Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bryssel den 11 april 2008

Reach: Industrin uppmanas att förhandsregistrera alla kemikalier före den 1 december 2008

Omkring 30 000 kemikalier som för närvarande är i bruk (bl.a. syror, metaller, lösningsmedel, bärare och lim) måste förhandsregistreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten mellan den 1 juni och den 1 december 2008. Eftersom den nya EU-lagstiftningen om kemikalier, dvs. Reach-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), kommer att börja tillämpas den 1 juni påminner Europeiska kommissionen och Europeiska kemikaliemyndigheten företagen om de skyldigheter som de omfattas av. Tiotusentals tillverkare eller importörer av kemikalier kommer att vara tvungna att förhandsregistera sina kemikalier under 2008 om de vill fortsätta tillverkningen eller importen utan avbrott. Enligt uppskattningar kommer över 180 000 anmälningar om förhandsregistrering att lämnas in. Förhandsregistreringsförfarandet kommer att ge företagen möjlighet att utbyta uppgifter om sina kemikalier och banar väg för ökad kunskap om kemikalier. Detta är en förutsättning för ökad säkerhet under de närmaste åren.

”Reach är den mest ambitiösa kemikalielagstiftningen i världen”, betonar kommissionens viceordförande Günter Verheugen och kommissionären Stavros Dimas, ansvariga för näringsliv och industripolitik respektive miljöfrågor, i ett gemensamt uttalande. ”Den kommer att innebära en radikal ökning av våra kunskaper om användningen av kemikalier samt öka våra möjligheter att använda kemikalier på ett säkert sätt. På detta sätt skyddas människors hälsa och miljön. Reach kommer på ett ovärderligt sätt att bidra till en säker hantering av kemikalier inom EU. Vi inleder inom kort den avgörande etappen för förhandsregistrering och vi uppmanar med kraft alla tillverkare och importörer av kemikalier att så snart som möjligt förhandsregistera sina ämnen. Missa inte tidsfristen den 1 december 2008 om ni vill vara på den säkra sidan.”

Europeiska kemikaliemyndighetens verkställande direktör Geert Dancet betonar att ”nedräkningen har börjat när det gäller förhandsregistrering av kemiska ämnen”. Han konstaterar även att ”kemikaliemyndigheten har verkat aktivt för att ta fram vägledning och verktyg som är enkla att förstå. Dessutom är myndighetens flerspråkiga webbplats och hjälpcentralen för Reach beredda att bistå företagen vid förhandsregistreringen online.”

Dagens uppmaning till företagen grundas på en oro för att vissa företag kanske ännu inte är medvetna om sina skyldigheter, antingen för att de inte känner till omfattningen av de särskilda kraven eller för att de tror att de inte berörs av Reach, något som särskilt gäller företag som inte är verksamma inom kemikaliesektorn. Kommissionen uppmanar därför medlemsstaternas myndigheter, industrin, tredjeländer och övriga aktörer att bidra till att alla berörda företag blir medvetna om sina skyldigheter.

Vem bör förhandsregistrera ämnen?

Alla företag med säte i EU som tillverkar kemiska ämnen i EU eller som importerar sådana ämnen till EU bör förhandsregistrera ett ämne om mängden av detta ämne överstiger ett ton per år.

Varför bör företag förhandsregistrera ämnen?

Förhandsregistrering krävs om företag som tillverkar eller importerar kemikalier vill utnyttja de förlängda registreringsfristerna som gäller för de flesta kemikalier som för närvarande cirkulerar på marknaden. Förhandsregistreringen ger företagen möjlighet att inlämna sina kompletta registreringsunderlag senast 2010, 2013 eller 2018, beroende på situationen.

Företag som inte förhandsregistrerar en kemikalie får inte fortsätta att tillverka eller importera kemikalien efter den 1 december 2008 förrän de gjort en fullständig registrering hos Europeiska kemikaliemyndigheten.

Vad är Reach?

Reach är en EU-förordning enligt vilken tillverkare och importörer av kemikalier åläggs en skyldighet att systematiskt bedöma och hantera de risker som kemikalier kan innebära för människors hälsa och miljön. De första etapperna i detta förfarande består av förhandsregistrering och registrering.

Vad innebär förhandsregistrering och registrering?

En förhandsregistrering innebär att man inlämnar grundläggande information till kemikaliemyndigheten. Denna information består av uppgifter om företaget och namnet på den berörda kemikalien (se MEMO för en mer detaljerad beskrivning). Förhandsregistreringen är kostnadsfri.

Förhandsregistreringsförfarandet ger företagen möjlighet att utbyta uppgifter om sina kemikalier.

Registreringen är en skyldighet som genom Reach åläggs tillverkare och importörer av kemikalier. Företagen är skyldiga att sammanställa uppgifter om sina kemikaliers hälso- och miljöegenskaper och risker och de måste kunna visa att ämnet kan användas på ett säkert sätt. Registreringsanmälan ska sedan lämnas in hos kemikaliemyndigheten.

Omkring 30 000 kemikalier förväntas beröras av registreringsplikten mellan den 1 juni 2008 och den 30 maj 2018.

Viktiga informationskampanjer anordnade av Europeiska kommissionen och Europeiska kemikaliemyndigheten

Vikten av fortsatta informationskampanjer kommer att betonas under ett seminarium som Europeiska kommissionen och Europeiska kemikaliemyndigheten anordnar gemensamt i Bryssel den 14 april 2008. Deltagarna kommer att bestå av företrädare för industrin och andra aktörer, medlemsstaternas myndigheter och tredjeländer, dvs. aktörer som alla spelar en viktig roll när det gäller att öka kunskaperna om Reach. Seminariet kommer att direktsändas via Internet och en inspelad version kommer att finnas tillgänglig efter evenemanget (se länk nedan).

Under seminariet kommer de viktigaste aspekterna av förhandsregistrerings- och registreringsförfarande enligt Reach att belysas, med tonvikt på praktiska detaljer och exempel. Detta evenemang kommer att åtföljas av informationsinsatser relaterade till förhandsregistrering i samband med den formella invigningen av Europeiska kemikaliemyndigheten den 3 juni 2008 och ett seminarium för berörda intressentgrupper i Helsingfors under hösten 2008.

För ytterligare information, se MEMO/08/240

Direktsändning via Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: http://echa.europa.eu/


Side Bar