Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Брюксел, 11 април 2008 г.

REACH: Индустрията настоятелно се приканва да извърши предварителна регистрация на всички химични вещества и препарати до 1 декември 2008 г.

Около 30 000 химични вещества и препарати понастоящем в употреба (напр. киселини, метали, разтворители, повърхностноактивни вещества, лепила) трябва да бъдат предварително регистрирани в Европейската агенция по химикалите (ECHA) между 1 юни и 1 декември 2008 г. Тъй като новото законодателство за химикалите REACH (регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване употребата на химикали) ще започне да се прилага от 1 юни, Европейската комисия и ECHA предупреждават дружествата за техните задължения. През 2008 г. десетки хиляди производители или износители на химични вещества и препарати ще трябва да извършат предварителна регистрация на химичните вещества и препарати, които произвеждат или изнасят, ако искат да продължат дейността си без прекъсване. Предвижда се да бъдат подадени над 180 000 досиета за предварителна регистрация. Процесът по предварителна регистрация ще позволи на дружествата да обменят данни относно своите химикали, като същевременно проправя пътя към по-добра осведоменост относно химикалите. Този процес е необходима предпоставка за подобряване на безопасността през следващите години.

В съвместно изявление заместник-председателят Гюнтер Ферхойген, отговарящ за предприятията и промишлената политика, и Ставрос Димас, комисар по околната среда, заявиха: „REACH е най-амбициозното законодателство относно химикалите в света. То ще ни позволи чувствително да повишим осведомеността ни относно употребата на химични вещества и препарати и да ги използваме безопасно, като по този начин опазваме здравето на хората и околната среда. REACH ще внесе безценен принос към безопасното управление на химикали в ЕС. Скоро ще навлезем в решаващия етап на предварителна регистрация, затова призоваваме всички производители и износители на химични вещества и препарати да извършат предварителна регистрация възможно най-скоро. За да се подсигурите, моля, не пропускайте крайния срок — 1 декември 2008 г.“

Хеерт Дансът, изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите, ECHA, подчерта: „Обратното броене до началото на процеса по предварителна регистрация на химикалите започна. ECHA положи големи усилия да предостави лесни за разбиране насоки и ръководства. Многоезиковият ѝ уебсайт и информационните бюра REACH имат готовност да помагат на дружествата при предварителната регистрация он-лайн.“

Настоящото напомняне се основава на загрижеността, че е възможно някои дружества все още да не съзнават своите задължения, било защото не са запознати с обхвата или специфичните изисквания на REACH, било защото смятат, че REACH не се отнася до тях, особено ако не принадлежат на отрасъла на химикалите. В тази връзка Комисията призовава компетентните органи на държавите-членки, представителите на индустрията, трети държави и други заинтересовани страни да съдействат за запознаване на всички засегнати дружества с техните задължения.

Кой трябва да извърши предварителна регистрация?

Всички дружества със седалище в ЕС, които произвеждат или внасят химични вещества в ЕС трябва да извършат предварителна регистрация ако количеството на даденото вещество е един тон или повече на година.

Защо трябва дружествата да извършват предварителна регистрация?

Предварителната регистрация е необходима, ако дружествата, които произвеждат или внасят химични вещества и препарати, желаят да се възползват от удължените срокове за регистрация, приложими за повечето химикали, които понастоящем са на пазара. Предварителната регистрация позволява на дружествата да предоставят своите пълни досиета за регистрация до 2010, 2013 или 2018 г., според случая.

Дружествата, които не извършат предварителна регистрация на дадено химично вещество или препарат не могат да продължат да го произвеждат или внасят след 1 декември 2008 г. до приключване на пълната регистрация в ECHA.

Какво е REACH?

REACH е регламент на ЕС, който изисква от производителите и вносителите на химични вещества и препарати да оценяват систематично и да управляват рисковете, които химикалите могат да представляват за здравето и околната среда. Първите етапи на този процес са предварителната регистрация и регистрацията.

Какво представляват предварителната регистрация и регистрацията?

Предварителната регистрацията представлява предоставянето на основна информация на Агенцията: данни за дружеството и наименованието на съответния химикал (за повече информация вж. MEMO). Предварителната регистрация е безплатна.

Процесът по предварителна регистрация ще позволи на дружествата да обменят данни относно химикалите, които ще регистрират, което от своя страна ще доведе до намаляване на разходите.

Регистрацията е задължение на производителите и вносителите на химични вещества и препарати, въведено от REACH. То изисква от дружествата да консолидират данните за свойствата по отношение на здравето на хората и на околната среда и за рисковете на техния химикал, както и да бъдат в състояние да докажат, че този химикал може да бъде използван безопасно. След това досието се предава на Агенцията.

Очаква се между 1 юни 2008 г. и 30 май 2018 г. регистрацията да засегне около 30 000 химични вещества и препарати.

Основни дейности на Европейската комисия и ECHA, насочени към повишаване на осведомеността

На значимостта на текущите дейности за повишаване на осведомеността ще бъде отделено специално внимание по време на семинар, организиран съвместно от Европейската комисия и ECHA, който ще се проведе в Брюксел на 14 април 2008 г. Участниците ще включват представители на индустрията и други заинтересовани страни, на компетентните органи на държавите-членки и трети държави, като на всички тях се отрежда важна роля при повишаване на осведомеността относно REACH. Семинарът ще се излъчва пряко по Интернет, а след края на събитието ще бъде достъпен и на запис (вж. интернет адреса по-долу)

На семинара ще бъдат разяснени ключовите моменти от процесите на предварителна регистрация и регистрация по силата на REACH, като ще бъде обърнато особено внимание на отделни практически аспекти и примери. Тази инициатива ще бъде последвана от дейности за повишаване на осведомеността относно предварителната регистрация, свързани с официалното откриване на ECHA на 3 юни 2008 г. и семинар с участието на заинтересованите страни, организиран в Хелзинки през есента на тази година.

За повече информация вж. прессъобщение Memo/08/240

Информация относно прякото излъчване по Интернет:

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Уебсайт на Европейската агенция по химикалите: http://echa.europa.eu/


Side Bar