Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

V Bruseli 11. apríla 2008

REACH: Výzva pre priemyselné odvetvie, aby predbežne registrovalo všetky chemikálie do 1. decembra 2008

V období od 1. júna do 1. decembra 2008 je nutné v Európskej chemickej agentúre (ECHA) predbežne registrovať približne 30 000 v súčasnosti používaných chemikálií (napr. kyselín, rozpúšťadiel, povrchovo aktívnych látok, lepidiel). Vzhľadom na to, že 1. júna vstúpi do platnosti nový právny predpis o chemikáliách REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií), Európska komisia a ECHA upozorňujú podniky na záväzky, ktoré im z tohto predpisu vyplývajú. Desiatky tisícov výrobcov alebo dovozcov chemikálií bude musieť v roku 2008 chemikálie predbežne registrovať, ak chcú pokračovať v ich výrobe alebo dovoze bez prerušenia. Odhaduje sa predloženie viac ako 180 000 spisov o predbežnej registrácii. Prostredníctvom predbežnej registrácie sa podnikom umožní zdieľať informácie o chemikáliách, čo prispeje k rozširovaniu relevantných vedomostí. Toto je predpokladom pre zvýšenú bezpečnosť v budúcich rokoch.

Podpredseda Günter Verheugen, zodpovedný za politiku v oblasti podnikania a priemyslu, a Stravros Dimas, komisár pre životné prostredie, spoločne uviedli: „REACH je najambicióznejší právny predpis týkajúci sa chemikálií na svete. Umožní nám zásadné rozšírenie vedomostí o použití chemikálií a ich bezpečnom používaní, čím budeme chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. REACH neoceniteľne prispeje k bezpečnému spravovaniu chemikálií v EÚ. Čoskoro vstúpime do kľúčovej etapy predbežnej registrácie, v dôsledku čoho každému výrobcovi alebo dovozcovi chemikálií dôrazne odporúčame predbežne registrovať látky čo najskôr. V záujme bezproblémového vybavenia nezmeškajte termín na predloženie spisu, ktorý bol stanovený na 1. decembra 2008.“

Geert Dancet, výkonný riaditeľ Európskej chemickej agentúry ECHA, zdôraznil, že: „Odpočítavanie na predbežnú registráciu chemických látok sa začalo. ECHA si dala záležať, aby vypracovala usmernenia a nástroje, ktoré sú ľahko pochopiteľné. Jej viacjazyčná webová stránka a centrá pomoci REACH sú pripravené, aby podnikom pomohli pri predbežnej registrácii on-line.“

Dnešné upozornenie sa zakladá na obavách, že niektoré podniky si naďalej nemusia byť vedomé svojich záväzkov, či už z dôvodu neznalosti pôsobnosti predpisu alebo jeho osobitných požiadaviek, alebo z presvedčenia, že sa ich REACH netýka, najmä ak nepatria do chemického odvetvia. Komisia preto vyzýva orgány členských štátov, zástupcov priemyselného odvetvia, tretích krajín a iné zúčastnené strany, aby jej pomohli s oznamovaním záväzkov všetkým zainteresovaným podnikom.

Kto by sa mal predbežne registrovať?

Predbežne registrovať by sa mali všetky podniky so sídlom v EÚ, ktoré v EÚ vyrábajú alebo do EÚ dovážajú chemické látky, ak sa množstvo látky rovná jednej tone ročne, prípadne ju prekračuje.

Prečo by sa mali podniky predbežne registrovať?

Predbežná registrácia je potrebná, ak podniky na výrobu alebo dovoz chemikálií majú záujem o výhody týkajúce sa predĺženia termínu na predloženie registrácie väčšiny chemikálií, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Predbežnou registráciou sa podnikom umožní, aby predložili svoje úplné registračné spisy do roku 2010, 2013 alebo 2018, v závislosti od prípadu.

Podniky, ktoré chemikáliu predbežne neregistrujú, ju nebudú môcť po 1. decembri 2008 vyrábať ani dovážať, kým nepodstúpia úplný proces registrácie v ECHA.

Čo je to REACH?

REACH je nariadenie EÚ, ktorým sa od výrobcov a dovozcov chemikálií vyžaduje, aby systematicky hodnotili a riadili riziká, ktoré môžu chemikálie predstavovať pre zdravie a životné prostredie. Prvé kroky v tomto procese sú predbežná registrácia a registrácia.

Čo je to predbežná registrácia a registrácia?

Predbežná registrácia pozostáva z predloženia základných informácií agentúre: podrobné informácie o podniku a názov príslušnej chemikálie (viac informácií nájdete v MEMO). Predbežná registrácia je bezplatná.

Predbežnou registráciou sa podnikom umožní zdieľať informácie o chemikáliách, ktoré zaregistrujú, a takto znížiť náklady.

Registrácia je záväzkom pre výrobcov a dovozcov chemikálií, ktorý vyplýva z nariadenia REACH. Od podnikov sa vyžaduje konsolidácia informácií ohľadom zdravotných a enviromentálnych vlastností a rizík chemikálií, ktoré vyrábajú alebo dovážajú, ako aj dôkaz, že ich možno bezpečne používať. Spis sa potom predloží agentúre.

V období od 1. júna 2008 do 30. mája 2018 bude mať registrácia vplyv odhadom na 30 000 chemikálií.

Kľúčové činnosti Európskej komisie a ECHA na zvýšenie povedomia

Dôležitosť prebiehajúcich činností na zvýšenie povedomia sa zdôrazní na spoločnom seminári Európskej komisie a ECHA 14. apríla 2008 v Bruseli. Medzi účastníkmi budú zástupcovia priemyselného odvetvia a iné zainteresované strany, zástupcovia orgánov členských štátov a tretích krajín, ktorí hrajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia o nariadení REACH. Seminár sa bude vysielať prostredníctvom internetu a jeho záznam sa zverejní (pozrite internetový link nižšie).

Počas seminára sa vysvetlia kľúčové prvky predbežnej registrácie a registrácie vyplývajúce z nariadenia REACH, pričom pozornosť sa zameria na praktické hľadiská a príklady. Po seminári budú nasledovať činnosti na zvýšenie povedomia o predbežnej registrácii spojené s oficiálnym otvorením ECHA 3. júna 2008 a seminárom pre zainteresované strany túto jeseň v Helsinkách.

Viac informácií nájdete v tlačovom MEMO/08/240

Informácie o vysielaní prostredníctvom internetu: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

webová stránka Európskej chemickej agentúry: http://echa.europa.eu/


Side Bar