Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bruksela, 11 kwietnia 2008 r.

REACH Przemysłowcu, pamiętaj: wszystkie chemikalia muszą być przynajmniej wstępnie zarejestrowane do 1 grudnia 2008 r.

W terminie od 1 czerwca do 1 grudnia br. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) musi przeprowadzić wstępną rejestrację około 30 tysięcy używanych obecnie chemicznych substancji (np.: kwasów, metali, rozpuszczalników, klejów czy substancji powierzchniowo czynnych). W związku z wejściem w życie pakietu przepisów dziedzinie substancji chemicznych REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) 1 czerwca br., Komisja wraz z ECHA przypominają przedsiębiorcom o spoczywających na nich obowiązkach. Na dziesiątkach tysięcy producentów i importerów substancji chemicznych spoczywa obowiązek ich wstępnego zarejestrowania w roku 2008 – o ile chcą uniknąć przerw w ich wytwarzaniu i sprowadzaniu. Oczekiwana liczba wniosków o rejestrację wstępną przekracza 180 tysięcy. Proces rejestracji wstępnej umożliwi przedsiębiorcom wymianę informacji o substancjach chemicznych, poszerzając dostęp do szczegółowej wiedzy na ich temat. Szeroki dostęp jest warunkiem poprawy bezpieczeństwa w nadchodzących latach.

Günter Verheugen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu razem z komisarzem ds. środowiska Stavrosem Dimasem nie kryją dumy: „Pakiet REACH jest najszerzej zakrojonym projektem prawnym w tej dziedzinie w skali świata. Umożliwia skokowy przyrost wiedzy o wykorzystywanych chemikaliach i bezpieczeństwa w ich stosowaniu, chroniąc tym samym ludzkie zdrowie i środowisko. REACH przyczyni się zdecydowanie do bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami w całej UE. Niebawem wkroczymy w decydującą fazę rejestracji wstępnej. Już teraz bardzo zależy nam na uświadomieniu każdemu z wytwórców i importerów substancji chemicznych, jak pilne jest przystąpienie do wstępnej rejestracji. Na wszelki wypadek warto zadbać, by nikt nie przegapił terminu, który upływa już 1 grudnia 2008 r.”

Geert Dancet, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) podkreśla ze swej strony: „Rozpoczynamy odliczanie do startu wstępnej rejestracji substancji chemicznych. Agencja nie szczędziła wysiłków, by opracowane przez nią wskazówki i narzędzia były przystępne i przejrzyste. Nasza wielojęzyczna strona i pomoc techniczna REACH są do dyspozycji przedsiębiorstw, które zamierzają przystąpić do rejestracji wstępnej drogą internetową.”

Za dzisiejszym ponagleniem stoi troska o przedsiębiorców, którzy wciąż nie uprzytomnili sobie obowiązku rejestracji – czy to z braku wiedzy o zakresie szczegółowych wymagań prawnych, czy to z powodu mylnego przekonania, że REACH ich nie dotyczy – zwłaszcza jeśli nie działają w branży chemicznej. Dlatego Komisja wzywa władze państw członkowskich, przedstawicieli branży, krajów trzecich i inne zainteresowane strony, by dołożyły wszelkich starań dla uświadomienia wszystkim zainteresowanym przedsiębiorstwom ich obowiązków.

Kto powinien korzystać z rejestracji wstępnej?

Wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, które produkują chemikalia w UE lub importują chemikalia do UE, powinny dokonać rejestracji wstępnej, jeśli ilość danej substancji wynosi tonę lub więcej rocznie.

Dlaczego przedsiębiorstwa powinny skorzystać z wstępnej rejestracji?

Rejestracja wstępna jest wymagana, jeśli wytwórca lub importer substancji chemicznych chciałby skorzystać z przedłużonych terminów rejestracji właściwej, przysługujących w przypadku większości obecnych dziś na rynku substancji. Przedsiębiorstwa poddane rejestracji wstępnej uzyskają prawo ukończenia pełnej rejestracji, odpowiednio: do roku 2010, 2013 lub 2018.

Przedsiębiorstwo, które nie dokona rejestracji wstępnej musi zawiesić produkcję lub przywóz niezgłoszonej substancji po 1 grudnia 2008 r., aż do momentu złożenia pełnego wniosku rejestracyjnego do ECHA.

Co to jest REACH?

REACH to rozporządzenie UE, zobowiązujące wytwórców i importerów substancji chemicznych do systematycznej oceny i ograniczania ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska, towarzyszących substancjom chemicznym. Pierwsze kroki w tym procesie polegają na rejestracji wstępnej i rejestracji właściwej.

Czym różni się rejestracja wstępna od właściwej?

Rejestracja wstępna opiera się na przedłożeniu Agencji podstawowych informacji: danych przedsiębiorstwa i nazwy substancji chemicznej (bliższe informacje zawiera nota - MEMO). Rejestracja wstępna jest bezpłatna.

Procedura rejestracji wstępnej umożliwi przedsiębiorstwom wymianę danych o rejestrowanych chemikaliach, a tym samym – ograniczenie kosztów.

Rejestracja jest obowiązkiem nałożonym przepisami REACH na producentów i importerów chemikaliów. Wymaga się od nich konsolidacji danych dotyczących własności chemikaliów z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska, oraz towarzyszących im zagrożeń, a także wykazania, że mogą one być bezpiecznie używane. Dokumentacja taka przekazywana jest Agencji.

Rejestracja potrwa od 1 czerwca 2008 r. do 30 maja 2018 r., a obejmie prawdopodobnie około 30 tys. substancji chemicznych.

Najważniejsze działania uświadamiające prowadzone przez Komisję i ECHA

Warsztaty organizowane przez Komisję Europejską wspólnie z ECHA w Brukseli 14 kwietnia 2008 r. mają uwypuklić wagę prowadzonych równolegle działań uświadamiających. Wśród zaproszonych do udziału w nich są przedstawiciele branży i pozostałych zainteresowanych stron, władz państw członkowskich i krajów trzecich – wszystkich tych, którzy odgrywają istotną rolę w uświadamianiu obowiązków związanych z REACH. Warsztaty będą transmitowane za pośrednictwem internetu, a elektroniczny zapis wydarzenia będzie następnie udostępniany (zob. link poniżej).

Celem warsztatu jest objaśnienie najważniejszych elementów rejestracji wstępnej oraz rejestracji właściwej w ramach REACH, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych i przykładów. Po warsztatach przewiduje się dalsze działania uświadamiające powiązane z uroczystym otwarciem ECHA w dniu 3 czerwca 2008 r., a także kolejne warsztaty z udziałem zainteresowanych stron, które odbędą się w Helsinkach jesienią.

Bliższe szczegóły – zob. notatkę prasową Memo/08/240 oraz

Informacje o transmisji internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Europejska Agencja Chemikaliów http://echa.europa.eu/


Side Bar