Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Brüssel, 14. aprill 2008

Keskkond: õhukvaliteedi direktiivi vastuvõtmine rõõmustab komisjoni

Euroopa Komisjon rõõmustab, et võeti vastu uus direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta. Vastuvõetud direktiiv vastab enamjaolt komisjoni 2005. aasta septembris tehtud ettepanekule ja näitab Euroopa Liidu tugevat tahet parandada õhu kvaliteeti ELis tahkete peenosakeste PM2.5. kohta siduvaid standardeid kehtestades.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas ütles: „Euroopa Liit on täna astunud otsustava sammu, et ohjeldada olulist keskkonna- ja terviseprobleemide põhjustajat. Saastatud õhk paneb eurooplased muretsema. Uus õhukvaliteedi direktiiv püüab seda muret lahendada ja seab ambitsioonikad, kuid reaalsed standardid tahkete peenosakeste PM2.5 saaste vähendamiseks Euroopa Liidus.“

Tahkete peenosakeste kontsentratsiooni vähendamiseks kehtestati standardid

Direktiiv, mille osas täna kokkuleppele jõuti, ühendab neli direktiivi ja ühe nõukogu otsuse üheks õhukvaliteedi direktiiviks. Seal kehtestatakse standardid ja seatakse ajalised sihtmärgid, mille abil vähendada tahkete peenosakeste kontsentratsiooni, mis koos jämedamate tahkete osakestega (PM10), mida on juba õigusaktidega reguleeritud, kuuluvad inimtervisele kõige ohtlikumate saasteainete hulka.

Direktiiviga nõutakse liikmesriikidelt aastaks 2020 linnapiirkonnas PM2.5 peenosakestega kokkupuudete vähendamist keskmiselt 20%, võrreldes 2010. aasta tasemega. See kohustab liikmesriike aastaks 2015 tooma linnapiirkondades kokkupuute taseme allapoole 20 mikrogrammi/m3. Liikmesriikidel tuleb kogu territooriumil pidada kinni PM2.5 peenosakeste piirväärtusest, mis on 25 mikrogrammi/m3. Piirväärtus tuleb saavutada aastaks 2015 või seda võimaldavates piirkondades juba 2010. aastaks.

Suurem paindlikkus õhukvaliteedi standardite täitmisel

Uue direktiiviga kehtestatakse tahkete peenosakeste PM2.5 kohta uued eesmärgid, kuid ei muudeta olemasolevaid õhukvaliteedi standardeid. Liikmesriikidele aga lubatakse suuremat paindlikkust mõne standardi täitmisel valdkonnas, kus sellega on raskusi. Jämedamate osakeste PM10 piirväärtuste saavutamine on 27 liikmesriigist 25 puhul osutunud keeruliseks – piirväärtused on ületatud vähemalt ühel nende territooriumi osal (vt IP/07/1537).

Jämedamaid osakesi PM10 käsitlevate standardite täitmise tähtaegu lubatakse edasi lükata kolme aasta võrra pärast direktiivi jõustumist (2011. aasta keskpaigani) või maksimaalselt viie aasta võrra (2010–2015) lämmastikdioksiidi ja benseeni puhul tingimusel, et asjaomaseid ELi õigusakte, nagu näiteks tööstussaaste vältimist ja kontrolli käsitlevad õigusaktid (vt MEMO/07/441), on täielikult rakendatud ja on võetud kõik vajalikud saastetõrjemeetmed. Direktiivis esitatakse loetelu meetmetest, mida tuleb arvesse võtta.

Taust

Uus õhukvaliteedi direktiiv (vt IP/07/1895 ja MEMO/07/571) on üks põhimeetmeid 2005. aasta õhusaaste temaatilises strateegias, mille komisjon võttis vastu septembris 2005 (IP/05/1170). Sellega kehtestatakse ambitsioonikad ja kulutõhusad sihtmärgid inimeste tervise ja keskkonnakvaliteedi parandamiseks kuni aastani 2020.

Direktiiv avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 2008. aasta maikuus. Sellega koos ilmub komisjon avaldus edasiste meetmete kohta, mis on juba võetud ja mida on kavas arendada eri saasteallikatest pärinevate heidete vähendamiseks.

Praeguseks on juba vastu võetud ELi õigusaktid kergesõidukite heitgaaside kohta ning 2007. aasta detsembris esitas komisjon ühe eelnõu ELi tööstusheidete alaste õigusaktide tõhustamise kohta ja teise raskeveokite heitgaaside piiramise kohta.

Rahvusvahelisel tasandil jälgib Euroopa Liit huviga edusamme, mis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) on teinud laevakütuste lubatava väävlisisalduse vähendamisel.


Side Bar