Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bruxelles, den 14. april 2008

Miljø: Kommissionen udtrykker tilfredshed med, at direktivet om luftkvaliteten endelig er blevet vedtaget

Europa-Kommissionen udtrykker tilfredshed med vedtagelsen af direktivet om luftkvaliteten og renere luft i Europa. Direktivet afspejler klart Kommissionens forslag fra september 2005 og viser Den Europæiske Unions stærke engagement i at forbedre luftkvaliteten i EU ved at fastsætte bindende normer for fine partikler (PM2.5).

Miljøkommissær Stavros Dimas erklærede: "Den Europæiske Union har i dag taget et afgørende skridt i retning mod at løse en vigtig årsag til vores miljø- og sundhedsproblemer. Borgerne i Europa er bekymrede over luftforureningen. Det nye direktiv om luftkvaliteten afspejler denne bekymring ved at fastsætte ambitiøse, men realistiske normer for forureningen fra fine partikler (PM2.5) i Den Europæiske Union."

Normer for nedsættelse af koncentrationerne af fine partikler

Direktivet, som der blev enighed om i dag, samler fire tidligere direktiver og en rådsbeslutning i et enkelt direktiv om luftkvaliteten. Det fastsætter normer og frister for nedsættelse af koncentrationerne af fine partikler, der sammen med store partikler, de såkaldte PM10, som der allerede findes lovregler for, hører blandt de farligste forurenende stoffer, som skader menneskers helbred.

I henhold til direktivet skal medlemsstaterne sænke koncentrationerne af PM2.5 i byområder med gennemsnitlig 20 % inden 2020 i forhold til niveauet i 2010. Det forpligter medlemsstaterne til at reducere koncentrationerne til under 20 mikrogram/m3 inden 2015 i disse områder. På deres samlede territorium skal medlemsstaterne overholde grænseværdien for PM2.5 på 25 mikrogram/m3. Dette niveau skal være nået senest i 2015, eller hvor det er muligt, allerede inden 2010.

Større fleksibilitet ved overholdelse af luftkvalitetsnormerne

Det nye direktiv indfører nye målsætninger for fine partikler (PM2.5), men ændrer ikke de eksisterende luftkvalitetsnormer. Det giver imidlertid medlemsstaterne større spillerum med hensyn til at overholde nogle af disse normer på områder, hvor de har vanskeligt ved at leve op til kravene. Overholdelse af grænseværdierne for PM10 er en stor udfordring for 25 af de 27 medlemsstater i EU, som overskrider disse grænser i mindst ét område af deres territorium (se IP/07/1537).

Fristerne for overholdelse af normerne for PM10 kan udskydes i tre år efter direktivets ikrafttræden (midten af 2011) eller i højst fem år for nitrogendioxid og benzen (2010-2015), forudsat at al relevant EU-lovgivning om f.eks. forebyggelse og bekæmpelse af industriforurening (IPPC, se MEMO/07/441) er fuldt ud gennemført, og at alle hensigtsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger er blevet indført. Direktivet indeholder en liste over foranstaltninger, som medlemsstaterne bør overveje at iværksætte.

Baggrund

Det nye direktiv om luftkvaliteten (se IP/07/1895 og MEMO/07/571) er et af nøgleelementerne i temastrategien for luftforurening, som Kommissionen vedtog i september 2005 (IP/05/1170). Strategien indeholder ambitiøse og omkostningseffektive mål for forbedring af menneskers helbred og miljøkvaliteten indtil 2020.

Direktivet vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i maj 2008 sammen med en redegørelse fra Kommissionen om fremskridtene med at udvikle og vedtage yderligere foranstaltninger for at begrænse udledninger fra andre kilder.

Der findes allerede EU-lovgivning vedrørende udstødningen fra lette erhvervskøretøjer, men i december 2007 fremlagde Kommissionen et forslag om at gøre EU's lovgivning om industriens emissioner mere effektiv og et forslag om at begrænse emissionerne fra tunge køretøjer.

På internationalt plan følger Den Europæiske Union med interesse fremskridtene inden for Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) med at begrænse maksimalindholdet af svovl i skibsbrændstoffer.


Side Bar