Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

V Bruselu dne 14 dubna 2008

Životní prostředí: Komise vítá konečné přijetí směrnice o kvalitě ovzduší

Evropská komise vítá přijetí směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu. Směrnice věrně odráží návrh Komise ze září 2005 a prokazuje pevné odhodlání Evropské unie zlepšit kvalitu ovzduší v EU stanovením závazných norem pro jemné částice PM2,5.

„Evropská unie dnes učinila rázný krok k řešení významné příčiny ekologických a zdravotních problémů. Evropští občané jsou znepokojeni znečištěním ovzduší. Nová směrnice o kvalitě ovzduší reaguje na toto znepokojení tím, že stanoví sice náročné, avšak realistické normy pro znečištění jemnými částicemi PM2,5 v Evropské unii,“ prohlásil komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

Stanovení norem pro snížení koncentrací jemných částic

Dnes schválená směrnice slučuje čtyři směrnice a jedno rozhodnutí Rady do jediné směrnice o kvalitě ovzduší. Stanoví normy a lhůty pro snížení koncentrací jemných částic, které jsou spolu s hrubšími částicemi známými jako PM10 a již podléhajícími právní úpravě patří k nejnebezpečnějším znečišťujícím látkám pro zdraví lidí.

Podle směrnice musí členské státy snížit úroveň vystavení částicím PM2,5 v městských oblastech průměrně o 20 % do roku 2020 ve srovnání s úrovní v roce 2010. Směrnice je nutí omezit úroveň vystavení v těchto oblastech pod 20 mikrogramů/m3 do roku 2015. Členské státy budou muset na svém území dodržovat mezní hodnotu PM2,5 stanovenou na 25 mikrogramů/m3. Této hodnoty musí dosáhnout do roku 2015 nebo, kde je to možné, do roku 2010.

Umožnění větší pružnosti při plnění norem pro kvalitu ovzduší

Nová směrnice zavádí nové cíle pro jemné částice PM2,5, nemění ale stávající normy pro kvalitu ovzduší. Umožňuje však členským státům větší pružnost při plnění některých norem v oblastech, kde mají s jejich dodržováním potíže. Plnění mezních hodnot PM10 se ukazuje jako náročné pro 25 z 27 členských států EU, které tyto mezní hodnoty překračují přinejmenším na části svého území (viz IP/07/1537).

Lhůty pro dodržení norem PM10 lze prodloužit o tři roky po vstupu směrnice v platnost (polovina roku 2011) nebo o maximálně o pět let u oxidu dusičitého a benzenu (2010–2015) za předpokladu, že příslušné právní předpisy EU, jako je směrnice o prevenci a omezování průmyslového znečištění (IPPC, viz MEMO/07/441), budou plně provedeny do vnitrostátních právních předpisů a že budou přijímána všechna vhodná opatření k omezení znečištění. Ve směrnici je uveden seznam opatření, která je třeba zvážit.

Souvislosti

Nová směrnice o kvalitě ovzduší (viz IP/07/1895 a MEMO/07/571) patří ke klíčovým opatřením stanoveným v tematické strategii zaměřené na znečišťování ovzduší přijaté Komisí v září 2005 (IP/05/1170). Zavádí náročné nákladově efektivní cíle pro zlepšování zdravotního stavu lidí a kvality životního prostředí do roku 2020.

Směrnice bude vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie v květnu 2008 spolu s prohlášením Komise o pokroku při vypracovávání a přijímání dalších opatření, která jsou zaměřena na emise z různých zdrojů.

Existují již právní předpisy EU o emisích výfukových plynů z lehkých vozidel, avšak v prosinci 2007 Komise předložila legislativní návrh ke zlepšení účinnosti právních předpisů EU o průmyslových emisích a další legislativní návrh o omezení emisí výfukových plynů z motorů těžkých užitkových vozidel.

Na mezinárodní scéně Evropská unie se zájmem sleduje pokrok dosažený Mezinárodní námořní organizací při snižování maximálního obsahu síry povoleného v lodních palivech.


Side Bar