeseen tulevat toimenpiteet.

Taustaa

Uusi ilmanlaatudirektiivi (katso IP/07/1895 ja MEMO/07/571) on yksi niistä keskeisistä toimista, jotka määritettiin komission syyskuussa 2005 julkistamassa ilman pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa (IP/05/1170). Direktiivissä määritetään vuoteen 2020 mennessä saavutettavat kunnianhimoiset ja kustannustehokkaat tavoitteet ihmisten terveyden ja ympäristön laadun parantamiseksi.

Direktiivi julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä toukokuussa 2008. Samassa yhteydessä komissio selittää, millaisia lisätoimia on kehitetty ja otettu käyttöön eri lähteistä peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi.

Lainsäädäntöä on jo annettu kevytajoneuvojen pakokaasupäästöistä. Joulukuussa 2007 komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään tehostamaan teollisuuden päästöjä koskevaa EU:n lainsäädäntöä, sekä toisen ehdotuksen, jonka tarkoituksena on rajoittaa raskaiden hyötyajoneuvojen pakokaasupäästöjä.

Kansainvälisellä tasolla Euroopan unioni seuraa kiinnostuksella sitä, miten Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) edistytään meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden enimmäisrikkipitoisuuden vähentämisessä.


Side Bar