Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Brussel, 11 april 2008

REACH: Bedrijven worden aangespoord alle stoffen vóór 1 december 2008 te preregistreren

Tussen 1 juni en 1 december 2008 moet voor zo’n 30 000 momenteel toegepaste chemische stoffen een preregistratie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) worden ingediend. Het betreft bijvoorbeeld zuren, metalen, oplosmiddelen, oppervlakteactieve stoffen en lijmen. Omdat de nieuwe stoffenwetgeving REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) per 1 juni van toepassing wordt, wijzen de Europese Commissie en het ECHA bedrijven op de verplichtingen die dit voor hen inhoudt. Tienduizenden fabrikanten en importeurs van chemische stoffen zullen in 2008 tot preregistratie moeten overgaan als zij hun activiteiten zonder onderbreking willen voortzetten. Er worden zo’n 180 000 preregistratiedossiers verwacht. Het preregistratieproces biedt bedrijven de mogelijkheid gegevens over hun stoffen uit te wisselen en bereidt de weg om de kennis over stoffen te vergroten. Dit is nodig om de komende jaren de veiligheid te kunnen vergroten.

Vicevoorzitter Günter Verheugen, bevoegd voor ondernemingen en industriebeleid, en milieucommissaris Stavros Dimas zeiden hierover: “REACH is de meest ambitieuze stoffenwetgeving ter wereld. Hiermee kan onze kennis over het gebruik van stoffen enorm toenemen. Doordat het gebruik van stoffen veiliger wordt, beschermen we niet alleen de gezondheid van mensen, maar ook het milieu. REACH zal een onschatbare bijdrage leveren aan de veilige behandeling van chemische stoffen in de EU. Binnenkort begint de cruciale preregistratiefase, en wij vragen alle fabrikanten en importeurs van stoffen met klem zo snel mogelijk tot preregistratie over te gaan. De deadline van 1 december 2008 mag niet worden gemist.”

Geert Dancet, uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), benadrukte: “Het aftellen voor de preregistratie van chemische stoffen is begonnen. Het ECHA heeft er alles aan gedaan om begrijpelijke richtsnoeren en hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Onze meertalige website is gereed en de REACH-helpdesks staan klaar om bedrijven bij de online preregistratie te helpen.”

De waarschuwing van vandaag komt voort uit bezorgdheid dat sommige bedrijven zich nog niet bewust zijn van hun verplichtingen omdat zij het toepassingsgebied of de specifieke verplichtingen van REACH niet kennen, of omdat zij denken dat REACH niet op hen van toepassing is aangezien zij niet tot de chemische sector behoren. De Commissie vraagt de autoriteiten van de lidstaten, het bedrijfsleven, derde landen en andere belanghebbenden daarom de helpende hand te bieden en alle betrokken bedrijven op hun verplichtingen te wijzen.

Wie moet stoffen preregistreren?

Alle in de EU gevestigde bedrijven die chemische stoffen in de EU vervaardigen of invoeren, moeten deze preregistreren als de hoeveelheid ten minste 1 ton per jaar bedraagt.

Waarom moeten bedrijven stoffen preregistreren?

Als bedrijven die stoffen vervaardigen of invoeren willen profiteren van de langere registratietermijnen die van toepassing zijn op de meeste chemische stoffen die momenteel in de handel zijn, moeten zij hun stoffen preregistreren. Na preregistratie hoeven bedrijven de volledige registratiedossiers, al naar gelang het geval, pas in 2010, 2013 of 2018 in te dienen.

Bedrijven die een chemische stof niet preregistreren, mogen de vervaardiging of invoer daarvan na 1 december 2008 niet voortzetten zolang zij geen volledige registratie bij het ECHA hebben ingediend.

Wat is REACH?

REACH is een EU-verordening die fabrikanten en importeurs van chemische stoffen verplicht systematisch de risico’s van de stoffen voor de gezondheid en het milieu te beoordelen en te beheren. Preregistratie en registratie zijn de eerste stappen in dit proces.

Wat houdt preregistratie en registratie in?

Bij preregistratie wordt basisinformatie bij het Agentschap ingediend: gegevens over het bedrijf en de naam van de betrokken stof (meer details zijn te vinden in de MEMO). Preregistratie is gratis.

Het preregistratieproces biedt bedrijven de mogelijkheid gegevens uit te wisselen over de stoffen die zij willen registreren. Zo kunnen de kosten worden beperkt.

Registratie is op grond van REACH verplicht voor fabrikanten en importeurs van chemische stoffen. Bedrijven moeten gegevens over de gezondheids- en milieueigenschappen en de risico’s van hun chemische stoffen verzamelen en moeten kunnen aantonen dat de stoffen veilig kunnen worden gebruikt. Het dossier wordt vervolgens bij het Agentschap ingediend.

Naar verwachting zullen tussen 1 juni 2008 en 30 mei 2018 zo’n 30 000 stoffen worden geregistreerd.

Belangrijkste bewustmakingsactiviteiten van de Europese Commissie en het ECHA

Tijdens een workshop die de Europese Commissie en het ECHA op 14 april 2008 in Brussel zullen houden, zal worden benadrukt hoe belangrijk het is dat voortdurend wordt gewerkt aan bewustmaking. Aan de workshop zal worden deelgenomen door de bedrijfstak, andere belanghebbenden, de autoriteiten van de lidstaten en derde landen, die allemaal een belangrijke rol moeten spelen bij de REACH-bewustmaking. De workshop kan via webstreaming worden gevolgd en kan ook na afloop via internet worden bekeken (zie onderstaande link).

Tijdens de workshop worden de belangrijkste elementen van de preregistratie- en registratieprocessen van REACH toegelicht, waarbij de nadruk zal liggen op praktische aspecten en voorbeelden. Vervolgens zullen ter gelegenheid van de officiële opening van het ECHA op 3 juni 2008 bewustmakingsacties in verband met preregistratie worden gehouden en zal dit najaar een workshop voor belanghebbenden in Helsinki worden gehouden.

Zie voor meer informatie de persmededeling Memo/08/240.

Informatie over webstreaming: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen: http://echa.europa.eu/


Side Bar