Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Брюксел, 14 април 2008 г.

Околна среда: Комисията приветства окончателното приемане на директивата за качеството на въздуха

Европейската Комисия приветства приемането на директивата за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Директивата съответства в голяма степен на предложението на Комисията от септември 2005 г. и показва твърдия ангажимент на Европейския Съюз за подобряване на качеството на въздуха в ЕС, чрез формулиране на обвързващи норми по отношение на фините прахови частици с размер под 2,5 микрона (ПЧ2,5).

Комисарят за околната среда Ставрос Димас отбеляза: „Европейският Съюз направи днес решителна крачка към преодоляването на един значителен причинител на екологични и здравословни проблеми. Европейските граждани са загрижени по отношение на замърсяването на въздуха. Новата директива за качеството на въздуха е насочена към предмета на тази загриженост — чрез формулирането на амбициозни, но реалистични норми за ограничаване на замърсяването с фини прахови частици ПЧ2,5 в Европейския Съюз.“

Формулиране на норми за намаляване на концентрациите на фини прахови частици

Приетата днес директива обединява четири предишни директиви и едно решение на Европейския Съвет в една обща директива за качеството на въздуха. В нея са формулирани норми и целеви дати за намаляване на концентрациите на фини прахови частици, които заедно с относително по-едрите прахови частици с размер до 10 микрона (известни като ПЧ10 — те вече бяха предмет на предходно законодателство), са сред най-опасните за човешкото здраве замърсители.

Съгласно директивата, от държавите-членки се изисква до 2020 г. да намалят средно с 20 % концентрацията на ПЧ2,5 във въздуха в градските райони, спрямо съответните стойности на тази концентрацията през 2010 г. Също така, изисква се държавите-членки до 2015 г. да намалят стойностите на концентрацията в тези райони под 20 микрограма на кубически метър. Пределно допустимата стойност по отношение на цялата територия на държавите-членки е определена да бъде 25 микрограма на кубически метър. Тази стойност трябва да бъде постигната до 2015 г., а където това е възможно — до 2010 г.

Осигуряване на възможност за по-голяма гъвкавост при изпълнението на нормите за качеството на въздуха

С новата директива се въвеждат нови цели специално за фините прахови частици ПЧ2,5, като в същото време не се променят съществуващите досега норми за качество на въздуха. Но от друга страна, директивата осигурява на държавите-членки възможност за по-голяма гъвкавост при изпълнението на някои от тези съществуващи норми в области, където се срещат трудности при тяхното спазване. Изпълнението на нормите за ПЧ10 се оказа предизвикателство за 25 от 27-те държави-членки на ЕС, в които тези норми се надхвърлят в поне част от техните територии (за справка: IP/07/1537).

Крайните срокове за спазване на нормите за ПЧ10 могат да бъдат отложени с три години след момента на влизане на директивата в сила (средата на 2011 г.) или с максимум пет години за азотния двуокис и бензола (2010—2015 г.), при условие, че съответното законодателство на ЕС, например по отношение на предотвратяването и контрола на промишленото замърсяване (IPCC, за справка: MEMO/07/441) бъде изцяло приложено, както и че се вземат всички подходящи мерки за намаляване на замърсяването. В директивата е включен и списък от мерки, чието прилагане да бъде разгледано.

Допълнителна информация

Новата директива за качеството на въздуха (за справка: IP/07/1895 и MEMO/07/571) представлява една от ключовите мерки, отбелязани в Тематичната Стратегия от 2005 г. по отношение на чистотата на въздуха, приета от Комисията през септември 2005 г. (IP/05/1170). В тази стратегия са формулирани амбициозни и стопански ефективни цели за подобряване на човешкото здраве и на качеството на околната среда до 2020 г.

Директивата ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС през май 2008 г., заедно с декларация на Комисията за напредъка в разработването и приемането на по-нататъшни мерки, отнасящи се за емисиите от различни източници.

Вече съществува законодателство на ЕС за емисиите на изгорели газове от лекотоварни автомобили, но през декември 2007 г. Комисията представи предложение за подобряване на ефективността на законодателството на ЕС за промишлените емисии, както и предложение за ограничаване на емисиите на изгорели газове от двигатели на тежкотоварни автомобили.

В международен план, Европейският Съюз следи с интерес напредъка, постигнат от Международната морска организация (IMO) за намаляване на максималното съдържание на сяра в горивата за корабни двигатели.


Side Bar