Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Brüssel, 11. aprill 2008

REACH: Tootjatel palutakse eelregistreerida kemikaalid 1. detsembriks 2008

Ajavahemikul 1. juuni – 1. detsember 2008 tuleb ettevõtjatel Euroopa Kemikaaliametis eelregistreerida umbes 30 000 kasutuselolevat kemikaali, näiteks happed, metallid, lahustid, pindaktiivsed ained, liimid. 1. juunil jõustub kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist käsitlev määrus (REACH) ja seetõttu tuletab Euroopa Komisjon ettevõtjatele meelde sellest õigusaktist tulenevaid kohustusi. Kümnetel tuhandetel kemikaalide toojatel ja importijatel tuleb kemikaalid 2008. aastal eelregistreerida, kui nad soovivad nende tootmist ja importimist jätkata katkestuseta. Prognoosi kohaselt esitatakse üle 180 000 eelregistreerimistaotluse. Eelregistreerimine võimaldab ettevõtjatel jagada andmeid oma kemikaalide kohta, mis parandab olemasolevaid teadmisi kemikaalidest. See aga parandab lähiaastatel ohutust.

Ettevõtluse ja tööstuse eest vastutav asepresident Günter Verheugen ja keskkonnavolinik Stavros Dimas ütlesid: „REACH on maailma kõige ulatuslikumate eesmärkidega kemikaalide-alane õigusakt. See võimaldab meil saada palju uusi teadmisi kemikaalide kohta ja neid ohutumalt kasutada. Sellega kaitstakse inimeste tervist ja keskkonda. REACHi rolli kemikaalide käitlemise turvalisuse suurendamisel Euroopa Liidus on raske üle hinnata. Peagi jõuab kätte eelregistreerimise otsustav järk ja me soovitame kõikidel kemikaalide tootjatel ja importijatel need võimalikult kiiresti eelregistreerida. Kindluse mõttes palume mitte ületada 1. detsembri tähtaega.“

Euroopa Kemikaaliameti täitevdirektor Geert Dancet tuletab meelde, et keemiliste ainete eelregistreerimise algus läheneb. Ta rõhutab, et amet on näinud palju vaeva, et registreerimine oleks lihtne ja selle juhised ammendavad. REACHi veebileht on mitmekeelne ja tema kasutajatugi on valmis ettevõtjaid veebipõhisel registreerimisel abistama.

Käesolev meeldetuletus esitatakse põhjusel, et osa ettevõtjaid veel ei tea oma ülesandeid – kas seetõttu, et nad ei tunne REACHi kohaldamisala ja konkreetseid sätteid, või põhjusel, et nad arvavad, et REACH neid ei puuduta, eriti kui nad ei tegutse otseselt kemikaalide valdkonnas. Seepärast palub komisjon liikmesriikide ametiasutustel, ettevõtjatel, ELi mittekuuluvatel riikidel ja teistel huvitatud isikutel aidata parandada ettevõtjate informeeritust.

Kes peavad eelregistreerimisel osalema?

Keemilised ained tuleb eelregistreerida kõikidel Euroopa Liidus tegutsevatel ettevõtjatel, kes toodavad või impordivad ELi aastas ühe tonni või rohkem teatavat keemilist ainet.

Miks peavad ettevõtjad eelregistreerimisel osalema?

Eelregistreerimine annab võimaluse pikendada toodetavate või imporditavate kemikaalide registreerimise tähtaega enamiku praegu turul olevate kemikaalide puhul. Pärast eelregistreerimist on ettevõtjatel võimalik esitada kõik registreerimiseks vajalikud dokumendid sõltuvalt kehtestatud tingimustest kas 2010., 2013. või 2018. aastal.

Ettevõtjad, kes eelregistreerimisel ei osale, ei tohi pärast 2008. aasta 1. detsembrit kemikaalide tootmist või importimist jätkata enne nende täielikku registreerimist Euroopa Kemikaaliametis.

Mis on REACH?

REACH on uus ELi määrus, millega nähakse ette, et tootjad ja importijad hindavad ja kontrollivad järjekindlalt kemikaalide ohtlikkust tervisele ja keskkonnale. Selle protsessi esimesed sammud on eelregistreerimine ja registreerimine.

Mis on eelregistreerimine ja mis registreerimine?

Eelregistreerimise käigus esitatakse Euroopa Kemikaaliametile põhiline teave – ettevõtja nimi ja kemikaali nimetus (üksikasjad on esitatud memos). Eelregistreerimine on tasuta.

Eelregistreerimine võimaldab ettevõtjatel jagada andmeid registreeritavate kemikaalide kohta ja seega vähendada kulusid.

Registreerimine on kemikaalide tootjatele ja importijatele REACHiga pandud kohustus. Selle õigusaktiga nähakse ette, et ettevõtjad koondavad teabe kemikaali keskkonda ja tervist mõjutavate omaduste kohta ning tõendavad, et kemikaali on võimalik ohutult kasutada. Asjakohased dokumendid esitatakse Euroopa Kemikaaliametile.

Prognoositakse, et 1. juunist 2008 kuni 30. maini 2018 esitatakse registreerimiseks umbes 30 000 kemikaali.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kemikaaliameti peamised teabeüritused

Keskne teadlikkuse tõstmise üritus on 14. aprillil 2008 Brüsselis toimuv aruteluseminar, mille korraldavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Kemikaaliamet. Sellel osalevad ettevõtjad ja teised sidusrühmad, liikmesriikide ametiasutuste ja ELi mittekuuluvate riikide esindajad, kes kõik saavad REACHi tutvustamiseks palju ära teha. Aruteluseminarist tehakse Internetis otseülekanne ja hiljem on võimalik alla laadida selle salvestist (vt allpool esitatud viit).

Aruteluseminaril selgitatakse REACHiga ettenähtud eelregistreerimise ja registreerimise korda, kusjuures peatähelepanu pööratakse praktilistele juhistele ja näidetele. Aruteluseminari järel toimuvad teabeüritused, mis on seotud Euroopa Kemikaaliameti tegevuse ametliku algusega 3. juunil 2008. Sügisel aga korraldatakse Helsingis sidusrühmadele aruteluseminar.

Lisateabe saamiseks vt ka Memo/08/240.

Otseülekanne Internetis: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Euroopa Kemikaaliameti koduleht: http://echa.europa.eu/


Side Bar